Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Operační program Podnikání a inovace

Pro využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007 - 2013 připravilo MPO Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který byl dne 3. prosince 2007 schválen Evropskou komisí. Jedním z podprogramů je i program EKO-ENERGIE.

Eko-energie - Výzva III

Dne 1. 2. 2010 byla vyhlášena třetí výzva k předkládání projektů v rámci programu podpory EKO—ENERGIE a to formou kolového, časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 1. 3. 2010 a ukončen 30. 6. 2010. Sběr žádostí bude realizován prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem plných žádostí bude probíhat od 1. 5. 2010 do 30. 9. 2010.

Základní charakteristiky:

Podporované aktivity:

  • a) zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie)
  • b) využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů

Kdo může žádat o podporu (podnikatelské subjekty):

  • malé, střední – pro podporované aktivity a), b)
  • velké – pro podporovanou aktivitu a)

Forma a výše podpory:

  • min/max výše dotace 0,5/250 mil. Kč
  • dotace se uplatňuje na způsobilé výdaje projektu a dle typu projektu se pohybuje v rozmezí 30-60 %
  • dotace se proplácí zpětně po dokončení, lze i po etapách
  • maximální výše dotace v % způsobilých výdajů je určena pro jednotlivé aktivity takto:
Aktivita pro účely
hodnocení
projektů
Podporovaná aktivita – typ projektu Max. dotace
1 Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie – úspory energie Dle Mapy regionální podpory ČR
2 OZE – malé vodní elektrárny – výroba elektrické energie 40%
3 Teplo z OZE (výtopny) 40%
4 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z OZE (biomasa, bioplyn) a/nebo využití skládkového plynu 30%
5 Tepelná čerpadla a solární termální kolektory
(nikoli fotovoltaické články)
30%
6 Výroba elektrické energie z biomasy a skládkového plynu bez využití odpadního tepla 30%

Přednostně budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu 1 (viz tabulka v článku 7 výše), v pořadí podle dosažených bodů. Dále budou podpořeny projekty spadající pod aktivitu 2, atd., až do vyčerpání prostředků alokovaných pro tuto výzvu

Podrobnosti najdete na http://www.czechinvest.org