Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2021

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2021.

Veřejný konzultační proces je zahájen až v měsíci září. Výše ročních zelených bonusů je z toho důvodu již v návrhu cenového rozhodnutí meziročně přepočtena na základě průměrné ceny elektřiny za měsíc srpen 2020. Pro finální cenové rozhodnutí tak již nedojde k přepočtu zelených bonusů, tak jako tomu bylo v minulých letech.

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2020 (PDF; 753 kB), kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2021.

Z cenového rozhodnutí vybíráme pro malé vodní elektrárny:

Investiční podpora se při poskytnutí provozní podpory podle tohoto cenového rozhodnutí zohledňuje snížením výše provozní podpory následujícím způsobem:


Jakákoliv nevratná investiční podpora z veřejných prostředků se zohledňuje snížením výše provozní podpory o redukční faktor (RF).

(1.6.) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro malé vodní elektrárny:


kde:

VT ... pásmo platnosti vysokého tarifu stanovené provozovatelem distribuční soustavy;
NT ... pásmo platnosti nízkého tarifu platné v době mimo pásmo platnosti VT.

(1.6.2.) Malou vodní elektrárnou se rozumí vodní elektrárna s instalovaným výkonem do 10 MW včetně.

(1.6.3.) Malou vodní elektrárnou v nových lokalitách se rozumí malá vodní elektrárna uvedená do provozu v lokalitě, kde nebyla v období od 1. ledna 1995 včetně připojena výrobna elektřiny k přenosové nebo distribuční soustavě.

(1.6.4.) Malou vodní elektrárnou ve stávajích lokalitách se rozumí malá vodní elektrárna, která nesplňuje podmínky pro malou vodní elektrárnu v nových lokalitách a rekonstruovanou malou vodní elektrárnu.

(1.6.5.) Rekonstruovanou malou vodní elektrárnou podle bodu (1.6.) se rozumí stávající výrobna elektřiny, na které byla po 13. srpnu 2002 provedena a dokončena rekonstrukce nebo modernizace zařízení výrobny elektřiny zvyšující technickou, provozní, bezpečnostní a ekologickou úroveň zařízení na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny. Za takovou rekonstrukci nebo modernizaci zařízení se vždy považuje provedení všech prací uvedených pod písmeny a) až e):

  1. výměna nebo generální oprava turbíny,
  2. výměna, nebo převinutí generátoru,
  3. oprava elektročásti spočívající v zabránění působení zpětných vlivů na síť vyhovující ČSN EN 50160,
  4. výměna regulačních zařízení,
  5. výměna nebo instalace nového automatizovaného systému řízení,

Přičemž jednotlivé výrobní technologické celky, kterými je nahrazeno stávající zařízení, nesmí být ke dni ukončení rekonstrukce nebo modernizace starší než 5 let.

(1.6.6.)V případě, že jsou u malých vodních elektráren ke dni uvedení do provozu využity technologické výrobní celky starší 5 let, smí výrobce uplatnit podporu pouze ve výši uvedené v řádku 100 v jednotarifním pásmu provozování, je-li tato výše podpory nižší než výše podpory stanovená pro daný rok uvedení výrobny do provozu.

(1.6.7.) U malých vodních elektráren s instalovaným výkonem nad 500 kW včetně a uvedených do provozu v období od 1. ledna 2016 včetně je možné uplatnit podporu pouze ve formě zeleného bonusu na elektřinu.

Následují v návrhu cenového rozhodnutí mimo jiné:

  • (1.7) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny z biomasy
  • (1.8) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro spalování bioplynu, skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů
  • (1.9) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro větrné elektrárny
  • (1.10) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření
  • (1.11) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny využitím geotermální energie

Zdroj: eru.cz ►