Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti
přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2017

Energetický regulační úřad zpracoval zprávu o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2017. Podle vyhlášky o kvalitě je úřadem sledována a vyhodnocována nepřetržitost přenosu a distribuce elektřiny v přenosové a v distribučních soustavách. Způsob výpočtu ukazatelů nepřetržitosti je uveden v příloze č. 5 k vyhlášce č. 540/2005 Sb. Dále jsou uvedeny závěry z vyhodnocení dat získaných od provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů regionálních distribučních soustav.

1. Přenos elektřiny

Přenosovou soustavou se ve smyslu energetického zákona rozumí vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států.

Profil společnosti ČEPS, a.s.
Množství elektřiny přenesené přenosovou soustavou na výstupu [GWh] 67 442
Délka vedení 400 kV [km] 3 735
Délka vedení 220 kV [km] 1 909
Počet transformátorů 400/110 kV [-] 49
Počet transformátorů 220/110 kV [-] 21

Pro provozovatele přenosové soustavy jsou vyhláškou definovány následující ukazatele:

  1. průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v kalendářním roce (min),
  2. nedodaná elektrická energie v kalendářním roce (MWh).
Ukazatele nepřetržitosti přenosu v roce 2017
Počet přerušení přenosu elektřiny v roce [-] 4
Celková doba trvání přerušení přenosu elektřiny v roce [min] 36
Průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v roce [min] 9
Nedodaná elektrická energie v roce [MWh] 50

2. Distribuce elektřiny

Úroveň kvality v distribučních soustavách je určena ukazateli nepřetržitosti distribuce elektřiny podle § 21 vyhlášky o kvalitě. Vyhláškou jsou definovány následující ukazatele nepřetržitosti:

  1. průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIFI),
  2. průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIDI),
  3. průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (CAIDI).

V této souvislosti je potřeba upozornit, že vzhledem k velkým rozdílům v sítích jednotlivých provozovatelů distribučních soustav není možné mezi sebou jednoduše ukazatele nepřetržitosti porovnávat.

Ukazatel* ČEZ E.ON PRE ČR
SAIFI [přerušení/rok] 3,41 2,34 0,57 2,76
SAIDI [min/rok] 501,47 466,68 40,34 431,45
CAIDI [min] 146,88 199,17 70,21 156,18
* systémové ukazatele, které zahrnují veškeré kategorie přerušení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Vývoj ukazatelů nepřetržitosti distribuce. Jak již bylo uvedeno výše, jednotlivé společnosti není možné mezi sebou jednoduše porovnávat, jelikož výsledky závisí na profilu daných soustav a dalších okolnostech. Z tohoto pohledu je podstatnější sledovat časový vývoj ukazatelů za jednotlivé společnosti.

Oproti roku 2016, kdy bylo dosaženo historicky nejnižších hodnot ukazatelů nepřetržitosti, byl rok 2017 zcela opačný. V roce 2017 bylo dosaženo nejvyšších hodnot ukazatele nepřetržitosti SAIDI od začátku sledování. Ukazatel SAIFI rovněž zaznamenal výrazný nárůst oproti roku 2016. Na nárůstu obou ukazatelů měl hlavní vliv orkán Herwart, který na přelomu října a listopadu způsobil zvýšenou kumulaci poruch způsobených vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

Zdroj: ERÚ >>