Poslední zprávy
stručně

2017-05-25

Statistické údaje za rok 2016

Pravidelně zveřejňujeme statistiku OZE za uplynulý rok. Údaje jsou čerpány z roční zprávy o provozu elektrizační soustavy (ES) ČR. Výsledky za rok 2016 byly k dispozici se zpožděním a proto výslednou tabulku zařazujeme až nyní.

Roční maximum zatížení v soustavě bylo dosaženo 9. 2. 2016 v 16,00 h ve výši 11 410 MW a roční minimum 8. 7. 2016 v 5,00 h ve výši 4932 MW.

2017-05-17

ENERGO-PRO dostaví největší privátně vlastněnou přehradu
s vodní elektrárnou v Turecku

Nadnárodní skupina ENERGO-PRO se sídlem v Praze převzala projekt stavby velké vodní elektrárny a přehrady Alpaslan 2 v Turecku. Půjde o největší soukromě vlastněnou hydroelektrárnu v Turecku z hlediska velikosti její vodní nádrže a devátou největší přehradu v Turecku vůbec. Prvních osm největších vlastní turecký stát....

2017-05-13

Společnost ČEPS hospodařila vloni se ziskem přes 2 miliardy korun

Provozovatel přenosové soustavy vykázal za loňský rok zisk před zdaněním 2,072 miliardy korun. Na rozvoj přenosové soustavy bylo vynaloženo asi 4,7 miliardy korun, o něco méně než v předešlém roce...

2017-04-29

Regulační transformátory jsou kompletní, dorazil i poslední z nich

V rozvodně Hradec u Kadaně spuštění všech ze čtyř PST transformátorů (transformátory s regulací fáze) očekává provozovatel české přenosové soustavy do konce června. Transformátory s regulací fáze jsou stroje, které prostřednictvím posunu fázového úhlu napětí na jeho vstupu a výstupu umožňují aktivní řízení protékajícího činného výkonu.

2017-04-23

Seminář k aktuálním otázkám budování a provozu
malých vodních elektráren „MVE 2017“
POZVÁNKA

Termín konání: 12. - 14. května 2017 (pátek - neděle)
Místo konání: Hotel ATOM Třebíč (www.hotelatom.cz)
 
2017-04-11

Německý elektrárník poslal šumavský potok pod zem

Velmi svérázně vyřešil problém s regulací vody v přírodním náhonu k malé vodní elektrárně u Hojsovy Stráže na Šumavě její německý provozovatel. Za zády úředníků i ochránců přírody poslal loni v létě pod zem potok, který náhon napájí. Voda tak teče pod povrchem v půl kilometru dlouhém potrubí o průměru téměř metr. Přišlo se na to až nyní.

Patrik Biskup, Právo

2017-04-09

Upozorňujeme, že toto cenové rozhodnutí ERÚ v článku I. v části A) odstavec 5 se vztahuje i na malé vodní elektrárny uvedené do provozu po 1. lednu 2016 včetně. V provozní podpoře bude zohledněna jakákoliv nevratná investiční podpora z veřejných prostředků, a to snížením výše provozní podpory o redukční faktor.

2017-04-07

Integrace decentrálních zdrojů
do distribuční soustavy

Prezentace pro Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

Ing. Stanislav Hes

2017-04-07

Energetický slovník

ČEPS, a.s. na svých stránkách zveřejnil energetický slovník, který je doplněn krátkým vysvětlujícím komentářem důležitých pojmů z oblasti energetické přenosové soustavy ČR.

2017-04-07

Zákon č. 103/2017 Sb.

Ve sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 103/2017 Sb., který je novelou zákona č. 165/2012 Sb. a řeší doplacení provozní podpory MVE rek. 2013-2015. Nyní by měl OTE do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (nebo do třiceti dnů od obdržení příslušných výkazů) provést výplatu doposud zadržovaných plateb.

Zákon najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-103
2017-04-04

Předpis hrazení členských příspěvků
&
Důvodová zpráva

Dokumenty schválené na Valné hromadě konané 18. března 2107 v Praze.
2017-04-04

Změněné Stanovy SPVEZ, z.s.

Zde jsou dostupné změněné Stanovy Svazu podnikatelů pro využítí energetických zdrojů, z.s. (SPVEZ, z.s.), ve znění schváleném na Valné hromadě v Praze dne 18. 3. 2017
Bulletin: Pro členy SPVEZ
2017-04-03

Soukromý energetik
Elektronický informační bulletin
Ročník XXVI. 1/2017 Duben

OBSAH: Úvodník | Zápis z konání valné hromady | Zpráva vedení o činnosti svazu | Zpráva dozorčí rady o činnosti a hospodaření svazu | Schválený rozpočet SPVEZ, z.s. na rok 2017 | Změna stanov ve znění schváleném VH 18. 3. 2017 | Doplněný předpis hrazení členských příspěvků | Usnesení VH 18. 3. 2017
2017-03-20

Pozvánka na důležitou konferenci
k vodoprávní problematice

Po delším vyjednávání se nám podařilo vyjednat přednášku s JUDr. Zdeňkem Horáčkem, který je v současnosti největším odborníkem na vodní zákon v naší zemi.

Pokud řešíte ve svém podnikání jakoukoliv problematiku z této oblasti, tak určitě využijte možnosti, zúčastnit se této konference, která, kromě přednášky k tématice, bude doplněna množstvím praktických konkrétních příkladů z přednášené tématiky.

Datum konání: středa 5. dubna 2017, 9.30 – cca 15.00 hod.
Místo konání: budova sídla SPVEZ, Argentinská 38/286, Praha 7 – Holešovice

Za vedení SPVEZ, z.s., Pavel Štípský, předseda.

2017-03-13

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie č. 165/2012 Sb. schválena senátem

a navrací situaci do stavu, který odpovídá skutečnosti a výrobcům elektřiny logicky navrací nárok na podporu podle toho, kdy byla rekonstrukce malé vodní elektrárny dokončena. Celkem jde o 200 milionů Kč.

Rovněž v Událostech ČT dne 11. března 2017 zazněla tato příznivá zpráva

2017-03-02

Obecná informace o novelách Občanského zákoníku (OZ) a Zákoníku o obchodních korporacích (ZOK)

Novela OZ: z. č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Platnost 30. 12. 2016. Zákon nabývá účinnosti šedesátým dnem po jeho vyhlášení.

Novela ZOK: z. č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Platnost 30. 12. 2016. Účinnost: Patnáctým dnem po vyhlášení zákona.

Autor prezentace: Univerzita Palackého v Olomouci
k prohlédnutí ve formě:

2017-03-02

Řádná valná hromada SPVEZ, z.s.

Jménem vedení SPVEZ, z. s., svolávám zasedání Valné hromady SPVEZ, z. s.

Datum konání: sobota 18. 3. 2017
Místo konání: konferenční sál SČMBD, Podolská 50, 147 01 Praha 4
Zahájení : 9.30 hodin
Za vedení SPVEZ, z. s. Pavel Štípský, předseda