Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vývoj všech druhů OZE od roku 2006

Podíl OZE na brutto spotřebě elektřiny v ČR stoupl mezi roky 2006 do roku 2013 z cca 5% na 13%. Na této hodnotě se drží prakticky zatím až do roku 2017. Při tom brutto spotřeba elektřiny v ČR se zvýšila z 71,7 TWh/r v roce 2006 na 73,8 TWh/r v roce 2017.

Bližší rozbor ukazuje zajímavý vývoj jednotlivých druhů OZE. Brutto výroba elektřiny z OZE celkem v roce 2017 činila 9,6 TWh/r.

Výroba vodních elektráren se trvale v celém tomto období udržuje na úrovni cca 2 TWh/r, z toho podíl MVE činí cca 55%.

Větrné elektrárny až po roce 2013 se dostaly na 0,48 až 0,6 TWh/r. Fotovoltaické elektrárny po boomu v letech 2009 až 2011 vyrábějí ročně cca 2 TWh/r.

V celém období od roku 2006 pravidelně rostla výroba elektřiny z ostatních OZE. Jde o biomasu, bioplyn a BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad). Tato skupina obnovitelných zdrojů v roce 2013 dosáhla úrovně cca 4,0 TWh/r a dále pozvolně rostla až na téměř 5,0 TWh/r v roce 2017.

Názorně vývoj ukazuje následující grafické znázornění:

Zdrojová tabulka ke grafu:

GWh/r
roky VE VTE FVE Ostatní OZE OZE celk. % btto spotřeba
2006 2 550,7 49,4 0,2 891,8 3 492,1 4,87 71 729,5
2007 2 089,6 125,1 1,8 985,2 3 201,7 4,44 72 044,5
2008 2 024,4 244,7 12,9 1 447,8 3 729,8 5,18 72 049,3
2009 2 429,6 288,1 88,8 1 581,1 4 387,6 6,40 68 606,2
2010 2 789,4 335,5 615,7 2 110,1 5 850,7 8,24 70 961,7
2011 1 963,2 397,0 2 182,0 2 705,3 7 247,5 10,28 70 516,5
2012 2 129,2 415,8 2 148,6 3 361,4 8 055,0 11,43 70 453,3
2013 2 734,7 480,5 2 032,7 3 995,4 9 243,3 13,17 70 177,4
2014 1 909,2 476,5 2 122,9 4 661,0 9 169,6 13,17 69 622,1
2015 1 909,2 572,6 2 263,8 4 791,7 9 422,9 13,27 71 014,3
2016 2 000,5 497,0 2 131,5 4 766,5 9 395,5 12,97 72 418,3
2017 1 869,5 591,0 2 193,4 4 964,6 9 618,5 13,03 73 818,3

Mezi roky 2006 až 2017 vzrostla výroba elektřiny OZE celkem cca 3x. Další zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bude však již obtížné vzhledem ke klimatickým, hydrologickým a meteorologickým podmínkám ČR.

Lze však konstatovat, že ostatní obnovitelné zdroje jsou zatím jedinou skupinou trvale rostoucích OZE. Jejich zásluhou nedošlo k poklesu celkové brutto výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a rovněž podílu na brutto spotřebě elektřiny v ČR.

Skladba ostatních zdrojů OZE podrobněji:

Zdrojová tabulka ke grafu:

Ostatní OZE (GWh/r)
roky bioplyn biomasa BRKO Σ
2008 213,6 1 231,2 11,7 1 456,5
2009 414,2 1 436,8 10,9 1 862,0
2010 598,8 1 511,9 35,6 2 146,2
2011 932,6 1 682,6 90,2 2 705,3
2012 1 472,1 1 802,6 86,7 3 361,4
2013 2 241,3 1 670,3 83,8 3 995,5
2014 2 566,7 2 007,0 87,3 4 661,1
2015 2 614,2 2 090,9 86,6 4 791,7
2016 2 600,5 2 067,4 98,6 4 766,6
2017 2 639,0 2 211,4 114,2 4 964,6

Razantní nástup využívání bioplynu (skládkový plyn, kalový plyn-ČOV, ostatní bioplyn) mezi roky 2008 a 2015 dosáhl úrovně cca 2,6 TWh/r a na této výši brutto výroby elektřiny se pohybuje zatím i v roce 2017.

Biomasou (v tom brikety, pelety, celulózové výluhy, kapalná biopaliva, ostatní biomasa, palivové dříví, piliny, kůra, dřevní odpad, rostlinné materiály) se postupně zvyšovala výroba elektřiny od roku 2006 do roku 2017 téměř na dvojnásobek.

BRKO má marginální význam, nicméně mezi roky 2008 až 2017 se výroba elektřiny se zvýšila téměř desetkrát.

Významné je též, že tyto ostatní zdroje obnovitelné energie rovněž produkují často v kogeneračním cyklu i tepelnou energii.

Sestavil Ing. Jan Bouška dle údajů z ročních zpráv o provozu ES zpracovaných ERÚ >>