Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Výkladové stanovisko ERÚ č. 1/2018 k uvedení výrobny elektřiny
z obnovitelného zdroje do provozu v roce 2010

Energetický regulační úřad dne 27. října 2010 zveřejnil stanovisko k výkladu pojmu uvedení do provozu podle bodu 1.9. cenového rozhodnutí č. 4/2009. Tento výklad považuje za stále platný a z tohoto důvodu jej nyní opětovně uvádí v tomto výkladovém stanovisku.

„U nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje se uvedením do provozu rozumí den, kdy výrobce začal v souladu s rozhodnutím o udělení licence a vzniku oprávnění k výkonu licencované činnosti vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy při uplatnění podpory formou výkupních cen nebo kdy poprvé začal vyrábět elektřinu při uplatnění podpory formou zelených bonusů.“

Z výše uvedeného vyplývá, že za den uvedení výrobny do provozu, pro účely stanovení rozhodného dne pro přiznání podpory (povinný výkup nebo zelený bonus) v souladu s odstavcem 1.9. cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2009, lze označit pozdější z termínů „účinná“ licence na výrobu elektřiny a datum paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě, které se dokumentuje vystavením Protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou PDS. Dále je uveden časový harmonogram celého procesu a rozsah podkladů a úkonů pro provedení jednotlivých kroků časového harmonogramu.

Grafické znázornění:

Stanovení data uvedení výrobny do provozu je klíčové pro stanovení správné výše nároku na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů při splnění všech podmínek nároku na podporu stanovených zákonem. Za datum uvedení výrobny do provozu v roce 2010 lze podle názoru ERÚ označit datum paralelního připojení výrobny s platnou licencí do distribuční soustavy.

Viz: ERÚ >>
V Jihlavě dne 19. února 2018
Rada Energetického regulačního úřadu.