Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Přečerpávací vodní elektrárna Lipno – Dunaj??

Jedním z projektů, který by mohl mít šanci na úspěch, je výstavba přečerpávací elektrárny Lipno-Dunaj od společnosti LIPNO-ASCHACH, neboť se jedná o řešení, které v sobě zahrnuje příspěvek k bezpečnému a spolehlivému provozu přenosové soustavy ČR a sousedních zemí v souvislosti s přetoky elektrické energie z Německa, tedy akumulaci elektřiny v době jejího přebytku a naopak výrobu v případě potřeby, zlepšení průtoku Vltavy a Labe, v případě extrémních povodní by PVE umožňovala převod vody do Dunaje a naopak.

Prospěch z tohoto díla by ovšem neměly jen ČR, Rakousko a Německo, ale i další státy v rámci strategie EU pro dunajský region.


Stručné představení záměru PVE

Uprostřed Evropy mezi ČR, Rakouskem a Německem je výjimečná příležitost k vybudování nadnárodní PVE i s mnohadenním cyklem o výkonu až 1 000 MW. Dolní i horní nádrže jsou vybudované. Vodní dílo Lipno na horní Vltavě má hladinu 716,5 až 726 m n.m. a převýšení proti vodnímu dílu Aschach na Dunaji je 442 až 456 m (podle stavu obou hladin).

Umístěním myšího kurzoru do obrázku dojde k jeho změně
[1/2] Elektrárna Lipno
[2/2] Vodní dílo Aschach

Půdorysná vzdálenost obou hladin je jen 27 km. Pro výkon 1 000 MW by v turbínovém režimu z Lipna do Dunaje teklo cca 260 m3/s vody a v čerpadlovém režimu z Dunaje do Lipna cca 200 m3/s. Týdenní i delší cyklus pro návrh 1 000 MW umožňuje mimořádná velikost obou nádrží. Lipno má objem 306 mil. m3 vody. Bez bilance přítoků za 4 hodiny provozu na plný výkon klesne hladina jen o 7,8 cm.

Po mnoha studiích a expertizách, které byly pro tento záměr zpracované, se navrhuje uspořádání se čtyřmi reverzibilními turbosoustrojími téměř shodnými s PVE Dlouhé Stráně o celkovém výkonu 4 x 250 MW s jedním svislým přivaděčem do podzemní strojovny v hloubce cca 500 m pod hladinou Lipna.

Dále svislou větrací, kabelovou a montážní šachtu. Odpadní štolu ze strojovny do Dunaje o celkové délce cca 27 km DN 10,5 m a v provedení ze speciálních betonových prefabrikátů. Všechny dosud zpracované studie a expertizy prokazují reálnost této PVE včetně dobrých geologických podmínek (je zpracována geologická zpráva, která byla konzultována se švýcarskými speciality v oboru) a jejich majitel, investor PVE Lipno – Aschach, s.r.o., je použil pro zpracování studie proveditelnosti.


Poznámka:
Těžko uvěřit v realizaci tohoto díla, i když tento projekt je velmi zajímavý.

Výtah z článků připravil Ing. Jan Bouška (SPVEZ)