Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Obnova vodního díla Ivanské jezero

Hradec Králové, 5. 5. 2021 – Povodí Labe připravuje celkovou obnovu Ivanského jezera na Javornickém potoce. Jedná se o vodní dílo vybudované na začátku 20. století za účelem protipovodňové ochrany Rychnova nad Kněžnou.

Vodní dílo bylo zbudováno v letech 1905 – 1907 firmou Lorenc a Dědek ze Solnice dle projektu Ing. Ortla. Hlavním účelem výstavby vodního díla byla částečná retence povodňově vlny, která umožnila plynulejší průchod velkých vod v řece Kněžné protékající městem Rychnov nad Kněžnou. Po úpravě řeky Kněžny v intravilánu města v roce 1937 ztratila ochranná funkce nádrže Ivanského jezera na významu.

Více než 110 let staré vodní dílo za dobu své existence při velkých povodních několikrát neřízeně přeteklo přes korunu hráze. Přes pravidelnou péči, kterou Povodí Labe hrázi věnuje, postupem času došlo k závažné degradaci výplňového zdiva. Vodní dílo vykazuje dlouhodobě řadu provozních poruch, což potvrdil i Návrh opatření k zajištění bezpečnosti a stability vodního díla, který si nechalo zpracovat Povodí Labe od společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a.s. v listopadu 2016.

Návrh se zabýval možnostmi rekonstrukce formou výstavby nové hráze, přezdění a zatěsnění návodního líce hráze nebo zajištěním narušeného tělesa hráze injektáží. Vzhledem k příčinám poruch bylo jako nejvhodnější řešení zvoleno nahrazení stávající hráze hrází novou, která bude splňovat současné nároky na bezpečný provoz vodních děl.

Při návrhu vzhledu nové hráze byl brán v potaz důraz na začlenění stavby do krajiny a zajištění dlouhé životnosti navržených konstrukcí, při snaze v maximální možné míře zachovat vzhled původní kamenné hráze.

Výrazným současným estetickým prvkem je převod vody přes bezpečnostní přeliv. Nově navržený režim převodu vody přes dílo tento prvek v letních měsících zachová a zvyšuje atraktivitu místa návrhem vyhlídkového místa v rozšířené části koruny hráze.

Součástí obnovy vodního díla bude odtěžení sedimentu v objemu cca 20 tis. m3, což bude mít pozitivní vliv na kvalitu vody v nádrži.

Celá akce je podmíněna zajištěním přístupu pro těžkou techniku. Proto bude realizaci předcházet zbourání mostu s nedodatečnou nosností a výstavba nového mostu přes Javornický potok pod Ivanským jezerem.

V roce 2020 Povodí Labe zadalo zpracování projektové dokumentace řešící celkovou obnovu vodního díla. Zahájení prací na místě předpokládáme nejdříve koncem roku 2023 a realizace potrvá 3 roky. Náklady na rekonstrukci hráze a mostu jsou v současnosti vyčísleny na 55,5 mil. Kč bez DPH.


Vizualizace návodního líce nové hráze

Zdroj: pla.cz ►, 5. květen 2021, Hana Bendová