Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Nový energetický zákon chce odrážet decentralizaci energetiky

Nový energetický zákon chce odrážet zásadní změny na trhu, které vedou k decentralizaci energetiky. Čím dál víc zákazníků totiž elektřinu nejen spotřebovává, ale také vyrábí nebo ukládá. Příkladem mohou být fotovoltaické zdroje na střechách domů nebo bateriové systémy. Vyplývá to z věcného záměru zákona, který ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vložilo do připomínkového řízení.

Současný energetický zákon z přelomu milénia byl podle MPO novelizován osmadvacetkrát, čímž se stal značně nepřehledným. Z podkladů aktuálního materiálu mimo jiné vyplývá, že na věcný záměr má do poloviny příštího roku navázat návrh nového zákona.

„Ve srovnání se současným stavem nepochybně dojde k dalšímu významnému posunu v kumulaci rolí fyzických a právnických osob. Zákazník tak může být v jednom okamžiku i výrobcem, provozovatelem zařízení na ukládání energie, poskytovatelem flexibility a současně dodávat elektřinu jinému zákazníkovi. Všechny tyto role pak může i nemusí činit jako nepodnikající osoba nebo osoba podnikající,“ píše v materiálu MPO.

Nová právní úprava podle něj zavede mimo jiné databázi energetických zařízení a subjektů provozujících tato zařízení, dále takzvaný institut aktivního zákazníka nebo takzvané energetické společenství, které pro své členy nebo společníky bude oprávněno vyrábět a dodávat elektřinu nebo zajišťovat dodávku elektřiny nakoupené od jiných účastníků trhu. Místo pojmu spotřebitel věcný návrh zákona používá pojem zákazník v domácnosti.

Ministerstvo slibuje, že nový zákon rozšíří také ochranu zákazníků. Připomíná, že už aktuální novela současného energetického zákona, která je právě v Poslanecké sněmovně, zavádí jako nový druh podnikání v energetice zprostředkovatelskou činnost. Nový registr zprostředkovatelů, který povede Energetický regulační úřad (ERÚ), má pomoci učistit energetický trh od takzvaných šmejdů.

Věcný záměr počítá také s dalším krokem k decentralizaci, a to s rozdělením distribučních soustav podle jejich charakteru. „V elektroenergetice se zavádí tři typy distribučních soustav na základě jejich rozdílného charakteru: regionální, lokální a uzavřené. V plynárenství pak dva typy: regionální a lokální. Práva a povinnosti provozovatelů jednotlivých distribučních soustav budou strukturována dle typu provozované distribuční soustavy,“ uvedlo v materiálu MPO. Zákon má poprvé řešit také akumulaci a agregaci.

V předkládací zprávě dokumentu ministerstvo doplnilo, že věcný záměr vychází z tezí, které loni v říjnu dostala pro informaci vláda. „Do přípravy konceptu a návrhu věcného záměru energetického zákona byli zapojeni přední odborníci z oblasti energetiky a zástupci státní správy v rámci několikaměsíčních diskusí na platformě čtyř pracovních skupin a řídicího výboru. Jednání pracovních skupin se tak pravidelně účastnili zástupci subjektů působících na trhu s elektřinou, trhu s plynem a v teplárenství, ERÚ a Státní energetické inspekce. Snahou MPO je vyváženost návrhu z pohledu dopadu na jednotlivé účastníky trhu,“ dodal resort.