Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2022

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2022.

Vzhledem k tomu, že legislativní proces očekávané novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není ukončen, odpovídá návrh cenového rozhodnutí aktuálně platnému a účinnému znění tohoto zákona. V případě pozdějšího schválení novely zákona bude Energetický regulační úřad postupovat v souladu s novým zněním zákona.

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2021 (PDF; 512 kB), kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2022.

Vyjímáme:

Dnem poskytnutí investiční podpory se rozumí den nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí investiční podpory, případně den účinnosti smlouvy nebo jiného právního aktu o poskytnutí investiční podpory. Investiční podpora se při poskytnutí provozní podpory zohledňuje snížením výše provozní podpory následujícím způsobem:


Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro malé vodní elektrárny


Průměrné předpokládané ceny odchylek pro jednotlivé obnovitelné zdroje energie:


Roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny spalováním komunálního odpadu, ostatních druhotných zdrojů a při využití odpadního tepla:


Ostatní výkupní ceny a zelené bonusy najdete v Návrhu cenového rozhodnutí ERÚ. Zejména pro výrobu elektřiny z biomasy, pro spalování plynů (bioplyn, skládkový plyn, kalový a důlní plyn), pro větrné elektrárny, solární elektrárny, pro geotermální energii atd..

Zdroj: eru.cz ►, 27. 8. 2021