Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Dvoustranná dohoda
o rozdělení německo-rakouské zóny je nepřijatelná

24. 5. 2017

Způsob, jak rozdělit německo-rakouskou obchodní zónu, je pro českého pro­vo­zo­va­te­le přenosové soustavy nepřijatelný. Před několika dny se na něm dohodli německý a rakouský regulátor. Pro Česko by sjednaná opatření ne­zna­me­na­la zlepšení oproti současnému stavu.

Německý a rakouský regulátor chtějí, aby jejich společná hranice byla zahrnuta do regionu západní Evropy a tedy také do tamního způsobu výpočtu a přidělování přeshraničních přenosových kapacit.

„Pro českou přenosovou soustavu to ne­před­sta­vu­je významnou změnu. Navíc hrozí, že deklarované dočasné řešení se změní v řešení trvalé,“ upozorňuje Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS, a.s., zod­po­věd­ný za energetický obchod a di­spe­čer­ské řízení.

Oba státy stanovily limit pro dlouhodobé ka­pa­ci­ty mezi Rakouskem a Německem na úro­vni nejméně 4 900 MW, a to bez ko­or­di­na­ce se sousedními státy. Tato hodnota na­víc žá­dným způsobem nezohledňuje dopady na okol­ní země, výši jejich přeshraničních ka­pa­cit ani vliv na provoz jejich pře­no­so­vých sou­stav.

„Platí, že rozdělení německo-rakouské obchodní zóny je nezbytné uskutečnit co nejdříve. Považujeme je za zásadní směrem k nastavení rovného prostředí při obchodování s elektřinou ve střední Evropě. Vydávání dvou­stran­ných rozhodnutí bez koordinace s ostatními provozovateli přenosových soustav však popírá prin­cip užší spolupráce v rámci nově vzniklého společného regionu Core,“ dodává Boldiš.

Systém řízení přetížení pro výměnu elektrické energie na hranici mezi Rakouskem a Německem, který si mezi sebou dohodli tamní regulátoři, má být zaveden od 1. října 2018. Obě strany si od něj slibují za­cho­vá­ní vysokého objemu energetického obchodu mezi oběma státy či snížení nákladů na opatření ke stabilizaci sítě.

Provozovatelé přenosových soustav České republiky (ČEPS), Maďarska (MAVIR), Polska (PSE), Slovenska (SEPS) a Rumunska (TRANSELECTRICA) jsou však tímto vývojem překvapeni. Postup obou regulačních or­gá­nů je v přímém rozporu s evropskými pravidly pro řízení přetížení a především neakceptuje listopadové rozhodnutí Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) volající po zahrnutí německo-rakouské hranice do nově vytvořeného regionu pro výpočet kapacit Core.

„Dohoda nezajišťuje rovné podmínky pro obchodování ve střední Evropě a neukončuje dlouhodobé ra­kou­sko-německé partnerství, které trvá na úkor ostatních států,“ uvádějí zmínění provozovatelé sítí ve spo­leč­ném prohlášení a dodávají, že jsou připraveni na další jednání a aktivní účast na projektu.

„Věříme, že ohlášená konzultace se sousedními státy bude dobře organizovaným procesem, který dvou­stran­nou dohodu řádně přezkoumá a umožní její změny. Jedině tak je totiž možné dopracovat se ke spo­leč­né­mu cíli, kterým je vytvoření bezbariérového evropského vnitřního trhu s energií společným a ko­or­di­no­va­ným způsobem, jak je stanoveno i v evropském síťovém nařízení CACM,“ říkají zástupci dotčených pro­vo­zo­va­te­lů.

Jednotná německo-rakouská obchodní zóna trvá už 15 let. České obchodníky s elektřinou může zne­vý­hod­ňo­vat tím, že upřednostňuje německé, resp. rakouské účastníky trhu, kteří mají naprostou volnost ve výši svého obchodování. Tato situace však nejen nerespektuje skutečné přenosové schopnosti sítí uvnitř obou států, ale ani síťová omezení v okolních zemích včetně Česka. Hlavním očekávaným dopadem zrušení jed­not­né obchodní zóny by mělo být zvýšení objemu obchodovatelných přeshraničních kapacit v celém re­gi­onu. Skončila by tak současná praxe, kdy se část kapacit na trh vůbec nedostane kvůli nutnosti jejich vy­čle­ně­ní pro případ, že si je vyžádají toky způsobené nadměrným německo-rakouským obchodováním.