Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Podíl OZE na brutto spotřebě elektřiny v ČR

Zdrojová tabulka ke grafu

roky OZE celk.
[TWh/r]
btto spotř.ČR
[TWh/r]
podíl OZE
[%]
2006 3,4921 71,7295 4,87
2007 3,2017 72,0445 4,44
2008 3,7298 72,0493 5,18
2009 4,3876 68,6062 6,40
2010 5,8507 70,9617 8,24
2011 7,2475 70,5165 10,28
2012 8,0550 70,4533 11,43
2013 9,2433 70,1774 13,17
2014 9,1696 69,6221 13,17
2015 9,4229 71,0143 13,27
2016 9,3955 72,4183 12,97

Komentář

Podíl OZE na brutto spotřebě elektřiny v ČR od roku 2006 se zvyšoval z úrovně 4,4 % a letech 2013 až 2016 dosáhl cca 13 %. Brutto spotřeba elektřiny v ČR v daném období v průměru činí cca 71 TWh/r. Výroba elektřiny z OZE pak představuje cca 9,4 TWh/r.

V letech 2008 až 2010 se projevil útlum spotřeby elektřiny v ČR (ekonomický pokles), který se však nedotkl vývoje výroby elektřiny ze zdrojů OZE.

Struktura zdrojů OZE se sestává z vodních elektráren (MVE≤10 MW a velkých VE>10 MW), dále z větrných elektráren (VTE), fotovoltaických elektráren (FVE) a z ostatních zdrojů OZE (bioplyn, biomasa a BRKO - biologicky rozložitelný komunální odpad).

V současné době v oblasti vodních elektráren již nelze očekávat podstatný růst nových instalací (nedostatek vhodných lokalit a omezující ekologické podmínky). Výroba elektřiny bude spíše stagnovat (v závislosti na vodnosti daného roku) a pohybuje se v průměru na úrovni cca 2,0 TWh/r.

Rozvoj větrných elektráren v sledovaném období byl plynulý a v současnosti dosahuje cca 0,5 TWh/r. Záměry podnikatelů v této oblasti jsou dosti ambiciózní, avšak ČR je vnitrozemský stát bez stálých větrů nad 5 m/s, což situaci komplikuje i pro větrné parky, nehledě k ekologickým a místním požadavkům příslušných orgánů. Lze očekávat pokračování pouze mírného rozvoje VTE.

U fotovoltaických elektráren mezi roky 2009 až 2011 došlo v důsledku nadsazených výkupních cen elektřiny převážně pro pozemní instalace ke skokovému zvýšení výroby elektřiny z FVE až na cca 2,1 TWh/r (solární boom). Situace se stala ekonomicky i technicky neúnosnou a ze strany státu pozemní instalace již nejsou povolovány. Prostor zůstává pro střešní instalace většinou se spotřebou vyrobené elektřiny přímo v místě.

Plynule se začaly rozvíjet ostatní druhy OZE, zejména bioplynové stanice a spalování biomasy. Ostatní druhy OZE dosahují výroby elektřiny na úrovni cca 4,7 TWh/r. Nelze ani v této oblasti vzhledem k objevujícím se především místním a ekologickým připomínkám očekávat podstatný rozvoj nových instalací.

Pokud bude růst brutto spotřeba elektřiny v ČR a nebude současně růst odpovídajícím tempem i výroba elektřiny z OZE, pak zákonitě bude % podílu OZE na brutto spotřebě elektřiny klesat. Žádné podstatné zvýšení výroby elektřiny z OZE v současných podmínkách zatím nelze očekávat.

Sestavil Ing. Jan Bouška dle údajů z ročních zpráv o provozu ES zpracovaných ERÚ