Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Soukromý energetik
14. ročník č. 3/2004 Prosinec 2004

2004-12-20

SVAZ PODNIKATELŮ PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Na Mlejnku 2/781, 147 00 Praha 4, tel.: 244463687, fax.: 244463687
e-mail.:
14. ročník č. 3/2004

SOUKROMÝ
ENERGETIK

Informační bulletin Prosinec 2004

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

třetí číslo našeho svazového bulletinu v tomto roce vychází po valné hromadě Svazu, která se konala dne 4. 9. 2004 v Luhačovicích v rámci 9. setkání provozovatelů a příznivců MVE. Toto setkání provozovatelů a příznivců MVE bylo velmi profesionálně připraveno a organizačně zajištěno našim členem Svazu panem Pavlem Štípským. Za to, jak tato akce proběhla, mu patří náš dík.

Jednání valné hromady proběhlo v konstruktivním duchu. V předvečer valné hromady i na valné hromadě byly v rámci diskuse řešeny všechny závažné problémy, které se týkají oblasti obnovitelných zdrojů energie obecně a především pak podnikání v oblasti provozu malých vodních elektráren.

Letošní valná hromada byla volební. Bylo zvoleno na tříleté funkční období vedení Svazu, dozorčí rada Svazu a regionální mluvčí Svazu. Jmenný seznam zvolených funkcionářů s telefonními kontakty a usnesení z valné hromady otiskujeme v další části bulletinu.

Na valné hromadě a v minulém čísle našeho bulletinu jsme Vás informovali o postupu prací při schvalování zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie. K této připravované legislativní normě jsme zaslali pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a Hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. S naším pozměňovacím návrhem k tomuto zákonu jsme Vás seznámili prostřednictvím minulého čísla našeho bulletinu.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 39. schůzi dne 1. 11. 2004 doporučil Poslanecké sněmovně předložený návrh zákona projednat a schválit ve znění komplexního pozměňovacího návrhu. V tomto komplexním pozměňovacím návrhu jsou zohledněny všechny naše připomínky k původnímu předloženému návrhu zákona tak, jak jsme je formulovali v našem pozměňovacím návrhu.

Z tohoto dokumentu vyplývá, že povinnost výkupu veškeré elektřiny z obnovitelných zdrojů (pokud výrobce elektřinu z obnovitelných zdrojů nabídne) zůstane na provozovateli distribuční soustavy, bez ohledu na výši instalovaného výkonu MVE. Jedná se tedy zjednodušeně řešeno o zachování současného smluvního vztahu mezi výrobci z OZE a REAS. Složité obchodování se zelenými certifikáty je v tomto návrhu nahrazeno současným proplacením „silové“ elektřiny a zeleného bonusu, vyjádřeného v Kč/MWh.

Výše cen za elektřinu z obnovitelných zdrojů a zelených bonusů (nikoli certifikátů), stanoví ERÚ vždy na kalendářní rok dopředu samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů.

Znění komplexního pozměňovacího návrhu je možno vyhledat na webových stránkách na adrese www.psp.cz jako usnesení č. 236 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Hospodářský výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se na své schůzi dne 1. 12. 2004 usnesl, že k projednávání pozměňovacích návrhů k zákonu na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie přistoupí koncem ledna příštího roku. Druhé čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR lze tedy očekávat až po tomto datu.

Schvalovací proces zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů nadále bedlivě sledujeme a budeme Vás informovat.

Jako další závažný dokument otiskujeme výtah z cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb. Celé znění cenového výměru ERÚ č. 10/2004 je zveřejněno na webových stránkách ERÚ www.eru.cz.

Upozorňujeme, že od 1.1.2005 se zvyšují minimální výkupní ceny elektřiny z MVE uvedených do provozu před tímto datem z 1550,-Kč/MWh na 1600,-Kč/MWh a k této ceně si výrobce připojený do napěťové hladiny VN účtuje dalších 27,-Kč/MWh a výrobce připojený do napěťové hladiny NN 64,-Kč/MWh. Výsledná cena např. pro výrobce připojeného do napěťové hladiny NN činí 1664,-Kč/MWh (1,664 Kč/kWh).

U MVE uvedených do provozu od 1. 1. 2005 se minimální výkupní cena elektřiny dodané do sítě stanovuje na 2050,-Kč/MWh plus pevná cena pro decentrální výrobu podle napěťové hladiny do které je výrobce připojen. Podle bodu 3.16. tohoto cenového rozhodnutí ERÚ se MVE uvedenými do provozu po 1.1.2005 rozumí nově zřizované výrobny elektřiny a stávající výrobny, u nichž byla po 13.8.2002 provedena a dokončena rekonstrukce zařízení výrobny zvyšující technickou, provozní, bezpečnostní a ekologickou úroveň zařízení na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami. Rekonstrukce zařízení výrobny je dokončena provedením všech prací uvedených pod písmenem a) až e) bodu 3.16.

Domníváme se, že v rámci daných možností jde o přijatelnou výkupní cenu pro MVE na rok 2005 a to i s ohledem na výrazně vyšší minimální výkupní cenu pro nově zřizované výrobny a rekonstruované zařízení, která byla v roce 2002 postižena povodní. Nárok na vyšší výkupní cenu mají i ta výrobní zařízení, která povodní poškozena nebyla, ale splňují podmínky podle bodu 3.16. cenového rozhodnutí ERÚ.

Uveřejňujeme výtah ze „Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005“ – Program ministerstva průmyslu a obchodu zajišťovaný Českou energetickou agenturou. V tomto státním programu na rok 2005 zůstávají podmínky pro MVE stejné jako v roce 2004, až na tu skutečnost, že dotace může činit až 30% celkových investičních nákladů, maximálně však 3 mil. Kč na jednu akci.

Žádost o poskytnutí dotace včetně všech příloh na ČEA musí být podány nejpozději do 28. 1. 2005. Tím se podstatně zkracuje termín, který máte na zpracování požadovaných příloh k žádosti. Jednou z nezbytných příloh k žádosti je i zpracovaný energetický audit.

Jak jsme Vás již informovali v minulém bulletinu, byl dne 12.5.2004 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR zveřejněn „Operační program Průmysl a podnikání“ (OPPP).

Tento program je vyhlášen pro období 2004 – 2006 a bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci tohoto programu se na vybrané projekty poskytuje podpora formou dotace či zvýhodněného úvěru.

Z našeho pohledu se jedná o významný dotační program na podporu obnovitelných zdrojů energie, na kterou by se v budoucnu měla zaměřit naše pozornost. Manuál výpočtu uznatelných nákladů k opatření Energetika OPPP je v současné době novelizován a na základě získaných informací lze předpokládat, že systém výpočtu uznatelných nákladů bude podstatně zjednodušen. Z těchto důvodů pro Vás znovu otiskujeme základní informace o programech podpory OPPP.

OPPP se skládá z jedenácti programů, z nichž dva jsou zaměřeny do oblasti energetiky. Jedná se o programy:

ÚSPORY ENERGIE – podpora projektů vedoucích ke snižování energetické náročnosti v průmyslových podnicích pomocí snížení energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie, nových technologií zpracování energetických surovin, zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerace) apod.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – podpora projektů zavádění výroby elektrické energie nebo tepla z obnovitelných zdrojů energie, jako např. projekty výstavby, obnovy nebo rekonstrukce zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie, projekty kombinované výroby elektřiny a tepla využívající k výrobě obnovitelný zdroj energie apod.

Podpora v těchto dvou programech je poskytována formou dotace. Dotace bude poskytnuta minimálně ve výši 0,5 mil. Kč, maximálně 30 mil. Kč. Nemůže však překročit hranici 46% z uznatelných nákladů. Tyto uznatelné náklady se stanovují jako tzv. vhodné náklady dle Metodických pokynů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z 1. 1. 2003 pro posuzování veřejné podpory v oblasti ochrany životního prostředí.

Dotace je poskytována na základě Rozhodnutí Řídícího orgánu MPO o udělení dotace. Finanční prostředky jsou převáděny žadateli zpětně, až po realizaci celého projektu. Větší nebo dlouhodobější projekty bude možno rozdělit na etapy. V tomto případě se budou proplácet výdaje vždy po zrealizování etapy.

Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách:
www.strukturalni-fondy.cz
www.mpo.cz

V současné době není zcela jasné, zda finanční podporu na výstavbu nebo rekonstrukci malé vodní elektrárny bude možno žádat za stejných podmínek jako v minulých letech i na Státním fondu životního prostředí (SFŽP). V důvodové zprávě k předloženému návrhu zákona na podporu obnovitelných zdrojů se v budoucnu s finančními prostředky ze SFŽP již nepočítá.

K přihlášce do všech programů podpory musí žadatel doložit zpracovaný energetický audit. Zvláště u programu OPPP není zpracování energetického auditu jednoduchou záležitostí.

V rámci státních podpor programu na vyšší využití obnovitelných zdrojů prostřednictvím České energetické agentury a Státního fondu životního prostředí, byla ze strany Svazu v letošním roce poskytnuta pomoc všem členům, kteří se rozhodli o tyto podpory žádat. Všichni tito žadatelé budou mít ve Svazu při vyřizování svých žádostí plnou podporu. Svaz pokračoval a i nadále bude pokračovat ve vzdělávací činnosti a v rámci EKIS ČEA i v činnosti konzultační.

Konzultační hodiny pro všechny zájemce jsou na adrese Svazu v pondělí a ve středu od 13.00 hod. do 17.00 hod. bezplatně.

Uvnitř bulletinu otiskujeme pozvánku na V. ročník semináře k aktuálním otázkám budování a provozu MVE, který pořádá pan Pavel Štípský dne 19. 3. 2005 V Babicích nad Svitavou. Tuto pozvánku otiskujeme s dostatečným časovým předstihem tak, aby se všichni zájemci o tento seminář stačili včas přihlásit.

Společně s tímto bulletinem, s jehož vydáním jsme čekali do doby než bude Státní program a Cenové rozhodnutí schváleno, Vám zasíláme složenky na zaplacení členského příspěvku Svazu. Dle platných stanov je nutno členský příspěvek uhradit do konce měsíce dubna roku 2005. Výše členských příspěvků je stejná jako v roce 2004 a je následující:

Členské příspěvky od r. 2017

Kč/rok
Základní sazba pro všechny členy SPVEZ, z. s. 500,-
Pohyblivá sazba dle velikosti zdroje (hraniční hodnoty se zaokrouhlují směrem dolů)
Fyzické osoby bez zdroje 0,-
Právnické osoby 10 000,-
Fyzické osoby a právnické osoby se zdrojem 0 - 10 kW 0,-
10 - 20 kW 500,-
20 - 35 kW 1 500,-
35 - 50 kW 3 000,-
50 - 100 kW 5 000,-
100 - 200 kW 7 500,-
200 - 500 kW 10 000,-
500 - 1 000 kW 15 000,-
nad 1 000 kW 20 000,-

Dovolte nám, abychom Vám jménem vedení Svazu popřáli spokojené prožití vánočních svátků a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2005.

Vedení Svazu


USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY
SVAZU PODNIKATELŮ PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ
KONANÉ V LUHAČOVICÍCH DNE 4. 9. 2004

Valná hromada SPVEZ schvaluje:

 1. zprávu předsedy SPVEZ (dále jen Svazu) p. Pavla Šedivého o činnosti Svazu za uplynulé období

 2. zprávu předsedy dozorčí rady Svazu Ing. Petra Knížka o činnosti dozorčí rady za uplynulé období

 3. hospodaření Svazu za uplynulé období

 4. zprávu mandátové komise a volební komise o výsledku voleb

 5. Valná hromada SPVEZ ukládá:

 6. vedení Svazu, aby i nadále dbalo o vyrovnané hospodaření SPVEZ v následujícím období

 7. vedení Svazu, aby pokračovalo v konzultační a vzdělávací činnosti Svazu

 8. širšímu vedení Svazu, aby i nadále pomáhalo hájit zájmy členů Svazu při styku s REASy, Povodími a s orgány státní správy

 9. vedení Svazu, aby v rámci participace na tvorbě legislativy, prosazovalo oprávněné zájmy členů SPVEZ a napomáhalo zlepšování podmínek pro rozvoj MVE a obnovitelných zdrojů

 10. všem členům Svazu, aby podporovali rozšiřování členské základny a napomáhali přijímání nových členů

 11. širšímu vedení Svazu a zainteresovaným pracovníkům, aby dbali na aktualizaci internetových stránek, uveřejňování nových informací o dění ve Svazu, zařazování článků o legislativě, o technickém pokroku, včetně inovace inzertních stránek

Valná hromada SPVEZ doporučuje:

 1. členům Svazu aktivně přispívat do internetové diskuse

V Luhačovicích 4. 9. 2004 Zapsal: Jan Juřica