Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2019

Na základě ustanovení § 23 odst. 6 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška o kvalitě), předkládá Energetický regulační úřad zprávu o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2019.

1. Přenos elektřiny

Přenosovou soustavou se ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., se rozumí vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

  1. průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v kalendářním roce (min);
  2. nedodaná elektrická energie v kalendářním roce (MWh).2. Distribuce elektřiny

  1. průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIFI);
  2. průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIDI);
  3. průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (CAIDI).

V této souvislosti je potřeba upozornit, že vzhledem k velkým rozdílům v sítích jednotlivých provozovatelů distribučních soustav není možné mezi sebou jednoduše ukazatele nepřetržitosti porovnávat.

Z tohoto důvodu je důležitý profil společností, který popisuje charakter jednotlivých sítí. Hlavní vliv na ukazatele nepřetržitosti má podíl kabelových vedení, způsob zapojení sítí, hustota odběru, geografické podmínky, počet zákazníků, atd.Jak je uvedeno výše, jednotlivé společnosti není možné mezi sebou jednoduše porovnávat, jelikož výsledky závisí na profilu daných soustav a dalších okolnostech. Z tohoto pohledu je podstatnější sledovat časový vývoj ukazatelů za jednotlivé společnosti. Hodnoty ukazatelů v roce 2019 nezaznamenaly výraznější výkyv. Společnost PREdistribuce, a.s., dosáhla historicky nejnižší hodnoty ukazatele SAIDI (29,61 min/rok). Podrobnější informace lze nalézt v souhrnných ročních zprávách o dosažené úrovni kvality umístěných na stránkách provozovatelů soustav.

Zdroj: eru.cz ►