Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Soukromý energetik
14. ročník č. 1/2004 Duben 2004

2004-05-14

SVAZ PODNIKATELŮ PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Na Mlejnku 2/781, 147 00 Praha 4, tel.: 244463687, fax.: 244463687
e-mail.:
14. ročník č. 1/2004

SOUKROMÝ
ENERGETIK

Informační bulletin DUBEN 2004

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

jak jsme vás již informovali na Valné hromadě v červnu minulého roku a v posledních číslech bulletinu, na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR byl připravován "Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie". Tento zákon bude pro podmínky podnikání v naší oblasti v budoucnu zásadní. Připravovaná legislativní norma prošla dne 13. 2. 2004 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prvním čtením. Při tomto prvním čtení se nad tímto zákonem strhla ve sněmovně bouřlivá diskuse, na jejímž základě byl další proces schvalování zákona (druhé čtení) odsunut na druhou polovinu letošního roku.

Ještě před prvním čtením v Poslanecké sněmovně jsme projednávali na Energetickém regulačním úřadě (ERÚ) text návrhu vyhlášky k tomuto zákonu "o způsobu evidence, vykazování a zúčtování podporovaného množství elektřiny a o stanovení a vyhodnocování plnění roční kvóty". Na této schůzce jsme si vysvětlili vzájemná stanoviska. Náš Svaz má dvě zásadní připomínky a to:

  • zajistit současné měsíční obchodování a proplacení silové elektřiny a zelených certifikátů
  • odstranit neúměrnou administrativní náročnost celého navrhovaného systému pro naše podnikatele.

Byli jsme ujištěni, že na této vyhlášce ERÚ stále pracuje a naše připomínky budou do tohoto zvláštního právního předpisu zapracovány.

Připravovaný zákon o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) upravuje v souladu s právem Evropských společenství způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. K přijetí zákona je ČR vázána Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektrickou energií. Cílem zákona je, aby bylo pro ČR dosaženo indikativního cíle podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8 % v roce 2010.

Dne 15.4. 2004 jsme se zúčastnili v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR semináře organizovaného výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a hospodářským výborem. Seminář byl svolán za účelem projednání základních tezí zákona a závažných připomínek ze strany zúčastněných zástupců státní správy a podnikatelské veřejnosti. V našem příspěvku jsme zdůraznili naše připomínky o nutnosti zajistit současné obchodování a proplacení silové elektřiny a zelených certifikátů a neúměrnou administrativní náročnost navrhovaného systému. V dalších příspěvcích byla diskuse zaměřena na problematiku směsného spalování biomasy ve velkých elektrárnách ČEZu a možnosti aplikace pevné výkupní ceny za elektřinu z OZE v předloženém zákonu. Byli jsme vyzváni, abychom své pozměňovací návrhy v písemné formě k jednotlivým paragrafům zákona předložili do 21.5.2004 do výše uvedených výborů PSP ČR k projednání. Na těchto připomínkách pracujeme.

Schvalovací proces zákona bedlivě sledujeme a budeme vás o něm pravidelně informovat. V momentě, kdy bude jasné v jaké podobě bude zákon přijat, uspořádáme pro členy Svazu semináře, abychom vás s problematikou zákona podrobně seznámili.

Jak již bylo v minulých bulletinech uvedeno, jedním z předkladatelů tohoto zákona je Ministerstvo životního prostředí ČR. Dne 29.3.2004 jsme se na tomto ministerstvu zúčastnili dalšího semináře pod názvem "OZE - možná rizika a koncepční řešení v oblasti ochrany přírody a krajiny". Seminář pořádalo MŽP s důrazem na význam vzájemného a postupného sladění zájmů při naplňování cílů státní energetické politiky v oblasti obnovitelných zdrojů energie se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Semináře se zúčastnili zástupci MŽP, odborná sdružení zastupující jednotlivé obory OZE a zástupci organizací ochrany přírody a krajiny. Jednání bylo rozděleno do čtyř tématických bloků - úvod, větrné elektrárny, biomasa a vodní elektrárny. V úvodu každého tématického bloku shrnul zástupce MŽP dosavadní poznatky ke každému oboru OZE s nástinem možností jejich dalšího rozvoje.

V následné diskusi k jednotlivým tématickým blokům upozornili zástupci jednotlivých odborných sdružení na přetrvávající zdlouhavé povolovací řízení při výstavbě nebo rekonstrukci OZE ze strany orgánů státní správy na základě požadavků organizací ochrany přírody.

Názory zástupců organizací ochrany přírody tzv. "čistých ekologů" v následné diskusi předčily i ta nejčernější očekávání. Některé jejich názory, které také ze strany "ochránců přírody" na semináři zazněly:

  • OZE jsou pouze módní záležitostí, překážky v toku (jezy) je třeba odstranit
  • provozovatelé MVE budou hradit ztráty na rybí produkci
  • zásadně změnit minimální zůstatkové průtoky v řece
  • povinnost ekologických auditů MVE
  • právo rozhodujícího slova při vodoprávních řízeních ze strany ekologických organizací

Těmto lidem v žádném případě neleží na srdci rozvoj a podpora obnovitelných zdrojů v ČR, ale pod záštitou ochrany přírody se snaží negovat vše pozitivní a prosadit za každou cenu svůj omezený jednostranný ekologický názor na OZE. Přitom nerespektují zkušenosti a praxi u nás, ale i v zemích EU, která je zcela odlišná. Jejich přístup v zásadě neguje závazek ČR dosáhnout indikativního cíle podílu výroby elektřiny z OZE, přijatý v přístupové smlouvě k EU.

Snažíme se o problematice OZE diskutovat se všemi, kterým problematika OZE není lhostejná. V tomto duchu jsme své poznatky z tohoto semináře zaslali náměstku ministra MŽP ČR RNDr. Ladislavu Mikovi a tento dopis otiskujeme uvnitř bulletinu.

Dne 5.4.2004 nám byl ze strany MŽP předán k zaujetí stanoviska materiál pod názvem "Metodický pokyn ke stanovení minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích v souvislosti s provozem vodních elektráren a dalších podobných zařízení" zpracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. V tomto materiálu jsou shromážděny podobné nesmyslné požadavky "čistých ekologů", jaké zazněly na již zmiňovaném semináři. Pro vaši představu otiskujeme tento materiál v bulletinu společně s naším stanoviskem.

S tímto metodickým pokynem zásadně nesouhlasíme a proti jeho jednostrannému přijetí se budeme bránit všemi možnými prostředky.

Před Svazem tedy stojí řada jednání a připomínek k těmto materiálům. Postup Svazu při těchto jednáních pravidelně konzultujeme s regionálními mluvčími Svazu a dalšími odborníky v našem oboru.

Uvnitř bulletinu otiskujeme pozvánku na seminář "Výstavba a provoz MVE" konaný dne 19.5.2004 v budově ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4. Dále články o OZE vybrané z denního tisku a pravidelnou inzertní rubriku.

Dne 20.4.2004 jsme zahájili již šestnáctý rekvalifikační kurz pro udělení licence na podnikání v malých energetických zdrojích. Kurzy pořádáme již od roku 1994 na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V bulletinu otiskujeme dopis Mgr. Jaroslava Čapka, který je určen pro všechny členy Svazu, kteří mají nebo v minulosti měli problémy spojené s vymáháním placení úhrad za užívání jezů. Panu Mgr. Čapkovi se podařilo dotáhnout tuto kauzu do velmi pozitivního výsledku. V bulletinech vydaných v minulém roce jsme apelovali na ty členy Svazu, kteří měli v té době smlouvu o spoluužívání jezu uzavřenou, aby tuto smlouvu neprodleně jednostranně vypověděli. Domníváme se, že na základě poznatků, které ve svém dopise pro členy Svazu pan Mgr. Čapek uvádí mohlo za strany podniků Povodí docházet k nezákonnému obohacení. Doporučujeme všem členům Svazu, kteří měli v minulosti na základě těchto smluv finanční plnění, aby kontaktovali pana Mgr. Čapka.

V prvním pololetí letošního roku nás čeká spousta práce při obhajobě našich oprávněných zájmů v legislativě (připravovaná novelizace energetického zákona, zákon o OZE). Pokračujeme ve vzdělávací a konzultační činnosti a účastníme se v této době řady seminářů zaměřených na změny v legislativě. V této souvislosti budeme řádnou Valnou hromadu Svazu svolávat na období po letních prázdninách, kdy již budeme mít podrobnější informace. Předpokládaný termín Valné hromady je na přelomu měsíce září a října tohoto roku.

Letošní Valná hromada je volební. V souladu se stanovami Svazu bude voleno nové vedení Svazu na období dalších 3 let.

Valnou hromadu našeho Svazu budeme organizovat jako v minulosti v rámci několikadenního setkání provozovatelů a příznivců MVE. Místo tohoto setkání a termín vám včas oznámíme. Pokud by se chtěl některý z našich členů ujmout organizace tohoto setkání, prosíme aby kontaktoval vedení Svazu, které mu pomůže s organizačním zajištěním akce.

V rámci státních podpor programu na vyšší využití obnovitelných zdrojů prostřednictvím České energetické agentury a Státního fondu životního prostředí, byla ze strany Svazu v letošním roce poskytnuta pomoc všem členům, kteří se rozhodli o tyto podpory žádat. Všichni tito žadatelé budou mít ve Svazu při vyřizování svých žádostí plnou podporu. Svaz pokračoval a i nadále bude pokračovat ve vzdělávací činnosti a v rámci EKIS ČEA i v činnosti konzultační. Konzultační hodiny pro všechny zájemce jsou na adrese Svazu v pondělí a ve středu od 13.00 hod. do 17.00 hod. bezplatně.

Hospodářské výsledky Svazu za rok 2003 byly podrobeny účetnímu auditu firmou Primaska audit, a.s. s výsledkem auditora bez výhrad. Hospodářský výsledek Svazu ze rok 2003 vykazuje zisk ve výši 71.217,-Kč. Hospodaření Svazu bylo vyrovnané s mírným přebytkem. Podrobnější rozbor hospodářských výsledků Svazu za rok 2003 zveřejníme v příštím čísle bulletinu společně s pozvánkami na Valnou hromadu.

Vedení Svazu