Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

IEA zveřejnila výroční zprávu
Světový energetický výhled

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejňuje zprávu každoročně a predikuje v ní možný vývoj energetiky na několik let dopředu. V té letošní vychází z ohlášených vnitrostátních i mezinárodních energetických politik a zapracovává i pravděpodobný dopad Pařížské dohody o změně klimatu. Výhled zdůrazňuje čtyři rozsáhlé koncepce, které budou energetiku v budoucnosti ovlivňovat nejsilněji:
  • rychlé rozšiřování a klesající náklady na pořízení technologií produkujících tzv. čistou energii – v roce 2016 byl růst instalovaného výkonu fotovoltaických elktráren (FVE) větší než u jakékoliv jiné formy výroby elektřiny, přičemž od roku 2010 náklady na pořízení FVE klesly o 70 % a větrné elektrárny o 25 %,
  • rostoucí elektrifikace energetiky– v roce 2016 se náklady spotřebitelů po celém světě na nákup elektřiny téměř vyrovnaly nákladům na ropné produkty,
  • přecházení k ekonomice orientované na služby (což je již dlouhodobějším trendem) a čistší energetický mix v Číně, která je největším světovým spotřebitelem energie,
  • přetrvávání produkce břidlicového plynu a ropy v USA, které si udržují pozici největšího světového producenta těchto dvou komodit, při současném snížení jejich cen.

V novém politickém scénáři se globální energetické potřeby zvyšují pomaleji než v minulosti, ale stále se mezi dneškem a 2040 rozšiřují o 30%. Výhled predikuje změny v geografii energetické poptávky, přičemž největší navýšení lze očekávat u rozvojových zemí v čele s Indií.


Mtoe: viz poznámka pod čarou

Jasná budoucnost obnovitelných zdrojů energie

Obnovitelné zdroje zachycují dvě třetiny celosvětových investic do elektráren do roku 2040, neboť v mnoha zemích se stávají levnějším zdrojem nové generace.


Rychlé nasazení solárních fotovoltaických zařízení (PV) v čele s Čínou a Indií pomůže tomu, aby se sluneční soustava do roku 2040 stala největším zdrojem nízkouhlíkové kapacity. Do té doby bude podíl všech obnovitelných zdrojů na celkové výrobě energie dosahovat 40%.

V Evropské unii představují obnovitelné zdroje 80% nových kapacit a větrná energie se stává hlavním zdrojem elektrické energie brzy po roce 2030 kvůli silnému růstu jak na pevnině, tak i na moři. Politiky nadále podporují obnovitelnou elektřinu na celém světě, a to stále častěji prostřednictvím konkurenčních aukcí, a nikoliv vstupních sazeb, a transformace energetického sektoru je zesílena miliony domácností, komunit a podniků, které přímo investují do distribuovaných solárních fotovoltaických elektráren.

Růst obnovitelných zdrojů se neomezuje pouze na odvětví energetiky. Přímé využití obnovitelných zdrojů k zajištění tepla a mobility po celém světě se také zdvojnásobí, i když z nízké úrovně. V Brazílii se podíl přímé a nepřímé obnovitelné spotřeby na konečné spotřebě energie zvyšuje z dnešních 39% na 45% v roce 2040 ve srovnání s globálním vývojem z 9% na 16% ve stejném období.

Rostoucí poptávka kryta OZE a zemním plynem

Jedním z pravděpodobně nejzajímavějších bodů výhledu je predikce IEA, že v příštích 25 letech bude rostoucí energetická poptávka uspokojována především obnovitelnými zdroji a zemním plynem.

Především solární energie je a bude jedním z nejlevnějších zdrojů elektřiny, a to především díky budoucímu rozšiřování tohoto typu výroben elektřiny v Číně a Indii. Naopak v Evropské unii to dle IEA bude po roce 2030 síla větru, která bude číslem jedna, co se týče výroby elektrické energie.

Elektromobilita versus ropa

Užívání osobních vozů poháněných elektrickou energií taktéž zaznamená v budoucnu další růst, a to v důsledku vládních podpor a klesajících cen baterií, které jsou do vozů instalovány.

Na druhou stranu ovšem růst v oblastech letectví, nákladní dopravy, petrochemie a námořní dopravy, což jsou odvětví stále vysoce závislá na pohonných hmotách vyrobených z ropy, zajistí, že svět se nejspíš na několik dalších desetiletí zcela nevymaní ze závislosti na fosilních palivech.

Autoři zprávy dále vysvětlují, že prim budou v energetickém průmyslu zcela jistě hrát především rozvojové země v čele s Indií. Ekonomika těchto zemí roste rapidním tempem, stejně jako jejich populace – díky vysokému stupni urbanizace vznikne, dle zprávy, každé čtyři měsíce městská zástavba o velikosti Šanghaje.

Zdroje: IEA.org
oenergetice.cz


Poznámka:
Tun ekvivalentu ropy (toe) je jednotka energie definovaná jako množství energie uvolněné spálením jedné tuny ropy. Je to přibližně 42 gigajoulů nebo 11,630 kilowatthodin, ačkoli jelikož různé ropy mají různé kalorické hodnoty, přesná hodnota je definována konvenčně; toe se někdy používá pro velké množství energie . Používají se násobky, zejména megatoe (Mtoe - jeden milion tun) a gigatoe (Gtoe - jedna miliarda tun).