Rubriky

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Poslední zprávy
stručně

2017-04-23

Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu
malých vodních elektráren „MVE 2017“
POZVÁNKA

Termín konání: 12. - 14. května 2017 (pátek - neděle)
Místo konání: Hotel ATOM Třebíč (www.hotelatom.cz)
 
2017-04-11

Německý elektrárník poslal šumavský potok pod zem

Velmi svérázně vyřešil problém s regulací vody v přírodním náhonu k malé vodní elektrárně u Hojsovy Stráže na Šumavě její německý provozovatel. Za zády úředníků i ochránců přírody poslal loni v létě pod zem potok, který náhon napájí. Voda tak teče pod povrchem v půl kilometru dlouhém potrubí o průměru téměř metr. Přišlo se na to až nyní.

Patrik Biskup, Právo

2017-04-09

Upozorňujeme, že toto cenové rozhodnutí ERÚ v článku I. v části A) odstavec 5 se vztahuje i na malé vodní elektrárny uvedené do provozu po 1. lednu 2016 včetně. V provozní podpoře bude zohledněna jakákoliv nevratná investiční podpora z veřejných prostředků, a to snížením výše provozní podpory o redukční faktor.

2017-04-07

Integrace decentrálních zdrojů
do distribuční soustavy

Prezentace pro Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

Ing. Stanislav Hes

2017-04-07

Energetický slovník

ČEPS, a.s. na svých stránkách zveřejnil energetický slovník, který je doplněn krátkým vysvětlujícím komentářem důležitých pojmů z oblasti energetické přenosové soustavy ČR.

2017-04-07

Zákon č. 103/2017 Sb.

Ve sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 103/2017 Sb., který je novelou zákona č. 165/2012 Sb. a řeší doplacení provozní podpory MVE rek. 2013-2015. Nyní by měl OTE do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (nebo do třiceti dnů od obdržení příslušných výkazů) provést výplatu doposud zadržovaných plateb.

Zákon najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-103
2017-04-04

Předpis hrazení členských příspěvků
&
Důvodová zpráva

Dokumenty schválené na Valné hromadě konané 18. března 2107 v Praze.
2017-04-04

Změněné Stanovy SPVEZ, z.s.

Zde jsou dostupné změněné Stanovy Svazu podnikatelů pro využítí energetických zdrojů, z.s. (SPVEZ, z.s.), ve znění schváleném na Valné hromadě v Praze dne 18. 3. 2017
Bulletin: Pro členy SPVEZ
2017-04-03

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVI. 1/2017 Duben

OBSAH: Úvodník | Zápis z konání valné hromady | Zpráva vedení o činnosti svazu | Zpráva dozorčí rady o činnosti a hospodaření svazu | Schválený rozpočet SPVEZ, z.s. na rok 2017 | Změna stanov ve znění schváleném VH 18. 3. 2017 | Doplněný předpis hrazení členských příspěvků | Usnesení VH 18. 3. 2017
2017-03-20

Pozvánka na důležitou konferenci
k vodoprávní problematice

Po delším vyjednávání se nám podařilo vyjednat přednášku s JUDr. Zdeňkem Horáčkem, který je v současnosti největším odborníkem na vodní zákon v naší zemi.

Pokud řešíte ve svém podnikání jakoukoliv problematiku z této oblasti, tak určitě využijte možnosti, zúčastnit se této konference, která, kromě přednášky k tématice, bude doplněna množstvím praktických konkrétních příkladů z přednášené tématiky.

Datum konání: středa 5. dubna 2017, 9.30 – cca 15.00 hod.
Místo konání: budova sídla SPVEZ, Argentinská 38/286, Praha 7 – Holešovice

Za vedení SPVEZ, z.s., Pavel Štípský, předseda.

2017-03-13

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie č. 165/2012 Sb. schválena senátem

a navrací situaci do stavu, který odpovídá skutečnosti a výrobcům elektřiny logicky navrací nárok na podporu podle toho, kdy byla rekonstrukce malé vodní elektrárny dokončena. Celkem jde o 200 milionů Kč.

Rovněž v Událostech ČT dne 11. března 2017 zazněla tato příznivá zpráva

2017-03-02

Obecná informace o novelách Občanského zákoníku (OZ) a Zákoníku o obchodních korporacích (ZOK)

Novela OZ: z. č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Platnost 30. 12. 2016. Zákon nabývá účinnosti šedesátým dnem po jeho vyhlášení.

Novela ZOK: z. č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Platnost 30. 12. 2016. Účinnost: Patnáctým dnem po vyhlášení zákona.

Autor prezentace: Univerzita Palackého v Olomouci
k prohlédnutí ve formě:

2017-03-02

Řádná valná hromada SPVEZ, z.s.

Jménem vedení SPVEZ, z. s., svolávám zasedání Valné hromady SPVEZ, z. s.

Datum konání: sobota 18. 3. 2017
Místo konání: konferenční sál SČMBD, Podolská 50, 147 01 Praha 4
Zahájení : 9.30 hodin
Za vedení SPVEZ, z. s. Pavel Štípský, předseda

2017-01-31
MPO dne 25. 1. 2017 vyhlásilo

Výzvu II programu podpory
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OPPIK)

Bod 3.1d se týká Výstavby, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu) – podrobněji zde.

Termín pro podávání žádostí: 15. 2. - 15. 7. 2017
Výzva je kolová (soutěžní)
Oprávněný žadatel: podnikatelé - všechny kategorie dle velikosti s účetní historií min. 2 roky a splňující podporované CZ-NACE
Realizace v celé ČR mimo hl. m. Prahu
Míra podpory: 80 % malý podnik, 70 % střední podnik,  60 % velký podnik
Limity dotace: min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč

2017-01-02

Cenové rozhodnutí č. 11/2016

po obtížných jednáních se ukončilo období nejistot v souvislosti s vypisováním podpory pro OZE. Obsahuje i stanovení cen a zelené bonusy pro MVE vybudované před rokem 2006.

Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016

TOPlist