Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Soukromý energetik
15. ročník č. 1/2005 Duben 2005

2005-05-08

SVAZ PODNIKATELŮ PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Na Mlejnku 2/781, 147 00 Praha 4, tel.: 244463687, fax.: 244463687
e-mail.:
15. ročník č. 1/2005

SOUKROMÝ
ENERGETIK

Informační bulletin Duben 2005

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

na Valné hromadě a v minulých číslech našeho Bulletinu jsme Vás informovali o postupu prací při schvalování zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie. Informovali jsme Vás, že k této připravované legislativní normě jsme zaslali pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a Hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V současné době je tento zákon po schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a Senátem ČR u podpisu prezidenta ČR.

Předpokládali jsme, že do vydání tohoto čísla našeho Bulletinu bude tento zákon již prezidentem ČR podepsán a celé jeho znění vám v tomto čísle otiskneme. Bohužel se do dnešních dní tak nestalo a s vydáním bulletinu již na tento akt čekat nelze.

Podstatnou věcí, kterou v tomto zákoně spatřujeme je fakt, že se jedná o první právní normu v naší legislativě, jejímž účelem je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí podpořit využití obnovitelných zdrojů energie a zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů. Předpokládáme, že takto formulovaný účel tohoto zákona se stane pozitivním nástrojem při vodoprávních řízeních.

Výkupní cena za elektrickou energii z obnovitelných zdrojů se dle tohoto zákona skládá z ceny za „silovou“ elektřinu a „zeleného bonusu“. Výši cen za elektřinu z obnovitelných zdrojů a zelených bonusů stanoví Energetický regulační úřad tak, aby:

 • pro zařízení uvedená do provozu po dni nabytí účinnosti tohoto zákona zůstala zachována výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů při podpoře výkupními cenami po dobu 15 let od roku uvedení zařízení do provozu jako minimální se zohledněním indexu cen průmyslových výrobců. Za uvedení zařízení do provozu se považuje též ukončení rekonstrukce technologické části stávajícího zařízení, nebo ukončení modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávajícího zařízení
 • pro zařízení uvedená do provozu před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byla po dobu 15 let zachována minimální výše výkupních cen stanovených pro rok 2005 podle dosavadních právních předpisů se zohledněním indexu cen průmyslových výrobců.

Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů má právo si vybrat jakým způsobem svoji elektřinu bude obchodovat.

Provozovatelé regionálních distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy jsou povinni vykupovat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora (v našem případě MVE do instalovaného výkonu 10 MW), a uzavřít smlouvu o dodávce. Podmínkou je, že jim svou elektřinu nabídnete.

Pokud výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, nenabídne tuto elektřinu k povinnému výkupu a prodá ji na trhu s elektřinou, je provozovatel příslušné regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinen hradit výrobci za tuto elektřinu zelený bonus vyjádřený v Kč/MWh.

V tomto případě je výrobce povinen uzavřít smlouvu na dodávku elektřiny s jiným účastníkem trhu s elektřinou (obchodník s elektřinou). Tato povinnost se nevztahuje na výrobce, který veškerou elektřinu, kterou vyrobil z obnovitelného zdroje, sám spotřebovává.

Právo na úhradu zeleného bonusu se vztahuje i na výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. Povinnost hradit zelený bonus tomuto výrobci vzniká provozovateli regionální distribuční soustavy, na jehož vymezeném území se výrobna elektřiny tohoto výrobce nachází.

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnost výkupu veškeré elektřiny z obnovitelných zdrojů (pokud výrobce elektřinu z obnovitelných zdrojů nabídne) zůstane na provozovateli distribuční soustavy, bez ohledu na výši instalovaného výkonu MVE. Jedná se tedy zjednodušeně řešeno o zachování současného smluvního vztahu mezi výrobci z obnovitelných zdrojů a REAS.

Úplné znění zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů otiskneme v příštím čísle svazového Bulletinu.

V minulém čísle Bulletinu jsme otiskli výtah z cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb. Celé znění cenového výměru ERÚ č. 10/2004 je zveřejněno na webových stránkách ERÚ www.eru.cz.

U MVE uvedených do provozu od 1.1.2005 se minimální výkupní cena elektřiny dodané do sítě stanovuje na 2050,-Kč/MWh plus pevná cena pro decentrální výrobu podle napěťové hladiny do které je výrobce připojen. Podle bodu 3.16. tohoto cenového rozhodnutí ERÚ se MVE uvedenými do provozu po 1.1.2005 rozumí nově zřizované výrobny elektřiny a stávající výrobny, u nichž byla po 13.8.2002 provedena a dokončena rekonstrukce zařízení výrobny zvyšující technickou, provozní, bezpečnostní a ekologickou úroveň zařízení na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami. Rekonstrukce zařízení výrobny je dokončena provedením všech prací uvedených pod písmenem a) až e) bodu 3.16.

Velká část naší členské základny se na nás, v souvislosti s možností přiznání vyšší výkupní ceny, obrátila se žádostí o radu jak v tomto případě postupovat. Vzhledem k četnosti těchto dotazů ze strany provozovatelů malých vodních elektráren vzniklo „Společné stanovisko Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce k problematice malých vodních elektráren uvedených do provozu od 1.1.2005“.

Toto stanovisko otiskujeme v tomto bulletinu, popřípadě jej naleznete na webových stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz.

Obecně platí, že vyšší výkupní cenu je nutno uplatnit u provozovatele regionální distribuční soustavy (REAS) a uzavřít smlouvu o dodávce. Provozovatel malé vodní elektrárny, kterému bude tato vyšší cena přiznána a který provedl a dokončil po 13.8.2002 rekonstrukci svého výrobního zařízení musí doložit splnění všech prací, které jsou pro přiznání vyšší výkupní ceny, ve výše uvedeném společném stanovisku ERÚ a SEI uvedeny.

Doložit splnění všech prací podle písmen a) až e) bodu 3.16. cenového rozhodnutí ERÚ lze následovně:

 • v případě realizace rekonstrukce dodavatelskou firmou faktura, ze které je zřejmé, jaké práce byly dodavatelskou firmou v rámci rekonstrukce provedeny,
 • v případě realizace díla svépomocí čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno, kdy a v jakém rozsahu byly práce na rekonstrukci provedeny,
 • pokud provozovatel MVE dokladuje splnění více než dvou prací na rekonstrukci na základě čestného prohlášení, je povinen ke všem prohlášením přiložit faktury za nákup použitého materiálu.

Doporučujeme všem našim členům, kteří budou mít přiznánu na základě výše uvedeného vyšší výkupní cenu, archivovat veškerou potřebnou dokumentaci. Předpokládáme, že v budoucnu bude SEI tuto dokumentaci kontrolovat.

Další podstatnou záležitostí na kterou se v současné době zaměřuje práce našeho Svazu je aktuální problematika „revizí“ vodoprávních povolení vydaných před účinností vodního zákona č. 254/2001 Sb. Vycházíme ze skutečnosti, že tato záležitost se týká velké většiny našich členů.

Celá tato problematika spočívá v těchto skutečnostech:

 • základní legislativní normou na jejímž základě lze podnikat při výrobě elektrické energie z MVE je energetický zákon č. 458/2000 Sb. a vodní zákon č. 254/2001 Sb.,
 • provozovat MVE lze pouze na základě povolení k nakládání s vodami (§ 8 zákona č. 254/2001 Sb.) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi k využívání jejich energetického potenciálu. Předchozí právní norma (vodní zákon č. 138/1973 Sb.) určovala povolení k nakládání s vodami pro MVE jako odběr povrchových vod,
 • zákon č. 254/2001 Sb v § 127 (přechodná ustanovení) ukončuje platnost povolení k odběru povrchových vod, která nabyla právní moci do dne účinnosti tohoto zákona, dnem 1.1.2008. V praxi to znamená, že všichni provozovatelé MVE, kteří provozují svou elektrárnu na základě povolení k nakládání s vodami vydaného před 1.1.2002 musí požádat o revizi tohoto povolení,
 • již dnes se setkáváme při vodoprávních projednáních se skutečností, že tyto „revize“ povolení k nakládání s vodami jsou posuzovány jako povolování nového odběru, to znamená, že i na malé vodní elektrárny, které mají přesně určené podmínky provozu (množství vody určené pro potřebu MVE a minimální zůstatkový průtok), ale vydané před 1.1.2002 je pohlíženo jako na nové stavby,
 • na MŽP ČR byl v loňském roce předložen nový Metodický pokyn ke stanovení minimálních zůstatkových průtoků. Tento metodický pokyn, který představuje interní správní akt, zavádí požadavek zpracování biologického hodnocení při povolování nového odběru v souladu s § 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, které hradí žadatel (investor),
 • není žádným tajemstvím, že tento metodický pokyn, který zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je nástrojem ekologických aktivistů na potlačení provozu malých vodních elektráren.

V další části tohoto Bulletinu otiskujeme korespondenci, kterou v této záležitosti vedeme s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a příslušnými ústředními orgány státní správy. Z této korespondence (dopis náměstka MŽP ČR pana RNDr. Františka Pojera) jasně vyplývá, že naše obavy jsou plně na místě. Na druhé straně je tato problematika ze strany MŽP ČR hrubě podceňována.


Z těchto důvodů doporučujeme všem našim členům, kteří mají povolení k nakládání s vodami vydané vodoprávním úřadem před 1.1.2002, aby neprodleně požádali na příslušném vodoprávním úřadu o jeho „revizi“. Budete-li při těchto správních jednáních vystaveni nátlaku ze strany „ochránců přírody“ na zvýšení současně platných minimálních zůstatkových průtoků, či nutnosti zpracovat biologické hodnocení k provozu MVE, informujte neprodleně vedení Svazu.


Jak jsme Vás již informovali v minulém bulletinu, byl dne 12.5.2004 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR zveřejněn „Operační program Průmysl a podnikání“ (OPPP).

Tento program je vyhlášen pro období 2004 – 2006 a bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci tohoto programu se na vybrané projekty poskytuje podpora formou dotace či zvýhodněného úvěru.

Z našeho pohledu se jedná o významný dotační program na podporu obnovitelných zdrojů energie, na kterou by se v budoucnu měla zaměřit naše pozornost. Z těchto důvodů pro Vás otiskujeme aktuální verzi Programu platnou od 1.4.2005.

Dne 19.3.2005 se v Babicích nad Svitavou konal „Seminář MVE 2005“ pořádaný panem Pavlem Štípským. Tento seminář měl tradičně vysokou odbornou úroveň. Sál, ve kterém se seminář konal byl plný do posledního místa. Tento fakt svědčí nejen o zájmu provozovatelů MVE a odborné veřejnosti o tento obor podnikání, ale v neposlední řadě jsme si všichni zvykli, že jsou tyto semináře organizačně perfektně zajištěny. Za toto patří panu Štípskému náš obdiv. U příležitosti konání letošního semináře byl pořadatelem vydán odborný sborník. Zájemci o sborník z tohoto semináře (v elektronické podobě) mohou kontaktovat pana Štípského na tel.: 518 338 576, 777 138 576 nebo e-mailem .

V této souvislosti upozorňujeme, že pan Štípský pořádá ve dnech 24.-26.6.2005 tématicko-odborný zájezd na MVE v Rakousku. Zájemci o poslední volná místa se mohou panu Štípskému hlásit na výše uvedená spojení.

V rámci státních podpor Programu na vyšší využití obnovitelných zdrojů prostřednictvím České energetické agentury a Státního fondu životního prostředí, byla ze strany Svazu v letošním roce poskytnuta pomoc všem členům, kteří se rozhodli o tyto podpory žádat. Svaz pokračoval a i nadále bude pokračovat ve vzdělávací činnosti a v rámci EKIS ČEA i v činnosti konzultační.

Konzultační hodiny pro všechny zájemce jsou na adrese Svazu v pondělí a ve středu od 13.00 hod. do 17.00 hod. bezplatně.

Vedení Svazu

Se zármutkem oznamujeme všem našim členům, že nás dne 19. března 2005 navždy opustil náš dlouholetý člen a mluvčí našeho Svazu pan Rudolf Zinrák.