Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Závazný cíl podílu OZE pro rok 2020
na konečné spotřebě energie v EU

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie zavádí celkovou politiku výroby a podpory energie z obnovitelných zdrojů v EU. Vyžaduje, aby EU splnila alespoň 20 % svých celkových energetických potřeb s obnovitelnými zdroji energie do roku 2020, což by bylo dosaženo splněním jednotlivých národních cílů. Všechny země EU musí také zajistit, aby nejméně 10 % jejich pohonných hmot pocházelo z obnovitelných zdrojů do roku 2020.

Obnovitelná energie může být vyráběna z nejrůznějších zdrojů včetně větrné, solární, vodní, přílivové, geotermální a biomasy. Využíváním více obnovitelných zdrojů k uspokojení svých energetických potřeb EU snižuje svou závislost na dovážených fosilních palivech a činí svou výrobu energie udržitelnější. Odvětví obnovitelných zdrojů energie také vede k technologické inovaci a zaměstnanosti v celé Evropě. Zatímco všechny země EU mají využívat domácí zdroje obnovitelné energie, některé oblasti Evropy mají větší potenciál obnovitelných zdrojů energie než jiné. Například některé země mohou mít více vodních toků vhodných pro vodní elektrárnu, zatímco jiné mohou mít více roční sluneční svit lépe vhodné pro solární energii.

Všechny země EU přijaly národní akční plány pro obnovitelné zdroje energie, které ukazují, jaké kroky hodlají podniknout, aby splnily své cíle týkající se obnovitelných zdrojů energie. Tyto plány zahrnují odvětvové cíle pro elektřinu, vytápění a chlazení a dopravu; plánovaná politická opatření a různé kombinace technologií pro obnovitelné zdroje. Vytvoření evropského vnitřního trhu s energií vytváří pro země velkou příležitost spolupracovat při splnění cílů v oblasti obnovitelné energie do roku 2020. Mohou tak činit prostřednictvím mechanismů spolupráce vytvořených podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie.

Veřejné intervence, jako jsou režimy podpory, jsou i nadále nezbytné k tomu, aby byly některé technologie pro obnovitelné zdroje energie konkurenceschopné. Aby se předešlo narušení cen energií a trhu, měly by být tyto programy časově omezeny a pečlivě navrženy. EU vydala pokyny ohledně podpůrných režimů, které mají pomoci vládám při navrhování nebo revizi režimů podpory.

Každé dva roky zveřejňuje EU zprávu o pokroku v oblasti obnovitelné energie. Zpráva z roku 2017 uvádí, že velká většina zemí EU je na dobré cestě k dosažení závazných cílů pro obnovitelnou energii do roku 2020. Obnovitelné zdroje budou i nadále hrát klíčovou úlohu při napomáhání tomu, aby EU splnila své energetické potřeby po roce 2020. Země EU se již dohodly na  energetických a klimatických cílech EU do roku 2030 v oblasti obnovitelných zdrojů energie, který představuje alespoň 27 % konečné spotřeby energie v EU jako celku do roku 2030

Zdroj úryvku: Evropská Komise