Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Blackout???

Představte si temné město, ve kterém nesvítí ani jedna lampa, ani jedna žá­rov­ka. Nefungují počítače, telefony, televize, ledničky - zkrátka nic, co ke svému provozu potřebuje elektrickou energii. A nejen to, výpadek elektřiny by ukončil také dodávky tepla, plynu a vody do domácností. Domy v mrazech vychladnou za dvě hodiny. Bez proudu nefungují ani čerpací stanice. Tak lze ve stručnosti popsat takzvaný blackout - totální nebo téměř totální výpadek napětí a kolaps elektrizační soustavy. Je to jev, který za dobu exi­sten­ce České republiky nikdy nenastal. Ale například ve Spojených státech, v Itálii, Brazílii, nebo nedávno v Indii se tato pohroma odehrála.

Česká přenosová soustava se k podobnému kolapsu přiblížila na přelomu roku 2011/12 i v srpnu 2012.

Dispečeři ČEPS stále častěji řeší vyhrocené situace způsobené nadměrnými toky elektřiny z oblasti se­ver­ní­ho Německa přes území ČR a dále na jih Evropy. Takové toky elektřiny nejsou plánované a přesahují hod­no­ty, za kterých přenosová soustava bezpečně funguje. Přetížení systému by tak při výpadku některého zařízení soustavy mohlo vést až k plošnému výpadku v dodávkách elektřiny, blackoutu.

Existují dispečerské nástroje, kterými lze ne­če­ka­né problémy v přenosové soustavě okam­ži­tě řešit. Jejich kombinace zatím vždy zafungovala, a proto k žádným výpadkům elektřiny nedošlo. Dispečeři však mnohem častěji řídí přenosovou soustavu bez tzv. bezpečnostního kritéria N-1. To garantuje zachování spolehlivého chodu přenosové soustavy i po výpadku její libovolné části (např. vedení, transformátoru, ele­ktrá­ren­ské­ho bloku apod.).

Dokud se neodstraní příčiny těchto pro­blé­mů, zvláště na mezinárodní úrovni, bude ČEPS stále častěji čelit nebezpečným si­tu­acím.

Protože do budoucna hrozí opakování kri­tic­kých situací, je nutné urychlené posilování přenosových soustav v regionu střední a vý­chod­ní Evropy. ČEPS do roku 2025 investuje více než 60 miliard korun do posílení a modernizace domácí přenosové soustavy. Investice směřují do mo­der­ni­za­ce rozvoden, výstavby nových vedení, posílení stávajících vedení a instalace transformátorů s ří­ze­ným posuvem fáze. Již 29. 4. 2017 jsme informovali o instalaci čtyř PST transformátorů s regulací fáze v rozvodně Hradec u Kadaně, které prostřednictvím posunu fázového úhlu napětí na jeho vstupu a výstupu umožňují aktivní řízení protékajícího činného výkonu.

České přenosové soustavě by nejvíce odlehčila nová vnitroněmecká vedení spojující sever a jih Německa, tedy spojující regiony s koncentrovanou výrobou větrné energie a průmyslovými spotřebními centry na ji­hu. Taková vedení jsou na německé straně plánována, jejich uvedení do provozu je však otázkou mnoha let a s ohledem na komplikovanost celého procesu nelze s určitostí říci, že se je podaří postavit ve sta­no­ve­ném termínu.

Analýza ČEPS nazvaná „Mimořádná situace v PS ČR vlivem enormní výroby ve větrných parcích v Německu na přelomu roku 2014/2015" podrobně ro­ze­bí­rá situaci, kdy se ČEPS opakovaně potýkala s přetoky elektřiny.

Analýza opět potvrdila dlouhodobé stanovisko ČEPS, že primárním dů­vo­dem neplánovaných toků elektřiny z Německa je přetrvávající existence jednotné německo-rakouské obchodní zóny. Ta umožňuje stálý nárůst ob­chod­ních transakcí a svou nadměrnou velikostí diskriminuje české ob­chod­ní­ky v přístupu na evropský trh s elektřinou. Tentokrát se sice podařilo mi­mo­řád­nou situaci pomocí výše uvedených opatření a s maximálním úsilím zvládnout, a zajistit tak bez­peč­ný provoz PS ČR, ale vzhledem k důvodům mimořádné situace nelze vyloučit, že se podobná situace bude opakovat.

Převzato z informací ČEPS, a.s. (upravil Ing. Jan Bouška)