Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Teplo a OZE

Zpráva o vývoji energetického sektoru v oblasti tepla zpracovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR za rok 2018. Předkládaná zpráva je zaměřená na problematiku tepelné energetiky a přibližuje její vývoj, hlavní trendy a jejich změny v uplynulém období a očekávaný výhled.

V České republice se k výrobě tepelné energie využívá převážně hnědé uhlí, jehož spotřeba pro tento účel meziročně klesla o 5%. Meziročně stagnuje výroba tepla ze zemního plynu, který je převažujícím palivem pro domácí kotelny a malé systémy se zdroji do 10 MWt.

Přestože množství vyrobeného tepla z obnovitelných zdrojů narůstá, v celkovém objemu prodaného tepla se dodávky za posledních pět let pohybují mezi 7–8 %.

Podíl konečné spotřeby prodaného tepla činí necelých 20 %. Podíl OZE na konečné spotřebě energie k vytápění a chlazení se postupně navyšuje a v roce 2018 činil 21 %. Hlavní část tvoří spotřeba palivového dřeva v domácnostech.

Z hlediska dodávek tepelné energie pro konečnou spotřebu dominují dodávky do domácností (48 %) a sektoru služeb (24 %).

Celkově v České republice podniká ve výrobě a rozvodu tepelné energie více jak 1 100 subjektů. Infrastruktura dálkového vytápění zahrnuje přes 2 000 licencovaných provozoven tepla a síť dlouhou 7,5 tis. km (662 firem s licencí na výrobu tepelné energie, 647 firem s licencí na rozvod tepelné energie, 2 300 lokalitami rozvodu).

V roce 2018 byla vyplacena provozní podpora na 3 677 TJ v celkové výši 199 mil.Kč, kterou firmy uplatnily na 74 tepelných zdrojích. Ceny tepelné energie vyrobené z uhlí pro konečné spotřebitele v roce 2018 vzrostly o 17,53 Kč/GJ (z 564,23 na 581,76 Kč/GJ), tj. 3,11 %, v případě tepelné energie vyrobené z ostatních paliv došlo u průměrné ceny meziročně k růstu o 9,34 Kč/GJ (z 558,09 na 567,43 Kč/GJ), tj. 1,67 %.

Ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele jsou obecně nejnižší v případě výroby tepelné energie z uhlí a biomasy. Nejnižší ceny tepelné energie jsou dále v krajích s velkými, nejčastěji uhelnými zdroji tepelné energie, které významněji využívají kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a rozsáhlé SZT. Stavební statistika uvádí dynamický růst počtu novostaveb vytápěných pomocí tepelných čerpadel a postupný pokles podílu zemního plynu jako primárního paliva pro vytápění. Dále spotřeba zemního plynu stagnuje v sektoru služeb v rozmezí 45 až 48 PJ.

Průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele (Kč/GJ vč. DPH)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uhlí 412,91 437,79 451,24 475,59 511,72 532,76 555,81 561,45 563,04 564,23 581,76
Ostatní paliva 542,85 562,07 540,71 563,18 600,54 607,75 624,75 616,86 585,64 558,09 567,43
Průměr ČR 474,20 494,33 491,73 516,47 552,58 567,79 588,27 587,65 573,77 561,28 574,81
Zdroj: Energetický regulační úřad

V konečné spotřebě připadá rozhodující část individuálního vytápění na domácnosti a sektor služeb. V roce 2018 bylo v domácnostech na vytápění, ohřev vody a vaření spotřebováno 276 PJ paliv a energií (jedná se o 2 % pokles), z toho 205 PJ přímo k vytápění (75 %). Zcela dominantní úlohu hrají v konečné spotřebě tuhá paliva, dřevo a uhlí, s hodnotou spotřeby 115 PJ (energie v palivu).

Výhled výroby prodaného tepla dle Návrhu vnitrostátního plánu

V tomto ohledu je patrný zejména dílčí pokles prodaného tepla a určitý nárůst obnovitelných zdrojů (včetně biometanu), což odpovídá povinnosti dalšího zvyšování obnovitelných zdrojů v sektoru vytápění a chlazení.

Vývoj dodávek tepla dle zdrojů souhrnně mezi lety 2010–2018

Zdroj: mpo.cz ►, /, Publikováno: 23.3.2020, Autor: odbor 41400
Poznámka:
Přes vzrůst OZE na prodeji tepla je podíl stále na úrovni cca 8 %. Předpokládaný vzrůst k roku 2030 na cca 26 % by znamenal minimálně trojnásobek roku 2018. To se zdá nereálné. Uvedená tabulka prodaného tepla obsahuje i podíl OZE. Ukazuje se, že rozhodující je biomasa (hlavně dřevo a jeho produkty) a TKO (obnovitelná složka tuhého komunálního odpadu). Menší význam má bioplyn a tepelná čerpadla (zde asi nelze očekávat zásadní přírůstek v řádu několika tisíců TJ.
Pro informaci: 1 TJ (terajoule) = 103 GJ (gigajoule), 1 MWh = 3,6 GJ
Výtah ze zprávyMPO: Ing. Jan Bouška (SPVEZ)