Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Soukromý energetik
15. ročník č. 2/2005 Září 2005

2005-10-04

SVAZ PODNIKATELŮ PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Na Mlejnku 2/781, 147 00 Praha 4, tel.: 244463687, fax.: 244463687
e-mail.:
15. ročník č. 2/2005

SOUKROMÝ
ENERGETIK

Informační bulletin Září 2005

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

dne 16. října 2005 se uskuteční na  Mělníku v rámci 10. setkání majitelů, provozovatelů a příznivců malých vodních elektráren

VALNÁ HROMADA

Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Pozvánku na valnou hromadu a organizační pokyny na setkání najdete uvnitř tohoto bulletinu.

Na minulé Valné hromadě a v minulých číslech našeho Bulletinu jsme Vás informovali o postupu prací při schvalování zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. V tomto čísle informačního bulletinu Vám tento již schválený zákon č. 180/2005 Sb. otiskujeme v plném znění.

Jak již bylo z naší strany uvedeno, podstatnou věcí je skutečnost, že se jedná o první právní normu v naší legislativě, jejímž účelem je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí podpořit využití obnovitelných zdrojů energie a zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů. Předpokládáme, že takto formulovaný účel tohoto zákona se stane pozitivním nástrojem při vodoprávních řízeních.

Výkupní cena za elektrickou energii z obnovitelných zdrojů se dle tohoto zákona skládá z ceny za „silovou“ elektřinu a „zeleného bonusu“. Výši cen za elektřinu z obnovitelných zdrojů a zelených bonusů stanoví Energetický regulační úřad tak, aby:

- pro zařízení uvedená do provozu po dni nabytí účinnosti tohoto zákona zůstala zachována výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů při podpoře výkupními cenami po dobu 15 let od roku uvedení zařízení do provozu jako minimální se zohledněním indexu cen průmyslových výrobců. Za uvedení zařízení do provozu se považuje též ukončení rekonstrukce technologické části stávajícího zařízení nebo ukončení modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávajícího zařízení,

- pro zařízení uvedená do provozu před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byla po dobu 15 let zachována minimální výše výkupních cen stanovených pro rok 2005 podle dosavadních právních předpisů se zohledněním indexu cen průmyslových výrobců.

Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů má právo si vybrat způsob jakým svoji elektřinu bude obchodovat.

Provozovatelé regionálních distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy jsou povinni vykupovat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora (v našem případě MVE do instalovaného výkonu 10 MW), a uzavřít smlouvu o dodávce. Podmínkou je, že jim svou elektřinu nabídnete.

Pokud výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, nenabídne tuto elektřinu k povinnému výkupu a prodá ji na trhu s elektřinou, je provozovatel příslušné regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinen hradit výrobci za tuto elektřinu zelený bonus vyjádřený v Kč/MWh.

V tomto případě je výrobce povinen uzavřít smlouvu na dodávku elektřiny s jiným účastníkem trhu s elektřinou (obchodník s elektřinou). Tato povinnost se nevztahuje na výrobce, který veškerou elektřinu, kterou vyrobil z obnovitelného zdroje, sám spotřebovává.

Právo na úhradu zeleného bonusu se vztahuje i na výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. Povinnost hradit zelený bonus tomuto výrobci vzniká provozovateli regionální distribuční soustavy, na jehož vymezeném území se výrobna elektřiny tohoto výrobce nachází.

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnost výkupu veškeré elektřiny z obnovitelných zdrojů (pokud výrobce elektřinu z obnovitelných zdrojů nabídne) zůstane na provozovateli distribuční soustavy, bez ohledu na výši instalovaného výkonu MVE. Jedná se tedy zjednodušeně řešeno o zachování současného smluvního vztahu mezi výrobci z obnovitelných zdrojů a REAS.

Na základě těchto skutečností doporučujeme našim členům pečlivě zvážit zda smluvní vztah na výkup elektřiny uzavřete s provozovatelem distribuční soustavy nebo s obchodníkem. Dle našeho názoru je v tuto chvíli jistější mít uzavřený obchodní vztah s provozovatelem distribuční soustavy. Až pozdější vývoj na trhu s elektřinou ukáže zda obchodování elektřiny z obnovitelných zdrojů bude prostřednictvím obchodníků pro naše členy výhodnější.

V  Bulletinu č. 3/2004 jsme otiskli výtah z cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb.

Pro úplnost uvádíme, že u MVE uvedených do provozu od 1.1.2005 byla minimální výkupní cena elektřiny dodané do sítě stanovena na 2050,-Kč/MWh plus pevná cena pro decentrální výrobu podle napěťové hladiny do které je výrobce připojen. Podle bodu 3.16. tohoto cenového rozhodnutí ERÚ se MVE uvedenými do provozu po 1.1.2005 rozumí nově zřizované výrobny elektřiny a stávající výrobny, u nichž byla po 13.8.2002 provedena a dokončena rekonstrukce zařízení výrobny zvyšující technickou, provozní, bezpečnostní a ekologickou úroveň zařízení na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami.

Dle našich informací bude Energetickým regulačním úřadem stanovena výkupní cena elektřiny pro MVE uvedených do provozu v roce 2006 na hodnotu 2340,-Kč/MWh. Uvnitř bulletinu otiskujeme tabulku s předpokládanými výkupními cenami elektřiny z jednotlivých obnovitelných zdrojů pro rok 2006. Definitivní potvrzení výše výkupní ceny pro příští rok bude cenovým výměrem, který ERÚ zveřejní ke konci letošního roku.

Další podstatnou záležitostí, na kterou se v současné době zaměřuje práce našeho Svazu, je aktuální problematika „revizí“ vodoprávních povolení vydaných před účinností vodního zákona č. 254/2001 Sb. Vycházíme ze skutečnosti, že tato záležitost se týká velké většiny našich členů.

V minulém čísle bulletinu jsme Vás informovali o skutečnosti, že zákon č. 20/2004 Sb. (novela vodního zákona č. 254/2001 Sb.) v Čl. II (závěrečná a přechodná ustanovení) ukončuje platnost povolení k odběru povrchových vod, která nabyla právní moci do dne účinnosti zákona č. 254/2001 Sb., dnem 1.1.2008. V praxi to znamená, že všichni provozovatelé MVE, kteří provozují svou elektrárnu na základě povolení k nakládání s vodami vydaného před 1.1.2002 musí požádat o revizi tohoto povolení.

V této věci jsme vyvolali jednání se zástupci Ministerstva životního prostředí a zástupci Ministerstva zemědělství. K našemu překvapení jsme zjistili, že obě ministerstva zaujímají k dané problematice odlišný názor.

Ministerstvo životního prostředí zastává názor, že povolení k nakládání s vodami, která jsou vydána před účinností zákona č. 254/2001 Sb. jako odběr povrchové vody je nutno revidovat. Naproti tomu Ministerstvo zemědělství zastává v tomto případě i náš názor a to ten, že povolení k nakládání s vodami vydané za účelem provozu MVE není odběrem povrchové vody v pravém slova smyslu a tudíž takto koncipované povolení nepodléhá povinnosti revize.

O dané problematice budeme i nadále s oběma resorty jednat a členskou základnu o výsledcích těchto jednání informovat. Předpokládáme, že zásadní výstupy z těchto jednání budou členské základně k dispozici do konce tohoto roku. Na základě těchto jednání pak doporučíme našim členům jak v dané problematice dále postupovat.

Uvnitř bulletinu otiskujeme zprávu z tématicko-odborného zájezdu na MVE v Rakousku, který pořádal pan Pavel Štípský ve dnech 25.5.–26.5. letošního roku. (zde v sekci ◀ Aktuality)

Vedení Svazu


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů
se koná dne 16.10.2005
na Mělníku (Autocamping Mělník, Klášterní 720)
od 9.00 - 12.00 hodin
ZVEME VŠECHNY ČLENY NAŠEHO SVAZU

Program valné hromady

 1. Zahájení
 2. Volba
  • mandátové komise
  • návrhové komise
 3. Zpráva předsedy Svazu o činnosti
 4. Zpráva dozorčí rady
 5. Diskuse
 6. Usnesení valné hromady
 7. Závěr

Vedení Svazu