Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2018

Na základě ustanovení § 23 odst. 6 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), předkládá Energetický regulační úřad zprávu o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2018. Údaje za rok 2019 budou k dispozici v průběhu I. pololetí 2020.

1. Přenos elektřiny

Přenosovou soustavou se ve smyslu energetického zákona rozumí vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Úroveň kvality v přenosové soustavě je určena ukazateli nepřetržitosti přenosu podle § 21 vyhlášky o kvalitě. Pro provozovatele přenosové soustavy jsou vyhláškou definovány následující ukazatele:

  1. průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v kalendářním roce [min];
  2. nedodaná elektrická energie v kalendářním roce [MWh].
Profil společnosti ČEPS, a.s.
Množství elektřiny přenesené přenosovou soustavou na výstupu [GWh] 65 825
Délka vedení 400 kV [km] 3 735
Délka vedení 220 kV [km] 1 909
Počet transformátorů 400/110 kV 50
Počet transformátorů 220/110 kV 20

Ukazatele nepřetržitosti přenosu v roce 2018
Počet přerušení přenosu elektřiny v roce 8
Celková doba trvání přerušení přenosu elektřiny v roce [min] 127
Průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v roce [min] 16
Nedodaná elektrická energie v roce [MWh] 113

 

2. Distribuce elektřiny

Úroveň kvality v distribučních soustavách je určena ukazateli nepřetržitosti distribuce elektřiny podle § 21 vyhlášky o kvalitě. Vyhláškou jsou definovány následující ukazatele nepřetržitosti:

  1. průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIFI);
  2. průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIDI);
  3. průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (CAIDI).

Výpočet ukazatelů nepřetržitosti byl proveden v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky. V případě ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny jsou uvedeny hodnoty systémových ukazatelů. Uvedené ukazatele zahrnují veškeré kategorie přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny podle přílohy č. 4 vyhlášky.

V této souvislosti je potřeba upozornit, že vzhledem k velkým rozdílům v sítích jednotlivých provozovatelů distribučních soustav není možné mezi sebou jednoduše ukazatele nepřetržitosti porovnávat. Z tohoto důvodu je důležitý profil společností, který popisuje charakter jednotlivých sítí. Hlavní vliv na ukazatele nepřetržitosti má podíl kabelových vedení, způsob zapojení sítí, hustota odběru, geografické podmínky, počet zákazníků, atd.

Profil distribučních společností

Ukazatele nepřetržitosti distribuce v roce 2018

Ukazatel ČEZ distribuce E.ON distribuce PRE distribuce ČR
SAIFI [přerušení/rok] 2,74 2,01 0,40 2,24
SAIDI [min/rok] 307,09 249,79 34,06 256,05
CAIDI [min] 112,26 123,98 85,40 114,33

Jak již bylo uvedeno výše, jednotlivé společnosti není možné mezi sebou jednoduše porovnávat, jelikož výsledky závisí na profilu daných soustav a dalších okolnostech.

Z tohoto pohledu je podstatnější sledovat časový vývoj ukazatelů za jednotlivé společnosti. Hodnoty ukazatelů se v roce 2018 vrátily na podobnou úroveň jako v roce 2016 a nezaznamenaly výraznější výkyv jako v roce 2017, kdy došlo vlivem orkánu Herwart ke zvýšené kumulaci poruch způsobených nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Společnost ČEZ Distribuce v roce 2018 dosáhla historicky nejnižší hodnoty ukazatele SAIFI (2,74) a společnost E.ON Distribuce nejnižší hodnoty ukazatele SAIDI (249,79).

Podrobnější informace lze nalézt v souhrnných ročních zprávách o dosažené úrovni kvality umístěných na stránkách provozovatelů soustav.