Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Soukromý energetik
Úvodní slovo k bulletinu Svazu č. 3/2003

2004-01-08

Úvodní slovo k bulletinu Svazu č. 3/2003

Vážení přátelé,

třetí číslo našeho svazového bulletinu v tomto roce vychází před koncem kalendářního roku. Jak jsme vás již informovali na valné hromadě v červnu tohoto roku a v posledním čísle bulletinu 2/2003, na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR byl připravován "Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie". Tento zákon je pro podmínky podnikání v naší oblasti v budoucnu zásadní. Na připomínkách a tvorbě této nové legislativní normy jsme pracovali od valné hromady do dnešních dnů, abychom vás mohli závazně informovat.

Návrh tohoto zákona byl schválen vládou ČR a v současné době probíhá jeho schvalování v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Oproti textu návrhu zákona, který jsme uveřejnili v našem bulletinu 2/2003, nedošlo ve vládním návrhu k podstatným změnám.

Celý text návrhu zákona jsme projednali na společné schůzce mezi naším Svazem (Šedivý, Knížek) a zástupci MPO ČR a MŽP ČR dne 30.9.2003. Na této schůzce jsme si vysvětlili vzájemná stanoviska. V zásadě došlo ke shodě, že zákon je potřebný i když náš Svaz má dvě zásadní připomínky a to:

  • zajistit současné měsíční obchodování a proplacení silové elektřiny a zelených certifikátů
  • odstranit neúměrnou administrativní náročnost celého navrhovaného systému pro naše podnikatele.

Stále se domníváme, že nejjednodušší alternativou k navrhovanému systému by bylo ponechat modifikovaný systém pevných výkupních cen.

Zástupci obou ministerstev nám sdělili, že zásadní změny v návrhu nelze prosadit bez rizika, že by došlo k odsunu schválení a celkovému přepracování této legislativní normy s nejasným výsledkem, zejména v oblasti zvyšování cen výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny (OZE). Dále došlo k dohodě, že naše připomínky lze v hlavních bodech zapracovat do prováděcích vyhlášek k zákonu.

Před Svazem tedy stojí řada jednání a připomínek k těmto prováděcím vyhláškám. Naše zásadní připomínky jsme shrnuli do připomínek k vládnímu návrhu zákona a k návrhu vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. II ze dne 7.11.2003 o způsobu evidence, vykazování a zúčtování podporovaného množství elektřiny a o stanovení a vyhodnocování plnění roční kvóty. Tyto naše připomínky jsme zaslali všem členům Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a taktéž je otiskujeme v tomto bulletinu.

Je nutno poznamenat, že po změně vedení v České společnosti pro větrnou energii jsme ve společné věci navázali plodnou spolupráci.

Jako další závažný dokument otiskujeme výtah z cenového rozhodnutí ERÚ č. 26/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb. V rámci projednávání tohoto výměru a návrhu zákona jsme měli řadu konzultací především s pracovníky ČVUT, kteří pro ERÚ zpracovávali věcný návrh vývoje výkupních cen elektřiny z OZE.

Upozorňujeme, že od 1.1.2004 se zvyšují výkupní ceny elektřiny z MVE z 1500,-Kč/MWh na 1550,-Kč/MWh a k této ceně si výrobce připojený do napěťové hladiny VN účtuje dalších 27,-Kč/MWh a výrobce připojený do napěťové hladiny NN 64,-Kč/MWh. Výsledná cena např. pro výrobce připojeného do napěťové hladiny NN činí 1614,-Kč/MWh (1,614 Kč/kWh).

Domníváme se, že v rámci daných možností jde o přijatelnou výkupní cenu pro MVE na rok 2004 a to zejména v porovnání s větrnými elektrárnami, které budou uvedeny do provozu po 1.1.2004, kde se cena snižuje o 0,30 Kč/kWh.

Uveřejňujeme "Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004" - Program ministerstva průmyslu a obchodu zajišťovaný Českou energetickou agenturou. V tomto státním programu na rok 2004 zůstávají podmínky pro MVE stejné jako v roce 2003, to znamená, že dotace může činit až 15% celkových investičních nákladů, maximálně však 3 mil. Kč na jednu akci. Došlo však k závažné změně v termínu, do kterého je nutno předložit žádost o poskytnutí dotace včetně všech příloh na ČEA. Tyto žádosti musí být podány nejpozději do 28.1.2004. Tím se podstatně zkracuje termín, který máte na zpracování požadovaných příloh k žádosti.

Na Svazu pozorně sledujeme i další zákony, které se dotýkají naší oblasti podnikání. Jde především o Rybářský zákon a novelizaci Zákona o vodách. Obě tyto legislativní normy jsou ve schvalovacím řízení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a z našeho hlediska se nám podařilo všechny sporné body odstranit a v zásadě k projednávaným znění těchto zákonů nemáme připomínky.

V rámci státních podpor programu na vyšší využití obnovitelných zdrojů prostřednictvím České energetické agentury a Státního fondu životního prostředí, byla ze strany Svazu v letošním roce poskytnuta pomoc všem členům, kteří se rozhodli o tyto podpory žádat. Všichni tito žadatelé budou mít ve Svazu při vyřizování svých žádostí plnou podporu. Svaz pokračoval a i nadále bude pokračovat ve vzdělávací činnosti a v rámci EKIS ČEA i v činnosti konzultační. Konzultační hodiny pro všechny zájemce jsou na adrese Svazu v pondělí a ve středu od 13.00 hod. do 17.00 hod. bezplatně.

V průběhu roku jsme vyřizovali řadu problémů jednotlivých členů, prováděli konzultační činnost a v rámci Vzdělávacího institutu proběhly vzdělávací kurzy pro provozovatele malých energetických zdrojů. Byla zpracována řada energetických auditů pro členy Svazu. Pravidelně se scházeli mluvčí Svazu za účasti vedení a dozorčí rady, kde byly projednány aktuální problémy týkající se podnikání v naší oblasti.

Společně s tímto bulletinem, s jehož vydáním jsme čekali do doby než bude Státní program a Cenové rozhodnutí schváleno, Vám zasíláme složenky na zaplacení členského příspěvku Svazu. Dle platných stanov je nutno členský příspěvek uhradit do konce měsíce dubna roku 2004. Výše členských příspěvků je stejná jako v roce 2003 a je následující:

Členské příspěvky od r. 2017

Kč/rok
Základní sazba pro všechny členy SPVEZ, z. s. 500,-
Pohyblivá sazba dle velikosti zdroje (hraniční hodnoty se zaokrouhlují směrem dolů)
Fyzické osoby bez zdroje 0,-
Právnické osoby 10 000,-
Fyzické osoby a právnické osoby se zdrojem 0 - 10 kW 0,-
10 - 20 kW 500,-
20 - 35 kW 1 500,-
35 - 50 kW 3 000,-
50 - 100 kW 5 000,-
100 - 200 kW 7 500,-
200 - 500 kW 10 000,-
500 - 1 000 kW 15 000,-
nad 1 000 kW 20 000,-

Dovolte nám, abychom Vám jménem vedení Svazu popřáli spokojené prožití vánočních svátků a mnoho osobních a pracovních úspěchů.

Vedení Svazu