Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu, účinné od roku 2021 (navazuje na veřejný konzultační proces z konce roku 2019)

Energetický regulační úřad koncem roku 2019 zahájil aktualizaci používané metodiky pro meziroční změnu ročního zeleného bonusu. V rámci nového konzultačního procesu jsou předloženy úpravy dalších parametrů metodiky.

Komentář ke konzultovanému návrhu metodiky

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil v minulých letech společně s cenovým rozhodnutím metodiku, kterou uplatnil pro výpočet tzv. ekvivalentní ceny elektřiny (ECSE), která je určující pro stanovení výše ročních zelených bonusů na následující rok (OZE, KVET do 5 MW). Tuto metodiku použil ERÚ také ke stanovení ECSE v minulém roce (na rok 2020).

Cílem zveřejněné metodiky je v budoucím období poskytovat investorům stabilní prostředí a s dostatečným předstihem poskytnout informaci o způsobu stanovení tohoto klíčového parametru. Záměrem samotné metodiky je minimalizovat dopad nákladů spojených s podporou POZE na konečného spotřebitele a státní rozpočet a současně udržet významný podíl elektřiny z OZE v tržním prostředí.

ERÚ informoval, že případnou změnu principů přepočtu bude avizovat s dostatečným časovým předstihem tak, aby byla zajištěna připravenost subjektů působících na trhu na provedené změny.

Vzhledem k pravděpodobnému zpoždění nové legislativy respektive nových schémat podpor předkládá ERÚ návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročních zelených bonusů na elektřinu z OZE, KVET a DEZ do veřejného konzultačního procesu, přičemž předpokládá její aplikaci na stanovení cen pro rok 2021 a 2022. Metodika bude také základem pro stanovení metodiky na další navazující období s novými schématy podpory. Předpokládá se také její rozšíření o další kategorie POZE dle aktualizovaného znění zákona č. 165/2012 Sb. (zákon o podporovaných zdrojích energie).

V návrhu nové metodiky ERÚ zohlednil četné připomínky z veřejných konzultačních procesů k cenovým rozhodnutím za předcházející období, přičemž potvrzuje sjednocení délky rozhodného období pro určení průměrné ceny elekřiny a plynu na leden – červen roku, ve kterém se o stanovení podpory rozhoduje, s jeho aplikací od roku 2022. Na rok 2021 zůstává zachované období měsíce srpna pro elektřinu a období leden – červen pro průměrnou cenu plynu.

Navrhovaná změna se dotýká především úpravy koeficientů pro stanovení ECSE, ke které došlo na základě analýzy trhu realizované ERÚ v tomto roce.

N Á V R H

Metodika pro meziroční úpravu výše ročních zelených bonusů na elektřinu

1. Metodika pro meziroční úpravu ročního zeleného bonusu na elektřinu z OZE a DEZ

Ekvivalentní cena silové elektřiny (ECSE) představuje rozdíl mezi výkupní cenou (VC) a ročním zeleným bonusem (ZB). Zelené bonusy musí být podle zákona č. 165/2012 Sb. stanoveny tak, aby výše ročního zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou. Roční zelené bonusy na elektřinu z obnovitelných zdrojů energie jsou stanoveny podle následujícího vzorce.

ZB = VC – ECSEOZE

Základem pro stanovení ECSE je aktuální cena silové elektřiny na lipské energetické burze EEX (www.eex.com). Ekvivalentní cena silové elektřiny se stanoví jako aritmetický průměr tzv. závěrečných cen (settlement price) produktu BL CAL YY - Phelix Power Futures pro obchodní zónu DE na následující kalendářní rok (při stanovení ceny na rok 2021 tedy BL CAL 21), za období srpen (na rok 2021), leden až červen (na rok 2022) kalendářního roku, ve kterém se o výši podpory rozhoduje. Vypořádací ceny jsou převedeny z EUR/MWh na CZK/MWh podle devizových kurzů vyhlášených Českou národní bankou pro příslušné dny.

Výsledná výše hodnoty ECSEOZE/ECSEDEZ je pak dána dle následujícího vzorce:

ECSEOZE/DEZ = PRMBL CAL YY * kECSE OZE/DEZ

kde:

PRMBL CAL YY = aritmetický průměr produktu BL CAL YY za období srpen (na rok 2021), leden až červen (na rok 2022),

kECSE OZE = koeficient ECSEOZE pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie,

kECSE DEZ = koeficient ECSEDEZ pro důlní plyn

Tabulka č. 1: Výše koeficientů

Druh OZE a důlní plyny Koeficient ECSE pro jednotlivé druhy OZE a důlní plyny od roku 2021
Větrné elektrárny 0,85
Malé vodní elektrárny
Fotovoltaické elektrárny do 30 kW
Fotovoltaické elektrárny nad 30 kW
Skládkový plyn, kalový plyn 0,95
Bioplynové stanice, biomasa
Důlní plyn (OZE/DEZ)

Výše ECSEOZE zásadním způsobem ovlivňuje rozhodnutí investora pro volbu formy podpory výkupní cenou nebo zeleným bonusem. Koeficient ECSEOZE pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie je stanoven především s cílem uplatnit maximální množství elektřiny z obnovitelných zdrojů na volném trhu při splnění podmínky minimalizace nákladů spojených s jejich podporou. Samotná výše koeficientu je ovlivněna charakterem dodávky elektřiny z jednotlivých obnovitelných zdrojů a je stanovena především s ohledem na stanovení hodnot ECSEOZE v předchozích letech, kdy docházelo k významnému podílu uplatnění elektřiny z OZE na volném trhu a také s ohledem na monitoring trhu s elektřinou z OZE a nabídky obchodníků s elektřinou.

2. Metodika pro meziroční úpravu ročního zeleného bonusu na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách s instalovaným výkonem do 5 MWe

Stanovení ceny paliva (zemního plynu)

Výpočet předpokládané ceny zemního plynu pro kalkulaci KVET

CZP = DISTRIBUCE (platba za odebraný plyn + denní rezervovaná kapacita) + CENA ZA SLUŽBY OTE + KOMODITA (cena z EEX + prodejní náklady)

a. Výpočet ceny za distribuci

Pro výpočet regulovaných cen za distribuci plynu je uvažováno s parametry spotřeby plynu ve výrobnách KVET, které vystupují do výpočtu s váhami jednotlivých regionálních distribučních soustav 6 : 2 : 1 (Gasnet : PPD : E.OND), kdy dané váhy představují poměr odběrných míst v jednotlivých distribučních společnostech. Zvolené distribuční společnosti obsluhují drtivou většinu odběrných míst v ČR.

Při výpočtu regulované složky ceny plynu se nerozlišuje, zda je výrobna KVET připojena na místní síť nebo na dálkovod. U všech výroben je uvažováno připojení k místní síti.

Pro výpočet referenčních plateb za distribuci jsou použity regulované platby platné v roce, ve kterém se o podpoře rozhoduje.

b. Výpočet ceny za služby OTE

Další regulovanou složkou ceny, kterou platí zákazníci a je přičítána k ceně za distribuci, je aktuálně známá cena za zúčtování (cena za činnost operátora trhu). Cenu za zúčtování, kterou hradí zákazníci podle množství spotřebovaného plynu. Použita je výše ceny za služby OTE platná v roce, ve kterém se o podpoře rozhoduje.

c. Cena za komoditu

Pro stanovení neregulované ceny dodávky plynu se používá hodnota stanovená jako aritmetický průměr tzv. závěrečných cen (settlement price) produktu „Calender“ (Cal-YY), tj. ročního produktu na následující kalendářní rok, konkrétně pro zónu NCG, tj. EEX – NCG – Cal_YY), za období leden – červen roku, ve kterém se o stanovení podpory rozhoduje.

Stanovení ekvivalentní ceny silové elektřiny pro kalkulaci KVET

Základem pro stanovení ECSE je aktuální cena silové elektřiny na lipské energetické burze EEX (www.eex.com). Ekvivalentní cena silové elektřiny se stanoví jako aritmetický průměr tzv. závěrečných cen (settlement price) produktu PL CAL YY (peak load) - Phelix Power Futures pro obchodní zónu DE na následující kalendářní rok (při stanovení ceny na rok 2021 tedy PL CAL 21), za období srpen (na rok 2021), leden až červen (na rok 2022) kalendářního roku, ve kterém se o výši podpory rozhoduje.

Vypořádací ceny jsou převedeny z EUR/MWh na CZK/MWh podle devizových kurzů vyhlášených Českou národní bankou pro příslušné dny.

Výsledná výše hodnoty ECSEKVET je pak dána dle následujícího vzorce:

ECSEKVET = PRMPL CAL YY * kECSE KVET

kde:

PRMPL CAL YY = aritmetický průměr produktu PL CAL YY za období srpen (na rok 2021), leden až červen (na rok 2022),

kECSE KVET = koeficient ECSEKVET ve výši 0,95, který reflektuje smluvní ujednání uzavřená mezi výrobcem elektřiny a obchodníkem s elektřinou, zohledňuje průměrnou cenu obchodníka s elektřinou s ohledem na monitoring trhu s elektřinou z KVET a nabídky obchodníků s elektřinou.