Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry ve Versailles byla schválena revoluční změna definice jednotek soustavy SI

Definice základních jednotek prochází největší změnou ve své historii. Nově budou fyzikální jednotky mezinárodní soustavy SI definovány na základě vazby k pevně stanoveným hodnotám přírodních konstant. Proces, který vedl ke změně definic základních jednotek SI, navrhl Mezinárodní výbor pro Váhy a míry CIPM v roce 2011. Na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry ve Versailles, kde ČR reprezentovali zástupci Českého metrologického institutu, příspěvkové organizace Ministerstva průmyslu a obchodu, byla schválena redefinice čtyř základních jednotek Mezinárodní soustavy jednotek (kilogram, ampér, kelvin a mol). Zároveň byly formulovány nové definice pro sekundu, metr a kandelu. Nově definované jednotky mezinárodní soustavy SI budou platit od 20. května příštího roku.

Definice kilogramu, ampéru, kelvinu a molu budou principiálně změněny tak, aby každá z těchto jednotek byla pevně vázána na určitou neměnnou vlastnost přírody – přírodní konstantu. Důležitým požadavkem na nové definice byla i zpětná kompatibilita, tedy aby nové jednotky byly stejně velké jako stávající s maximální dostupnou přesností. Generální konference pro váhy a míry (CGPM) schválila změnu definic na svém 26. zasedání ve Versailles, protože byly splněny všechny klíčové podmínky pro jejich zavedení (https://www.bipm.org/utils/common/pdf/SI-roadmap.pdf).

Mezinárodní soustava jednotek SI (Système international d'unités) je nejdůležitější a jedinou celosvětově používanou soustavou jednotek, která je zásadní pro všechny obory lidské činnosti od obchodu přes průmysl až po vědu a výzkum. Její vytvoření je základním výsledkem mezinárodní smlouvy, známé jako Metrická konvence. Jejím jádrem je sedm základních jednotek a to sekunda, metr, kilogram, ampér, kelvin, mol a kandela. Změny v soustavě SI jsou přijímány právě na zasedáních Generální konference pro váhy a míry (Conférence générale des poids et mesures).

V České republice je povinnost používat soustavu jednotek SI stanovena zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. Ve znění pozdějších předpisů ze 16. listopadu 1990 a prováděcí vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování č. 264/2000 Sb. Tyto zákonné normy stanoví jako garanta jednotek a etalonů pro Českou republiku příspěvkovou organizaci Ministerstva průmyslu a obchodu, Český metrologický institut se sídlem v Brně. Podrobnější informace je možné získat na internetových stránkách Českého metrologického institutu (www.cmi.cz/node/1115), nebo přímo na stránkách BIPM (www.bipm.org)

Odvozené jednotky SI bude možné definovat nejenom jako dosud pomocí jednotek základních, ale i přímo pomocí výše uvedených definičních konstant.

<a href="../../files/zprava_o_26_CGPM-06.pdf#"> Nová definice základních jednotek SI</a>
Výňatek ze zprávy 19.11.2018 serveru mpo.cz ►