Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Soukromý energetik
Úvodní slovo k bulletinu Svazu č. 3/2002

2002-09-23

Zveřejňujeme úvodník k bulletinu Svazu č. 3/2002

Vážení členové,

dostáváte třetí číslo našeho svazového bulletinu, které vychází jako rychlá informace po katastrofálních povodních, které postihly Českou republiku.

Chceme Vás informovat, že sídlo Svazu bylo sice v zátopové oblasti, bylo vystěhováno tak, aby se zabránilo případným škodám na technice a zařízení, avšak k našemu velkému štěstí naše prostory nebyly zaplaveny. A to přesto, že veškeré okolní domy měly zaplaveny sklepní a suterénní prostory. Po ukončení záplav jsme uvedli prostory Svazu do původního stavu a zahájili znovu naši činnost (samozřejmě po obnovení dodávky elektřiny, plynu a telefonního spojení do našeho objektu).

Dostáváme telefonické informace od řady členů, že jejich MVE byly zaplaveny a značně poškozeny povodněmi v srpnu 2002. Chceme Vás informovat, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. vydalo Program podpory podnikatelů v oblastech postižených povodní v roce 2002 "REKONSTRUKCE". Tento program najdete na webové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz). Program státní pomoci se týká i malých a středních podniků a tedy i malých vodních elektráren. Podmínkou však je, aby žadatel měl vypořádány všechny závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku a Státnímu fondu životního prostředí. Podpora se bude poskytovat ve formě příspěvku na úhradu úroku k bankovním úvěrům na rekonstrukci nebo výstavbu budov, opravy nebo nákup nových strojů a zařízení, na nákup zničených zásob a na provozní výdaje spojené s uvedením do provozu. Příspěvek se bude odvíjet od výše škody na majetku.

Škoda musí být prokázána protokolem sepsaným v roce 2002 s pojišťovacím ústavem nebo potvrzením příslušného okresního úřadu.

Program umožní poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 až 7 procentního úroku z bankovního úvěru. Program umožní dále poskytnout malým a středním podnikům postiženým povodní intenzivní záruku za zůstatek úvěru až do výše 90% jistiny úvěrů a nesplacených úroků nepřesahujících 30% zůstatku jistiny úvěru, příp. za leasing. Bližší podmínky jsou uvedeny v programu REKONSTRUKCE, který otiskujeme v tomto bulletinu.

V tomto bulletinu Vás dále žádáme o vyplnění dotazníku pro provozovatele MVE, kteří byli postiženi povodněmi (též zde >>>). Údaje z tohoto dotazníku budou sloužit pro naše další jednání se státními orgány s cílem prosadit v připravovaném programu státních podpor na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2003 též podpory pro MVE postižené povodní a to jak v programu zajišťovaném Českou energetickou agenturou, tak i v programu zajišťovaném Státním fondem pro životní prostředí. Naší snahou bude, aby pro rok 2003 tyto škody mohly být též hrazeny alespoň z části dotací za státních prostředků.

Věříme, že naším společným úsilím se podaří zajistit podmínky pro obnovu poškozených MVE a uvést je v co nejkratším termínu do provozu.

Upozorňujeme, že po přečíslování telefonních stanic k 22.9.2002 náš Svaz má následující telefonní čísla: tel./fax.: , tel : +420 608747773

S pozdravem

Vedení Svazu