Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vláda 4. září schválila návrh na kontrolu
přiměřenosti podpory pro obnovitelné zdroje

Vláda ČR schválila návrh na posuzování přiměřenosti podpory pro obnovitelné zdroje. Postup je pro podnikatele z obo­ru přijatelný, ale upozorňují na jeden ne­do­sta­tek: dvojí míra sledované zi­sko­vo­sti pro jednotlivé čisté technologie je diskriminační. Materiál navrhlo Mi­ni­ster­stvo průmyslu a obchodu na základě úspěš­ně ukončených notifikačních ří­ze­ní.

Vláda na svém včerejším (4. 9. 2017) za­se­dá­ní projednala materiál z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nazvaný „Zá­vaz­ky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z pod­po­ro­va­ných zdrojů energie“. Ten shrnuje výsledky dvou (již ukončených) notifikačních procesů pro obnovitelné zdroje energie (OZE) a navrhuje, jakým způ­so­bem bude posuzována a kontrolována přiměřenost podpory jednotlivých typů OZE.

„Jde o vytvoření systému, aby mohly být přezkoumávány podpory na obnovitelné zdroje. Ministr prů­my­slu a obchodu dostal uloženo, aby připravil novelu zákona tak, aby mohla být předložena na vládu do kon­ce letoška," uvedl včera premiér Sobotka.

Zavedení mechanismu proti přeplácení podpor požaduje po Česku Evropská komise. Kontrola přiměřenosti podpory má být provedena do deseti let po uvedení zařízení do provozu, u zdrojů spuštěných v období 2006 až 2008 do konce února 2019.

V rámci kontrol přiměřenosti podpory se bude zjišťovat, zda podpora, kterou podnikatel čerpá, je ještě při­mě­ře­ná. Pro posuzování přiměřenosti se má používat tzv. vnitřní výnosové procento (IRR).

Vládou přijatý návrh počítá s IRR (ukazatel vnitřního výnosového procenta pro investice) ve výši 10,6 % pro palivové OZE (biomasa, bioplyn) a 8,4 % pro nepalivové OZE (vítr, slunce, voda). Tento princip odráží údajná zvýšená rizika spojená se složitějšími technologiemi spalujícími paliva v porovnání s těmi, které pa­li­vo ke své výrobě nepotřebují.

Vládní návrh na kontrolu přiměřenosti podpory zeleným elektrárnám se nelíbí zástupcům solárního byznysu, kteří tvrdí, že je to v rozporu s notifikačním rozhodnutím Evropské komise.

Zástupci provozovatelů OZE (Komora OZE) proto navrhovali zavedení stejného IRR ve výši 10,6 % pro vše­chny zdroje. Tento návrh však ve vládě včera neprošel.

Zdroj >>>