Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti
přenosu, nebo distribuce elektřiny za rok 2015

 1. Přenos elektřiny

  Přenosovou soustavou se ve smyslu energetického zákona rozumí vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Úroveň kvality v přenosové soustavě je určena ukazateli nepřetržitosti přenosu podle vyhlášky 540/2005 Sb. Pro provozovatele přenosové soustavy jsou vyhláškou definovány následující ukazatele:

  1. průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v kalendářním roce (min),
  2. nedodaná elektrická energie v kalendářním roce (MWh).

  Profil společnosti ČEPS, a.s.:

  Množství elektřiny přenesené přenosovou soustavou na výstupu 65 570 GWh
  Délka vedení 400 kV 3 617 km
  Délka vedení 220 kV 1 909 km
  Počet transformátorů 400/110 kV 48
  Počet transformátorů 220/110 kV 21

  Ukazatele nepřetržitosti přenosu:

  Počet přerušení přenosu elektřiny v roce 7
  Celková doba trvání přerušení přenosu elektřiny v roce 109 min
  Průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v roce 15,6 min
  Nedodaná elektrická energie v roce 140 MWh
 2. Distribuce elektřiny
  1. průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIFI),
  2. průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIDI),
  3. průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (CAIDI).

  Profil distribučních společností*

  Ukazatele nepřetržitosti distribuce v roce 2015:

  Ukazatel ČEZ distribuce E.ON distribuce PRE distribuce Česká republika
  SAIFI (přerušení/r) 3,29 2,27 0,36 2,64
  SAIDI (min/r) 361,72 352,90 30,93 316,06
  CAIDI (min) 109,86 155,54 86,20 119,52

* systémové ukazatele, které zahrnují veškeré kategorie přerušení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Jednotlivé společnosti není možné mezi sebou jednoduše porovnávat, jelikož výsledky závisí na profilu daných soustav a dalších okolnostech.

Pozn.: Zpracoval Ing.Bouška dle Věstníku ERÚ, částka 4/2016.