Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Veřejný konzultační proces k návrhu technicko-ekonomických parametrů pro stanovení provozní podpory od roku 2022

V souladu s připravovanou novelou zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (zákon o POZE), bude povinností Energetického regulačního úřadu (ERÚ) stanovit vyhláškou technicko-ekonomické parametry pro stanovení provozní podpory jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny z OZE, KVET, důlního plynu, tepla z OZE a biometanu.

S vědomím stále probíhajícího legislativního procesu novely zákona o POZE (a předpokládané účinnosti od 1. ledna 2022), procesu (pre)notifikace nových schémat provozní podpory, absenci příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhláška o modernizaci), zahajuje ERÚ první kolo veřejné konzultace k předběžným vstupním parametrům pro stanovení výše provozní podpory cenovým rozhodnutím POZE od roku 2022.

Následný legislativní proces novely vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech proběhne v průběhu příštího roku (léto 2021). Samozřejmostí je pak finální veřejný konzultační proces předcházející vydání vyhlášky a následně cenovému rozhodnutí. S respektováním povinnosti dané energetickým zákonem postupovat při výkonu kompetencí předvídatelně a transparentně zahajuje ERÚ konzultaci s dostatečným časovým předstihem, přičemž upozornit lze především na záměr zkrácení doby životnosti MVE na 20 let (dosud 30 let), sjednocení ceny paliva v případě využívání biomasy na jednu kategorii a na návrh parametrů pro zcela nový podporovaný zdroj-biometan.

Předmětem veřejné konzultace je návrh parametrů zejména pro nové výrobny, které jsou v případě výroben elektřiny vymezeny instalovaným výkonem do 1 MW (6 MW pro VTE). Veškeré připomínky musejí splňovat zásadu jejich ověřitelnosti a dokladovatelnosti. K připomínkám, které nebudou řádně zdůvodněny, nemusí ERÚ přihlédnout.

Zdroj: eru.cz ►