Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Soukromý energetik
Úvodní slovo k bulletinu Svazu č. 2/2003

2003-09-04

Úvodní slovo k bulletinu Svazu č. 2/2003

Vážení přátelé,

druhé číslo našeho svazového bulletinu v tomto roce vychází po Valné hromadě Svazu, která se konala dne 8. 6. 2003 v Dolním Dvoře u Vrchlabí v rámci 8. setkání provozovatelů a příznivců MVE. Toto setkání provozovatelů a příznivců MVE bylo velmi profesionálně připraveno a organizačně zajištěno našimi členy Svazu panem Šimečkem a panem Němcem. Za to, jak tato akce proběhla, jim patří náš dík.

Usnesení a zápis z Valné hromady otiskujeme v další části bulletinu.

Jak jsme vás informovali v minulém čísle bulletinu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo program pro postižené loňskou povodní "Podpora obnovy majetku subjektů provozujících energetické liniové stavby."

Všem našim členům, kteří byli povodní postiženi, jsme znění a podmínky programu otiskli v již zmiňovaném bulletinu a dále jsme telefonicky informovali o tomto programu ty členy, kteří nám zaslali vyplněný dotazník, který jsme právě v této souvislosti v minulém roce rozeslali.

Protože vyplnění žádosti včetně nezbytných příloh bylo administrativně náročné, všem našim členům, kteří se na nás v této záležitosti obrátili, jsme pomohli sestavit žádost o tuto podporu tak, jak bylo stanoveno předpisy Evropské investiční banky. Celkem bylo na povodňové škody uvolněno cca 290 mil. Kč a dle našich informací byli všichni členové, kterým jsme pomáhali se zpracováním žádosti finančně uspokojeni v plné míře. Na znění a podmínkách tohoto programu jsme od samého začátku spolupracovali s panem Ing. Martinem Markem z MPO ČR, kterému za jeho přístup a odvedenou práci děkujeme.

Vydání tohoto čísla svazového bulletinu jsme plánovali ještě před prázdninami. Jak jsme vás již informovali na valné hromadě v červnu tohoto roku, na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR je připravován "Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie". Tento zákon je pro podmínky podnikání v naší oblasti v budoucnu zásadní. Na připomínkách a tvorbě této nové legislativní normy jsme pracovali od valné hromady do dnešních dnů, abychom vás mohli závazně informovat. Z tohoto důvodu zasíláme bulletin 2/2003 až nyní.

Návrh tohoto zákona ve znění ze dne 21. 8. 2003 otiskujeme v tomto bulletinu v plném navrhovaném znění tak, abychom vám dali možnost se s tímto návrhem plně seznámit. Způsob výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) tak, jak je v tomto návrh zákona prezentován, je z našeho pohledu zbytečně složitý a naše stanovisko, včetně námi zpracovaných připomínek, taktéž otiskujeme uvnitř tohoto čísla.

V souvislosti s harmonizací českého práva s právem EU je nutné aplikovat ustanovení Směrnice 2001/77/ES o podpoře elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektrickou energií. Česká republika se při podpisu Smlouvy o přistoupení k EU dohodla, že do Směrnice 2001/77/ES budou doplněny referenční hodnoty pro stanovení národního indikativního cíle pro ČR ve výši 8% podílu výroby elektřiny z OZE v roce 2010.

Směrnice 2001/77/ES nestanovila jednotný či doporučený systém podpory, ale pouze to, že národní systémy podpory musí umožnit dosažení stanovených národních indikativních cílů. Komise EU je však vázána citovanou Směrnicí vyhodnotit do 27. 10. 2005 zkušenosti, získané členskými státy s používáním různých systémů podpory a případně předložit návrh na sjednocení postupu v rámci EU.

V okolních zemích, jako je Německo nebo Rakousko, funguje systém výkupu elektřiny z OZE na principu stanovených pevných výkupních cen. Tento systém zde naprosto spolehlivě funguje a na jeho základě se v těchto zemích daří podíl výroby elektřiny z OZE meziročně zvyšovat.

Systém podpory výroby elektřiny z OZE tak, jak je zpracován v návrhu zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE v ČR, nebyl v žádné členské zemi EU navrhován ani vyzkoušen. Jedná se tedy o pokus zavést a vyzkoušet obchodování s "certifikáty původu obnovitelné energie", což považujeme za neúměrné riziko ve vztahu k podnikatelským jistotám provozovatelů těchto zdrojů. Naše stanovisko o podpoře zavedení pevných výkupních cen vychází ze zkušeností okolních států s tímto modelem a nedůvěře v nový nevyzkoušený model aplikovaný v našich podmínkách.

Na den 12. 8. 2003 byla svolána expertní skupinou, nominovanou Ministerstvem životního prostředí pro přípravu tohoto zákona, informativní schůzka k diskusi a připomínkám návrhu zákona za účasti nejen našeho Svazu, ale i ostatních odborníků v oblasti OZE. Diskuse k návrhu zákona tak, jak je v současné době předložen, byla velice bouřlivá a dá se konstatovat, že značná část odborné veřejnosti s tímto návrhem způsobu výkupu elektřiny z OZE nesouhlasí a trvá na principu výkupu na základě stanovení pevných cen.

Skutečností v současné době zůstává, že členové této expertní skupiny nemají vůli změnit principy zákona a ve znění, které otiskujeme uvnitř bulletinu, zasílají jej do meziresortního připomínkovacího řízení. Po tomto řízení bude návrh zákona předložen ke schválení vládě ČR a dále postoupen ke schválení Parlamentu ČR a Senátu ČR.

Na připomínkách k tomuto návrhu zákona pracujeme průběžně a projednáváme je s mluvčími našeho Svazu. O dalším vývoji situace při schvalování tohoto zákona vás budeme pravidelně informovat, budeme lobovat za prosazení našich připomínek, obrátíme se s našimi připomínkami na příslušné poslance a senátory a o totéž požádáme ve vhodnou dobu i naši členskou základnu.

V rámci státních podpor programu na vyšší využití obnovitelných zdrojů prostřednictvím České energetické agentury a Státního fondu životního prostředí, byla ze strany Svazu poskytnuta pomoc všem členům, kteří se rozhodli o tyto podpory žádat. Všichni tito žadatelé budou mít ve Svazu při vyřizování svých žádostí plnou podporu. Svaz pokračoval a i nadále bude pokračovat ve vzdělávací činnosti a v rámci EKIS ČEA i v činnosti konzultační. Konzultační hodiny pro všechny zájemce jsou na adrese Svazu v pondělí a ve středu od 13.00 hod. do 17.00 hod. bezplatně.

Vedení Svazu