Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

II. Ročník semináře MVE 2002
2. 3. 2002 se konal v Přibyslavi

Pavel Štípský

2. 3. 2002 se konal v Přibyslavi II. Ročník Semináře k aktuálním problémům budování a provozu MVE.

Semináře se zúčastnilo 143 zájemců o tuto problematiku. Vzhledem k tomu, že plná čtvrtina účastníků přijela na poslední chvíli, bez přihlášení, vyskytly se problémy s překročenou kapacitou přednáškového sálu, které se podařilo zvládnout "tak tak", doplněním židlí z jiných částí hotelu, což však mělo za následek poněkud stísněný prostor v sále.

Naprostá většina účastníků toto však pochopila a tento nedostatek byl jistě vynahrazen výbornou atmosférou v sále a kvalitním výkladem přednášejících.

V první přednášce vystoupil ing. Malík z firmy MVE TECHNIKA s tématem Hrabačky, ve kterém vyčerpávajícím a přehledným způsobem pojednal o této problematice.

Ve druhé přednášce se ing. Bouda z Energetické agentury Vysočiny zaměřil na problematiku legislativy MVE, problematiku auditů při podávání žádostí o státní podporu při budování MVE a s tím souvisejících kroků.

V době polední přestávky si kromě oběda účastníci semináře prohlédli MVE Přibyslav a MVE Ronov nad Sázavou /turbíny Kaplan, spád cca 2,5-3m, výkon 30-40kW/.

Po obědě se podělil ing. Bernášek s účastníky o své zkušenosti s provedením náhrady palečného soukolí na turbíně své MVE Švihov jednostupňovým převodem plochým řemenem.

Dále vystoupil pan Mojžíš, který navázal na ing. Bernáška a pohovořil o možnosti náhrady palečného soukolí převodem klínovými řemeny, zmínil též problematiku hrabaček a seznámil zúčastněné s velmi zajímavou koncepcí Kaplanovy turbíny pro malé spády spouštěné vývěvou.

Jestliže se mezi účastníky semináře vyskytli jednotlivci, které některá z dosud přednesených témat nezajímala, pak poslední přednáška ing. Čižinského musela nutně zajímat všechny, protože přednesené téma se dotýká všech provozovatelů MVE.

Ing. Čižinský pojednal o problematice elektrovýstroje, ochran, způsobů řízení a regulace a možností kontroly MVE po telefonu. Tento výklad doplnila řada přítomných podnětnými připomínkami.

Po přednáškách následovala diskuze k problémům elektrárníků /povinnost odděleného účetnictví a auditu pro MVE, připravovaný rybářský zákon, přetrvávající problémy s Povodími apod./. Diskuze a připomínky účastníků k přednášeným tématům probíhaly průběžně po celou dobu přednášek a o přestávkách. Přednášející byli k dispozici účastníkům po celou dobu semináře k osobním rozhovorům a konzultacím.

Semináře se zúčastnil pan Kolář, výrobce malých Kaplanových turbín, který byl po celý den rovněž k dispozici k osobním rozhovorům a konzultacím.

Chtěl bych poděkovat všem přednášejícím za jejich kvalitně zpracovaná a přednesená témata, ing. Boudovi navíc za pomoc při organizaci tohoto semináře.

Vysoký zájem o tento seminář ukazuje, že je důležité a potřebné akci takovéhoto typu pro členy Svazu pořádat, takže pokud budeme zdrávi, opět za rok spolu s vedením našeho Svazu uspořádáme III. ročník semináře, na kterém opět vystoupí odborníci, kteří nám mají co říci a jsou ochotni se o to podělit.

Do budoucna prosím o včasné přihlašování účastníků, aby již nenastaly problémy s kapacitou přednáškového sálu. Těším se na shledanou na jiném hezkém místě, v ještě lepším prostředí s kvalitnějším sborníkem a ještě zajímavějšími přednáškami.