Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vláda 4. září schválila návrh na kontrolu
přiměřenosti podpory pro obnovitelné zdroje

2017-09-05

Vláda ČR schválila návrh na posuzování přiměřenosti podpory pro obnovitelné zdroje. Postup je pro podnikatele z obo­ru přijatelný, ale upozorňují na jeden ne­do­sta­tek: dvojí míra sledované zi­sko­vo­sti pro jednotlivé čisté technologie je diskriminační. Materiál navrhlo Mi­ni­ster­stvo průmyslu a obchodu na základě úspěš­ně ukončených notifikačních ří­ze­ní.

Vláda na svém včerejším (4. 9. 2017) za­se­dá­ní projednala materiál z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nazvaný „Zá­vaz­ky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z pod­po­ro­va­ných zdrojů energie“. Ten shrnuje výsledky dvou (již ukončených) notifikačních procesů pro obnovitelné zdroje energie (OZE) a navrhuje, jakým způ­so­bem bude posuzována a kontrolována přiměřenost podpory jednotlivých typů OZE.

„Jde o vytvoření systému, aby mohly být přezkoumávány podpory na obnovitelné zdroje. Ministr prů­my­slu a obchodu dostal uloženo, aby připravil novelu zákona tak, aby mohla být předložena na vládu do kon­ce letoška," uvedl včera premiér Sobotka.

Zavedení mechanismu proti přeplácení podpor požaduje po Česku Evropská komise. Kontrola přiměřenosti podpory má být provedena do deseti let po uvedení zařízení do provozu, u zdrojů spuštěných v období 2006 až 2008 do konce února 2019.

V rámci kontrol přiměřenosti podpory se bude zjišťovat, zda podpora, kterou podnikatel čerpá, je ještě při­mě­ře­ná. Pro posuzování přiměřenosti se má používat tzv. vnitřní výnosové procento (IRR).

Vládou přijatý návrh počítá s IRR (ukazatel vnitřního výnosového procenta pro investice) ve výši 10,6 % pro palivové OZE (biomasa, bioplyn) a 8,4 % pro nepalivové OZE (vítr, slunce, voda). Tento princip odráží údajná zvýšená rizika spojená se složitějšími technologiemi spalujícími paliva v porovnání s těmi, které pa­li­vo ke své výrobě nepotřebují.

Vládní návrh na kontrolu přiměřenosti podpory zeleným elektrárnám se nelíbí zástupcům solárního byznysu, kteří tvrdí, že je to v rozporu s notifikačním rozhodnutím Evropské komise.

Zástupci provozovatelů OZE (Komora OZE) proto navrhovali zavedení stejného IRR ve výši 10,6 % pro vše­chny zdroje. Tento návrh však ve vládě včera neprošel.

Zdroj >>>