Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Výrobci zelené energie
neztratí nárok na podporu kvůli pozdnímu hlášení výroby do OTE

Návrh pravidel OTE pro vykazování podpory (4. 4. 2018) zahýbal v posledních dnech celým sektorem OZE. Na možnou časovou nedostatečnost termínu při zadávání údajů do systému OTE již dříve upozornil i ERÚ. Rada ERÚ proto v návaznosti na upozornění OTE oslovila ministra průmyslu a obchodu s žádostí o jednoznačný výklad vyhlášky stanovující zmiňované lhůty.

Minulý týden navíc Rada ERÚ vydala Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 4/2018 k problematice vykazování... .

Zde ERÚ konstatuje následující:

„Překročení termínu předání údajů o výrobě elektřiny nemá dopad do existence práva na podporu a neznamená ztrátu nároku na podporu elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie, má však dopad na termín poskytnutí podpory, tj. k výplatě podpory může dojít až v dalším zúčtovacím období. Stejné závěry platí i pro vykazování v případě podpory elektřiny z druhotných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a v případě podpory tepla.“

Ve svém stanovisku ERÚ uvádí, že se nejedná o závazný právní předpis, ani o individuálně závazné správní rozhodnutí. Toto stanovisko bylo zpracováno pro účastníky trhu s elektřinou tak, aby nedocházelo k možným interpretačním problémům k ustanovením výše uvedených právních předpisů v oblasti působnosti ERÚ.

ERÚ bude k tomuto výkladovému stanovisku přihlížet ve své rozhodovací činnosti do doby, než dojde ke změně právních předpisů nebo rozhodovací praxe ERÚ.