Poslední zprávy
stručně

2017-06-29

Dvoustranná dohoda o rozdělení
německo-rakouské zóny je nepřijatelná

Publikováno: 24. 5. 2017
Rubrika: Tiskové zprávy
Web ČEPS, a.s.

Rakousko a Německo stanovily limit pro dlouhodobé vzájemné kapacity na úrovni nejméně 4 900 MW, a to bez koordinace se sousedními státy.
Způsob, jak rozdělit německo-rakouskou obchodní zónu, je pro českého provozovatele přenosové soustavy nepřijatelný...

2017-06-20

Zajímavé porovnání výroby elektřiny vodními elektrárnami za posledních 10 let

Celková roční výroba elektřiny na vodních elektrárnách (bez přečerpávacích elektráren) se pohybuje na úrovni 2,0 až přes 2,7 TWh/r. Vodní elektrárny kryjí cca 3 % z brutto spotřeby elektřiny v ČR (rok 2016 byl 2,76 %).

2017-06-12

Skupina ČEZ expanduje, nakoupila větrné farmy ve Francii

Skupina ČEZ od developerské společnosti ABO Wind koupila devět větrných farem v šesti regionech Francie v pokročilé fázi příprav ke stavbě.

„Jedná se o vstupní projekt na francouzský trh obnovitelných zdrojů a věříme, že další budou následovat. Podobnými akvizicemi v zemích se stabilním regulatorním prostředím pokračujeme v naplňování naší strategie s cílem navýšit provozní zisk před odpisy z obnovitelných zdrojů o tři miliardy korun v roce 2020,“ uvedl ředitel divize nová energetika a distribuce ČEZ Tomáš Pleskač. Během pěti let může ČEZ ve Francii v rámci tohoto projektu vlastnit až 100 megawattů (MW) instalovaného výkonu. „Elektrárny disponují provozní podporou ve formě garantované výkupní ceny na 15 let,“ podotkl.

ČEZ byl dosud ve větrné energetice aktivní v Rumunsku, Německu, Turecku a v Česku. Aktuálně provozuje v Evropě větrné parky o souhrnném instalovaném výkonu přesahujícím 700 MW.

Uveřejněno: E15 2017-06-06

2017-06-11

Česko by mělo k tvorbě společné evropské energetické politiky přistupovat více pragmaticky a hlídat si svoje zájmy

Na setkání energetických odborníků 9. června 2017, na kterém se diskutovalo o roli Česka v evropské energetice, řekl člen představenstva ČEZ Pavel Cyrani: „Některé ze zemí EU podle něj domluvený evropský směr volného obchodu s elektřinou ne vždy zcela dodržují, což Česko znevýhodňuje“. Jako příklad uvedl Německo.

Uveřejněno: E15 2017-06-09

2017-06-06

V německých aukcích na nové větrné elektrárny většinou vítězí občanské projekty

Přes 90 procent úspěšných projektů v rámci první aukce nových kapacit větrných elektráren připadá na občanská energetická družstva. Německo tak po úspěšném zavedení aukcí u nových projektů solární energetiky podpořilo tržní mechanismy pro podporu větrné energetiky.

Uveřejněno: Průmyslová ekologie 2017-05-23

2017-06-02

Zajímavost z energetiky v Maďarsku

Evropská komise povolila Maďarsku rozšíření jaderné elektrárny Paks o dva další reaktory. Dostavbu mají provést a financovat Rusové. Komise již loni zastavila vyšetřování toho, že Maďaři zadali ruskému koncernu Rosatom zakázku na výstavbu nových bloků bez veřejné soutěže.

Uveřejněno: (ČTK a Rosatom) All for Power 2017-03-06

2017-05-25

Statistické údaje za rok 2016

Pravidelně zveřejňujeme statistiku OZE za uplynulý rok. Údaje jsou čerpány z roční zprávy o provozu elektrizační soustavy (ES) ČR. Výsledky za rok 2016 byly k dispozici se zpožděním a proto výslednou tabulku zařazujeme až nyní.

Roční maximum zatížení v soustavě bylo dosaženo 9. 2. 2016 v 16,00 h ve výši 11 410 MW a roční minimum 8. 7. 2016 v 5,00 h ve výši 4932 MW.

2017-05-17

ENERGO-PRO dostaví největší privátně vlastněnou přehradu
s vodní elektrárnou v Turecku

Nadnárodní skupina ENERGO-PRO se sídlem v Praze převzala projekt stavby velké vodní elektrárny a přehrady Alpaslan 2 v Turecku. Půjde o největší soukromě vlastněnou hydroelektrárnu v Turecku z hlediska velikosti její vodní nádrže a devátou největší přehradu v Turecku vůbec. Prvních osm největších vlastní turecký stát...

2017-05-13

Společnost ČEPS hospodařila vloni se ziskem přes 2 miliardy korun

Provozovatel přenosové soustavy vykázal za loňský rok zisk před zdaněním 2,072 miliardy korun. Na rozvoj přenosové soustavy bylo vynaloženo asi 4,7 miliardy korun, o něco méně než v předešlém roce...

2017-04-29

Regulační transformátory jsou kompletní, dorazil i poslední z nich

V rozvodně Hradec u Kadaně spuštění všech ze čtyř PST transformátorů (transformátory s regulací fáze) očekává provozovatel české přenosové soustavy do konce června. Transformátory s regulací fáze jsou stroje, které prostřednictvím posunu fázového úhlu napětí na jeho vstupu a výstupu umožňují aktivní řízení protékajícího činného výkonu.

2017-04-23

Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu
malých vodních elektráren „MVE 2017“
POZVÁNKA

Termín konání: 12. - 14. května 2017 (pátek - neděle)
Místo konání: Hotel ATOM Třebíč (www.hotelatom.cz)
 
2017-04-11

Německý elektrárník poslal šumavský potok pod zem

Velmi svérázně vyřešil problém s regulací vody v přírodním náhonu k malé vodní elektrárně u Hojsovy Stráže na Šumavě její německý provozovatel. Za zády úředníků i ochránců přírody poslal loni v létě pod zem potok, který náhon napájí. Voda tak teče pod povrchem v půl kilometru dlouhém potrubí o průměru téměř metr. Přišlo se na to až nyní.

Patrik Biskup, Právo

2017-04-09

Upozorňujeme, že toto cenové rozhodnutí ERÚ v článku I. v části A) odstavec 5 se vztahuje i na malé vodní elektrárny uvedené do provozu po 1. lednu 2016 včetně. V provozní podpoře bude zohledněna jakákoliv nevratná investiční podpora z veřejných prostředků, a to snížením výše provozní podpory o redukční faktor.

2017-04-07

Integrace decentrálních zdrojů
do distribuční soustavy

Prezentace pro Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

Ing. Stanislav Hes

2017-04-07

Energetický slovník

ČEPS, a.s. na svých stránkách zveřejnil energetický slovník, který je doplněn krátkým vysvětlujícím komentářem důležitých pojmů z oblasti energetické přenosové soustavy ČR.

2017-04-07

Zákon č. 103/2017 Sb.

Ve sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 103/2017 Sb., který je novelou zákona č. 165/2012 Sb. a řeší doplacení provozní podpory MVE rek. 2013-2015. Nyní by měl OTE do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (nebo do třiceti dnů od obdržení příslušných výkazů) provést výplatu doposud zadržovaných plateb.

Zákon najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-103
2017-04-04

Předpis hrazení členských příspěvků
&
Důvodová zpráva

Dokumenty schválené na Valné hromadě konané 18. března 2107 v Praze.
2017-04-04

Změněné Stanovy SPVEZ, z.s.

Zde jsou dostupné změněné Stanovy Svazu podnikatelů pro využítí energetických zdrojů, z.s. (SPVEZ, z.s.), ve znění schváleném na Valné hromadě v Praze dne 18. 3. 2017
Bulletin: Pro členy SPVEZ
2017-04-03

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVI. 1/2017 Duben

OBSAH: Úvodník | Zápis z konání valné hromady | Zpráva vedení o činnosti svazu | Zpráva dozorčí rady o činnosti a hospodaření svazu | Schválený rozpočet SPVEZ, z.s. na rok 2017 | Změna stanov ve znění schváleném VH 18. 3. 2017 | Doplněný předpis hrazení členských příspěvků | Usnesení VH 18. 3. 2017