Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy ČR za rok 2020

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil roční zprávu o provozu ES ČR za rok 2020. Z roční zprávy vyjímáme úvodní celkový komentář. Výroba elektřiny brutto poklesla o 6,4 % proti roku 2019 a to na nejnižší úroveň za posledních 18 let. ERÚ v této zprávě uvádí všechna dostupná provozně technická data, která představují fyzické toky elektřiny.

Celková výroba elektřiny brutto v roce 2020 dosáhla hodnoty 81,4 TWh, což představuje meziroční pokles o 5,5 TWh (-6,4 %) proti roku 2019 a nejnižší výrobu elektřiny brutto za posledních 18 let. Největší meziroční změnu výroby elektřiny brutto zaznamenaly parní elektrárny, které vyrobily meziročně o 6,2 TWh méně (-15 %) a jejich instalovaný výkon poklesl na hodnotu 10,1 GW, což je pokles o 0,7 GW (-6,3 %). Výroba elektřiny brutto naopak nejvíce stoupla v paroplynových elektrárnách o 0,5 TWh (+9,5 %), relativně pak v přečerpávacích vodních elektrárnách o 0,1 TWh (+10,8 %). Více vyrobily také plynové a spalovací elektrárny, a to o 0,1 TWh (+3,1 %). Výroba elektřiny brutto z hnědého uhlí poklesla o 6,1 TWh (-17,3 %), výroba z černého uhlí meziročně klesla o 0,2 TWh (-10,9 %). Výroba elektřiny ze zemního plynu vzrostla proti roku 2019 o 1,1 TWh (+19,4 %). Výroba elektřiny ve vodních elektrárnách vzrostla meziročně o 0,1 TWh (+6,7 %).

Výroba elektřiny brutto z obnovitelných zdrojů vzrostla meziročně o 265 GWh (+2,6 %) a její podíl na celkové výrobě se tak zvýšil na 13 %. Klesla výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren o 52 GWh (-2,3 %), zatímco jejich instalovaný výkon mírně vzrostl (+0,2 %). Rovněž klesla výroba elektřiny z velkých vodních elektráren o 20 GWh (-2 %) a z větrných elektráren (-0,1 %). Naopak u ostatních obnovitelných zdrojů výroba elektřiny vzrostla proti roku 2019, nejvíce u malých vodních elektráren o 155 GWh (+15,1 %). U biomasy vzrostla výroba elektřiny o 100 GWh (+4,2 %), u bioplynu a skládkových plynů o 68 GWh (+2,7 %) a u biologicky rozložitelného komunálního odpadu o 15 GWh (+13,9 %).

Tuzemská brutto spotřeba elektřiny za rok 2020 se dostala na pětileté minimum a klesla na hodnotu 71,4 TWh (-3,5 %). K poklesu spotřeby elektřiny došlo zejména u velkoodběru z vn o 1,8 TWh (-7,6 %), dále u velkoodběru z vvn o 0,5 TWh (-6,6 %) a u maloodběru podnikatelů o 0,2 TWh (-2,9 %). Spotřeba elektřiny naopak meziročně vzrostla u domácností o 0,7 TWh (+4,7 %) a dosáhla téměř hodnoty 16 TWh. V krajském členění byl největší nárůst spotřeby domácností ve Středočeském kraji, a to o 182 GWh (+6,6 %). V ostatních krajích byla spotřeba domácností meziročně rovněž vyšší (nárůst mezi 0,6 % až 6,2 %). Ve srovnání s předchozími lety došlo ke změně spotřeby v jednotlivých sektorech národního hospodářství, tyto změny byly ovlivněny zpřesněním spotřeby v kategorii ostatní, podle jednotlivých kategorií, dle odvětvové klasifikace CZ-NACE.

Na pokles výroby elektřiny měla od jara 2020 nepochybně vliv pandemie COVID-19, která se podepsala i na snížení celkové spotřeby elektřiny. V důsledku pandemických opatření výrazně klesla spotřeba u velkoodběru z vn i vvn a spotřeba maloodběru podnikatelů. Naopak u domácností, v reakci na pandemická opatření, spotřeba elektřiny vzrostla.

Stejně jako v předchozích letech bylo i v roce 2020 trvale záporné saldo importu a exportu elektřiny, které za celý rok činilo 10,2 TWh. To představuje meziroční pokles o 2,9 TWh (-22,5 %). Export meziročně klesl o 0,6 TWh (-2,5 %), import naproti tomu meziročně vzrostl o 2,3 TWh (+21,2 %).

Ročního maxima zatížení v soustavě bylo dosaženo dne 22. ledna 2020 v 9 hodin (11 649 MW) a ročního minima dne 5. července 2020 v 5 hodin (4 654 MW). Zpráva vyhodnocuje i hodinové průběhy zatížení a spotřeby včetně struktury zdrojů pokrývajících maximální a minimální zatížení. Dále jsou uvedeny průběhy spotřeb ve dnech maxima a minima v minulých letech.

Roční zpráva dále prezentuje vybrané technické údaje o přenosové soustavě a regionálních distribučních soustavách včetně ukazatelů kvality dodávek. Z vyhodnocení ukazatelů SAIFI, SAIDI a CAIDI vyplývá, že hodnoty za rok 2020 byly částečně ovlivněny pandemií COVID-19, v důsledku které docházelo k omezování a následným přesunům plánovaných prací a s tím souvisejících plánovaných přerušení. Zpráva obsahuje tarifní statistiky včetně jejich vývoje za posledních 10 let. Tyto statistiky podávají přehled o počtu odběrných míst a spotřebě elektřiny dle jednotlivých distribučních sazeb a vycházejí z fakturačních údajů. Na závěr je přiložen Sankeyův diagram znázorňující bilanci elektřiny za rok 2020 a mapa elektrizační soustavy ČR.

Vysvětlivka: TWh = 106 MWh, GWh = 103 MWh

Zdroj: eru.cz ►, 30. 6. 2021