Rubriky

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Poslední zprávy
stručně

2016-08-19

Rekvalifikační kurz

Dne 22. září 2016 bude zahájen již 35. běh rekvalifikačního kurzu pro provozovatele malých energetických zdrojů do instalovaného výkonu 1 MW, který je určen pro zájemce, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro získání státní licence podle §5, odst. 5, energetického zákona č.458/2000 Sb. SPVEZ má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kurz je časově rozložen do cca 2 měsíců. Místo konání bude na adrese: Svaz českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4. Kurz je naplněn, nicméně by bylo možno v případě naléhavé potřeby ještě několik málo jednotlivců, přibrat. Informace jsou zde >>

2016-08-19

Kvůli chybě zdraží voda

kopie článku z Lidových novin z pátku 12. 8. 2016.
2016-08-19

Tisková zpráva

p. Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), poslance Evropského parlamentu, ve věci nevyplácení provozních příspěvků malým vodním elektrárnám zrekonstruovaným v letech 2013-2015

2016-07-18

Aktualizace Národního akčního plánu pro OZE
schválená vládou v lednu 2016

Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie (NAP pro OZE) je jedním z kroků, jak snížit závislost České republiky na fosilních palivech. Materiál, který dne 25. ledna 2016 schválila vláda, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími resorty a subjekty.

2016-06-15

VYHLÁŠKA č. 82-2011 Sb. ze dne 17. března 2011

o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

Aktuální znění vyhlášky č. 82-2011 Sb., po novele vyhláškou č. 152-2016 Sb. zde se zvýrazněnými změnami.

Originál vyhlášky ve Sbírce zákonů >>

2016-06-15

Statistické údaje za rok 2015

Pravidelně zveřejňujeme statistiku OZE za uplynulý rok. Údaje jsou čerpány z roční zprávy o provozu elektrizační soustavy (ES) ČR. Výsledky za rok 2015 byly k dispozici se zpožděním a proto výslednou tabulku zařazujeme až nyní.

Roční maximum zatížení v soustavě bylo dosaženo 9.2.2015 ve výši 10 852 MW a roční minimum 2.8.2015 ve výši 4995 MW.

2016-05-31

DŮLEŽITÁ VÝZVA

Vážení kolegové, jako zástupce SPVEZ z.s. se na Vás obracím s prosbou. Hledáme příklady MVE, které byly uvedeny do provozu či zrekonstruovány v období 2005 až 2013 a kromě provozní podpory (výkupní cena nebo zelený bonus) čerpaly i investiční podporu. Pokud jste takovouto formu financování obdrželi, tedy kromě podpory k ceně elektřiny i další podpora na výstavbu MVE od státu, kontaktujte nás prosím ve vlastním zájmu na spvez@spvez.cz popřípadě svatopluk.bernasek@seznam.cz

Bernášek Svatopluk,
člen vedení SPVEZ z.s.

Bulletin: Pro členy SPVEZ
2016-05-31

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXV. 3/2016 Květen

OBSAH: Úvodník – Pavel Štípský, předseda SPVEZ, z. s. | Zápis ze schůzky se zástupci EREF, Brusel 24. 5. 2016, zapsal Martin Galásek, člen vedení | Zápis z jednání na DG competition, Brusel 25. 5. 2016, zapsal Robert Turinský, místopředseda svazu | Využití keramiky v konstrukci turbín, včetně ucpávek, použití ozubených řemenů v MVE a jejich záludnosti, Ing. Josef Čižinský
2016-05-02

Vyhláška č. 16/2016 Sb.,
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Tato vyhláška stanoví

  1. podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě;
  2. způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny;
  3. pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 2. 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-16

2016-05-02

Vyhláška č. 9/2016 Sb.,
o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace formy podpory elektřiny a provozní podpory tepla u operátora trhu (dále jen „registrace podpory“), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 19. 1. 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-9

2016-05-02

Vyhláška č. 8/2016 Sb.
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Tato vyhláška stanoví způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 2. 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-8

2016-05-02

Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci
a o územní energetické koncepci

Toto nařízení stanoví:

  1. obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení;
  2. obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a pro zpracování zprávy o jejím uplatňování.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 29. 9. 2015.
Nařízení najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-232

2016-05-02

Vyhláška č. 194/2015 Sb.
o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví způsob regulace, postup tvorby cen, zrušovací ustanovení a účinnost.

Úřad reguluje ceny v elektroenergetice způsobem úředně stanovených cen. Úřad reguluje ceny elektřiny dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen. Úřad reguluje cenu tepelné energie způsobem věcného usměrňování cen, to neplatí v případě ceny tepelné energie nižší, než je limitní cena, kterou Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí. Úřad reguluje cenu za činnost povinně vykupujícího způsobem úředně

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-194

2016-05-02

Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-408#cast1

2016-05-02

Vyhláška č. 403/2015 Sb.

o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Tato vyhláška stanoví:

  1. postupy, podmínky a způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a uplatnění záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla;
  2. obsahové náležitosti záruky původu.

Vyhláška nabyla účinnosti 1. ledna 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-403#p1

2016-05-02

Vyhláška č. 312/2015 Sb.

mění vyhlášku č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.

Příloha č. 1 uvádí: „Základní obsah národního plánu povodí“

Vyhláška nabyla účinnosti 1. 12. 2015.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-312

2016-05-02

Vyhláška č. 296/2015 Sb.
o technicko-ekonomických parametrech

pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Vyhlášku najdete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-296

TOPlist