Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Soukromý energetik
14. ročník č. 2/2004 Červenec 2004

2004-08-10

SVAZ PODNIKATELŮ PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Na Mlejnku 2/781, 147 00 Praha 4, tel.: 244463687, fax.: 244463687
e-mail.:
14. ročník č. 2/2004

SOUKROMÝ
ENERGETIK

Informační bulletin Červenec 2004

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

dne 4. září 2004 se uskuteční v Luhačovicích v rámci 9. setkání majitelů, provozovatelů a příznivců malých vodních elektráren

VALNÁ HROMADA
Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Pozvánku na valnou hromadu a organizační pokyny setkání najdete uvnitř tohoto bulletinu.

V minulém čísle našeho bulletinu jsme vás informovali o postupu prací, při schvalování zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Tento zákon bude pro podmínky podnikání v naší oblasti v budoucnu zásadní. K této připravované legislativní normě jsme zaslali pozměňovací návrh na Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Náš pozměňovací návrh k tomuto zákonu otiskujeme uvnitř tohoto bulletinu.

Schvalovací proces zákona je v současné době před druhým čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a bude schvalován společně s novelizací Energetického zákona.

Schvalování tohoto zákona bedlivě sledujeme a budeme vás o něm pravidelně informovat. V momentě, kdy bude jasné v jaké podobě bude zákon přijat, uspořádáme pro členy Svazu semináře, abychom vás s problematikou zákona podrobně seznámili.

V posledním čísle bulletinu jsme otiskli pozvánku na seminář „Výstavba a provoz malých vodních elektráren“ pořádaný dne 19.5.2004 společností OSC, a.s. Brno v budově společnosti ČEZ, a.s. Zájem o účast na tomto semináři z řad našich členů byl značný, ale bohužel vzhledem k malé kapacitě přednáškového sálu převyšoval možnosti pořadatelů. Po naší dohodě s pořadateli tohoto semináře předpokládáme, že seminář budeme opakovat v momentě, kdy připravovaný zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů projde druhým čtením v Poslanecké sněmovně.

Dne 12.5.2004 byl Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR zveřejněn „Operační program Průmysl a podnikání“ (OPPP). Tento program je vyhlášen pro období 2004 – 2006 a bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci tohoto programu se na vybrané projekty poskytuje podpora formou dotace či zvýhodněného úvěru.

OPPP se skládá z jedenácti programů, z nichž dva jsou zaměřeny do oblasti energetiky. Jedná se o programy:

ÚSPORY ENERGIE – podpora projektů vedoucích ke snižování energetické náročnosti v průmyslových podnicích pomocí snížení energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie, nových technologií zpracování energetických surovin, zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerace) apod.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – podpora projektů zavádění výroby elektrické energie nebo tepla z obnovitelných zdrojů energie, jako např. projekty výstavby, obnovy nebo rekonstrukce zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie, projekty kombinované výroby elektřiny a tepla využívající k výrobě obnovitelný zdroj energie apod.

Podpora v těchto dvou programech je poskytována formou dotace. Dotace bude poskytnuta minimálně ve výši 0,5 mil. Kč, maximálně 30 mil. Kč. Nemůže však překročit hranici 46% z uznatelných nákladů, které se stanovují jako tzv. vhodné náklady dle Metodických pokynů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z 1.1.2003 pro posuzování veřejné podpory v oblasti ochrany životního prostředí.

Dotace je poskytována na základě Rozhodnutí Řídícího orgánu MPO o udělení dotace. Finanční prostředky jsou převáděny žadateli zpětně, až po realizaci celého projektu. Větší nebo dlouhodobější projekty bude možno rozdělit na etapy. V tomto případě se budou proplácet výdaje vždy po zrealizování etapy.

Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách:
www.strukturalni-fondy.cz
www.mpo.cz

Finanční podporu na výstavbu nebo rekonstrukci malé vodní elektrárny je možno žádat za stejných podmínek jako v minulých letech i na Státním fondu životního prostředí (SFŽP) a pro příští rok i z programů podpory prostřednictvím České energetické agentury (ČEA). Podmínky programů ČEA budou známy koncem letošního roku.

K přihlášce do těchto programů podpory (OPPP, ČEA, SFŽP) musí žadatel doložit zpracovaný energetický audit. Zvláště u programu OPPP není zpracování energetického auditu jednoduchou záležitostí. Pro vaší ilustraci otiskujeme uvnitř bulletinu „Manuál výpočtu uznatelných nákladů k opatření Energetika OPPP“.

V minulém čísle bulletinu jsme vás informovali o snaze tzv. „čistých ekologů“ prosazovat za každou cenu svůj jednostranný ekologický názor na provoz malých vodních elektráren. Otiskli jsme materiál pod názvem „Metodický pokyn ke stanovení minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích v souvislosti s provozem vodních elektráren a dalších podobných zařízení“ zpracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR společně s naším stanoviskem.

V tomto bulletinu otiskujeme odpovědi na naše dopisy, které jsme v této věci adresovali na Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Svůj názor na tyto dopisy si každý jistě udělá sám. Podporu obnovitelných zdrojů energie má ve svém programovém prohlášení každá politická strana. Skutečnost je však poněkud odlišná.

Chceme vás ubezpečit, že Svaz v této problematice nespoléhá pouze na písemnou korespondenci, ale s dotčenými zástupci státní správy jednáme osobně. Na všech těchto jednáních je nám vysvětlováno, že nutnost provádět biologické hodnocení je pouze v těch případech, kdy se jedná o obnovu nebo rozšíření stávajících MVE. Naše zkušenosti jsou však v některých případech odlišné.

Do konce roku 2007 budou revidovány všechny povolení k nakládání s vodami vydané před rokem 2001, tj. před účinností zákona č.254/2001 Sb. (vodní zákon). V některých případech se setkáváme se skutečností, že tyto revize jsou při vodoprávním řízení ze strany organizací ochrany přírody posuzovány jako „nový odběr“ a po provozovatelích MVE je vyžadováno zpracování biologického hodnocení. Tento postup je nesprávný a Svaz žádá všechny své členy, kteří se s tímto postupem setkali nebo v budoucnu setkají, aby písemné požadavky vodohospodářského orgánu v této věci dali na vědomí ústředí Svazu. Svaz tyto požadavky použije jako vstupní materiál pro další jednání na ústředních orgánech státní správy.

Dále v bulletinu zveřejňujeme auditovaný hospodářský výsledek SPVEZ za rok 2003.

Vedení Svazu


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů

se koná dne 4. 9. 2004
v Luhačovicích (Autocamping na přehradě)
od 9.00 - do 13.00 hodin

ZVEME VŠECHNY ČLENY NAŠEHO SVAZU

Program valné hromady

 1. Zahájení
 2. Volba
  • mandátové komise
  • volební komise
  • návrhové komise
 3. Zpráva předsedy Svazu o činnosti
 4. Zpráva dozorčí rady
 5. Volby orgánů Svazu
 6. Diskuse
 7. Usnesení valné hromady
 8. Závěr

Letošní valná hromada je volební. Budou voleny všechny orgány SPVEZ na další funkční období 3 let.