Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Soukromý energetik
Úvodní slovo k bulletinu Svazu č. 1/2003

2003-03-27

Zveřejňujeme úvodník k bulletinu Svazu č. 1/2003

Vážení přátelé,

dostává se Vám do rukou první číslo našeho Svazového bulletinu v roce 2003. Informujeme Vás o dění v našem Svazu a o jednáních, která proběhla v prvním čtvrtletí tohoto roku.

Dne 5. února 2003 se uskutečnil seminář pod názvem "Podpora a regulace nezávislých výrobců a výroby elektřiny v decentralizovaných zdrojích". Zápis z tohoto semináře otiskujeme uvnitř bulletinu.

Po relativně krátké době, která uplynula od schválení Energetického zákona, na jehož znění jsme se aktivně podíleli a prosazovali co nejvýhodnější podmínky pro provozovatele obnovitelných zdrojů energie, v současné době se začíná pracovat na aktualizaci energetické politiky a legislativy v energetice a k otvírání trhu s energií. Na toto téma byl taktéž pořádán seminář, o kterém se výše zmiňujeme a kterého se zúčastnili zástupci našeho Svazu.

Zásadním úkolem Svazu pro příští období bude bezesporu prosazení co nejvýhodnějších podmínek pro provozovatele malých vodních elektráren a provozovatele obnovitelných zdrojů všeobecně. Připravovaná legislativa se totiž bude týkat pro nás tak zásadních bodů, jako je povinný výkup a výkupních cen elektřiny.

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR byly již zahájeny práce na přípravě návrhu zákona o výkupu energie z obnovitelných zdrojů. Tento zákon je samozřejmě jednou z legislativních norem, kterou v rámci připravované energetické legislativy náš Svaz sleduje. O všech zásadních krocích, které bude Svaz prosazovat při práci na nové energetické legislativě, Vás budeme pravidelně informovat.

Po loňských katastrofálních záplavách, které postihly velkou část území ČR, jsme prostřednictvím bulletinu rozeslali dotazník pro provozovatele MVE postižené povodní v srpnu 2002. Do konce loňského roku jsme na Svazu evidovali 28 vyplněných dotazníků s popisem a vyčíslením škody.

Na vytvoření co nejvýhodnějších podmínek pro obnovu povodní postižených malých vodních elektráren spolupracujeme s MPO ČR. Počátkem února tohoto roku jsme při pracovní poradě na MPO byli seznámeni s možností čerpat finanční zdroje pro postižené povodní z fondu Solidarity Evropské unie. Neprodleně jsme telefonicky kontaktovali všechny, kteří nám zaslali vyplněný dotazník a informovali je o možnostech získání těchto dotačních finančních zdrojů. Na MPO jsme 7.2.2003 odevzdali elektronicky zpracované podklady od 8 zájemců o podporu.

V tomto bulletinu otiskujeme kompletní podmínky programu MPO "Podpora obnovy majetku subjektů provozující energetické liniové stavby". Do tohoto programu patří taktéž obnova malých vodních elektráren. Finanční zdroje tohoto programu jsou ve výši 300 mil. Kč plus 150 mil. Kč ze zdrojů fondu Solidarity EU, které byly do tohoto programu začleněny jako podprogram. Celková výše finančních zdrojů určených pro obnovu postižených subjektů tak činí 450 mil. Kč.

Žádáme proto všechny naše členy, kteří byli v srpnu 2002 poškozeni ničivou povodní, aby se neprodleně spojili s vedením Svazu. Tato výzva se týká i těch, kteří s námi tuto záležitost řešili již ve zmiňovaném termínu do 7.3.2003 při žádosti o finanční zdroje z fondu Solidarity EU. Jsme přesvědčeni, že postižených subjektů je mnohem více, než zmiňovaných 8 zájemců o podporu. Tato naše výzva se týká i těch, kteří hradili obnovu svého díla bez fakturace vlastními silami a vlastními prostředky. Upozorňujeme, že podporu lze žádat nejen na obnovu technologické části MVE, ale i na stavbu a části toku (náhon, vtok, vývařiště), které byly poškozeny povodní a jsou v majetku provozovatelů nebo vlastníka MVE. Všem žadatelům budeme při zpracování žádosti a jejím podání nápomocni.

Ve dnech 6.6. až 8.6. 2003 proběhne letošní setkání majitelů, provozovatelů a příznivců malých vodních elektráren. Letošní setkání organizují pánové Jaroslav Šimeček a Pavel Němec v penzionu Duha v Dolním Dvoře u Vrchlabí. Organizační pokyny, program setkání a orientační mapku otiskujeme uvnitř bulletinu.

Společně s tímto setkáním proběhne v neděli 8.6.2003 od 9.30 hodin i řádná Valná hromada členů Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů. Pozvánka na Valnou hromadu je rovněž otištěna uvnitř tohoto bulletinu.

Zveřejňujeme hospodářské výsledky Svazu za rok 2002. Hospodaření Svazu v uvedeném období bylo vyrovnané.

Do konce února jsme zpracovali energetické audity pro všechny zájemce, kteří žádali o státní podporu na svůj zdroj v rámci státního programu na Podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2003 zajišťovaný MPO ČR prostřednictvím České energetické agentury (ČEA). Dále zpracováváme energetické audity pro žádosti o státní podporu ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a energetické audity pro subjekty, kterým povinnost energetického auditu ukládá zákon 406/2000 Sb.

Naše Agentura pro hospodaření s teplem byla opět vybrána jako Energetické konzultační a informační středisko (EKIS ČEA) a bude takto působit i v roce 2003. Bezplatné konzultace pro všechny zájemce máme každé pondělí a středu od 13.00 do 17.00 hod.

Náš Vzdělávací institut dokončil v lednu rekvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti k udělení LICENCE na výrobu elektrické energie do instalovaného výkonu 1 MW. Další kurz bude otevřen po naplnění kurzu potřebným počtem uchazečů. Všechny zájemce žádáme o urychlené projevení zájmu. Počátkem letošního roku byl rovněž ukončen další rekvalifikační kurz základů pro činnost energetického auditora. Další kurz bude otevřen v případě, že se přihlásí dostatečný počet zájemců.

V roce 2002 jsme zpracovávali statistiku o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů na základě smlouvy s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Na základě posledních informací bude ERÚ tyto statistické údaje v roce 2003 zpracovávat vlastními pracovníky bez naší účasti.

Upozorňujeme, že řadu informací najdete i na naší webové stránce na adrese www.spvez.cz. Dále jako obvykle uveřejňujeme v tomto bulletinu inzerci a další zajímavosti z našeho oboru.

Vedení Svazu