Rubriky

Poslední zprávy
stručně

2016-05-02

Vyhláška č. 16/2016 Sb.,
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Tato vyhláška stanoví

  1. podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě;
  2. způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny;
  3. pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 2. 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-16

2016-05-02

Vyhláška č. 9/2016 Sb.,
o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace formy podpory elektřiny a provozní podpory tepla u operátora trhu (dále jen „registrace podpory“), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 19. 1. 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-9

2016-05-02

Vyhláška č. 8/2016 Sb.
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Tato vyhláška stanoví způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 2. 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-8

2016-05-02

Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci
a o územní energetické koncepci

Toto nařízení stanoví:

  1. obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení;
  2. obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a pro zpracování zprávy o jejím uplatňování.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 29. 9. 2015.
Nařízení najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-232

2016-05-02

Vyhláška č. 194/2015 Sb.
o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví způsob regulace, postup tvorby cen, zrušovací ustanovení a účinnost.

Úřad reguluje ceny v elektroenergetice způsobem úředně stanovených cen. Úřad reguluje ceny elektřiny dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen. Úřad reguluje cenu tepelné energie způsobem věcného usměrňování cen, to neplatí v případě ceny tepelné energie nižší, než je limitní cena, kterou Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí. Úřad reguluje cenu za činnost povinně vykupujícího způsobem úředně

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-194

2016-05-02

Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-408#cast1

2016-05-02

Vyhláška č. 403/2015 Sb.

o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Tato vyhláška stanoví:

  1. postupy, podmínky a způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a uplatnění záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla;
  2. obsahové náležitosti záruky původu.

Vyhláška nabyla účinnosti 1. ledna 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-403#p1

2016-05-02

Vyhláška č. 312/2015 Sb.

mění vyhlášku č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.

Příloha č. 1 uvádí: „Základní obsah národního plánu povodí“

Vyhláška nabyla účinnosti 1. 12. 2015.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-312

2016-05-02

Vyhláška č. 296/2015 Sb.
o technicko-ekonomických parametrech

pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-296

2016-04-15

Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu
malých vodních elektráren „MVE 2016“
POZVÁNKA

Místo a termín konání: Sporthotel Tichá Orlice – Ústí nad Orlicí, V Lukách 1362
pátek – neděle 13. - 15. května 2016
GPS: 49°58'52.789"N, 16°23'30.862"E
 
2016-02-29

Změna kontaktů na funkcionáře Svazu

Upozorňujeme na změny kontaktů na funkcionáře Svazu po mimořádní valné hromadě konané dne 6. 2. 2016 v konferenčním sále SČMBD, Podolská 50, Praha 4.
Bulletin: Pro členy SPVEZ
2016-02-17

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 2/2016 Únor

OBSAH: Úvodník | Zápis z mimořádné valné hromady | Zpráva dozorčí rady | Zpráva vedení o činnosti svazu | Zápis ze zasedání vedení svazu | Daň z elektřiny
2016-02-05

Registrace k dani z elektřiny

Uvádíme text dopisu týkající se uvedené problematiky, který jsme obdrželi z celní a daňové správy MFČR.
TOPlist