Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Soukromý energetik
15. ročník č. 3/2005 Prosinec 2005

2005-12-19

SVAZ PODNIKATELŮ PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Na Mlejnku 2/781, 147 00 Praha 4, tel.: 244463687, fax.: 244463687
e-mail.:
15. ročník č. 3/2005

SOUKROMÝ
ENERGETIK

Informační bulletin Prosinec 2005

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

třetí číslo našeho svazového bulletinu v tomto roce vychází po valné hromadě Svazu, která se konala dne 16.10.2005 na Mělníku v rámci 10. setkání provozovatelů a příznivců MVE. Toto setkání provozovatelů a příznivců MVE bylo velmi profesionálně připraveno a organizačně zajištěno našim členem Svazu panem Pavlem Štípským. Za to, jak tato akce proběhla, mu patří náš dík.

Jednání valné hromady proběhlo v konstruktivním duchu. V předvečer valné hromady i na valné hromadě byly v rámci diskuse řešeny všechny závažné problémy, které se týkají oblasti obnovitelných zdrojů energie obecně a především pak podnikání v oblasti provozu malých vodních elektráren.

V minulých číslech bulletinu a na valné hromadě jsme Vás informovali o skutečnosti, že zákon č. 20/2004 Sb. (novela vodního zákona č. 254/2001 Sb.) v Čl. II (závěrečná a přechodná ustanovení) ukončuje platnost povolení k odběru povrchových vod, která nabyla právní moci do dne účinnosti zákona č. 254/2001 Sb., dnem 1.1.2008.

V praxi to znamená, že všichni provozovatelé MVE, kteří provozují svou elektrárnu na základě povolení k nakládání s vodami vydaného před 1.1.2002 musí požádat o revizi tohoto povolení.

V této věci nadále vedeme jednání se zástupci Ministerstva zemědělství. Odbor státní správy ve vodním hospodářství při ministerstvu zemědělství bude o této problematice jednat na rozkladové komisi ministerstva. Na počátku příštího roku bude znám závazný výstup této komise, jakým způsobem se daná problematika bude řešit. Doporučení této komise bude k dispozici všem vodoprávním úřadům a taktéž našemu Svazu tak, abychom mohli informovat členskou základnu, jak v této problematice postupovat.

V další části bulletinu otiskujeme usnesení valné hromady Svazu ze dne 16.10.2005, zprávu pana Pavla Štípského o průběhu 10. setkání majitelů MVE na Mělníku a pozvánku na seminář.

V minulém čísle našeho bulletinu jsme otiskli zákon č. 180/2005 Sb. ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Na valné hromadě jsme Vás informovali o skutečnosti, že Energetický regulační úřad k tomuto zákonu vydá vyhlášku, která se týká termínů a podrobností volby způsobu podpory, termínů předávání dat výrobců provozovatelům regionálních distribučních soustav a podmínek splnění technických a ekonomických parametrů při podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Tato vyhláška měla být zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR na přelomu listopadu a prosince 2005. Součástí této vyhlášky je i formulář „OZNÁMENÍ o výběru formy podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a o její změně“.

Výrobci elektřiny z OZE mají podle zákona č. 180/2005 Sb. povinnost zvolit si do konce roku 2005 druh podpory, který budou uplatňovat na svou produkci elektřiny v roce 2006. Společně s tímto bulletinem Vám všem zasíláme i výše uvedený formulář, kterým se můžete k danému systému podpory přihlásit u místně příslušného provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy. Obecně platí, že tento vyplněný formulář odešlete na adresu, kam zasíláte faktury za vyrobenou elektřinu.

Na valné hromadě jsme Vás informovali, že termínem pro odeslání vyplněného formuláře je datum 30.11.2005. Vzhledem ke zpoždění se zveřejněním příslušné vyhlášky se termín pro odeslání formuláře posouvá na datum do 31.12.2005.

Tento formulář Vám dává na výběr možnost zvolit si jeden ze dvou způsobů podpory výroby elektřiny:

  • první možností je prodej elektřiny provozovateli regionální distribuční soustavy za minimální výkupní ceny (§ 4 odst. 4 zákona) včetně zeleného bonusu,
  • druhou možností je prodej vyrobené elektřiny na trhu (prostřednictvím obchodníka), přičemž u příslušného provozovatele distribuční soustavy budete uplatňovat nárok na zelené bonusy (§ 4 odst. 7 zákona). Zelený bonus je také možno uplatňovat na ostatní vlastní spotřebu výrobce elektřiny.

V další části bulletinu otiskujeme VÝTAH z cenového rozhodnutí ERÚ č. 10/2005, kterým se stanovují výkupní ceny elektřiny z MVE na rok 2006. Pevná cena pro decentrální výrobu je stejná jako v letošním roce (27,-Kč/MWh pro vn a 64,-Kč/MWh pro nn) a je uvedena v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 14/2005.

Více informací je možno získat na www.eru.cz v sekci Cenová rozhodnutí.

Společně s tímto bulletinem Vám zasíláme složenky na zaplacení členského příspěvku Svazu. Dle platných stanov je nutno členský příspěvek uhradit do konce měsíce dubna roku 2006. Výše členských příspěvků pro rok 2006 byla zvýšena rozhodnutím valné hromady ze dne 13. 12. 2008 a je následující:

Členské příspěvky od r. 2017

Kč/rok
Základní sazba pro všechny členy SPVEZ, z. s. 500,-
Pohyblivá sazba dle velikosti zdroje (hraniční hodnoty se zaokrouhlují směrem dolů)
Fyzické osoby bez zdroje 0,-
Právnické osoby 10 000,-
Fyzické osoby a právnické osoby se zdrojem 0 - 10 kW 0,-
10 - 20 kW 500,-
20 - 35 kW 1 500,-
35 - 50 kW 3 000,-
50 - 100 kW 5 000,-
100 - 200 kW 7 500,-
200 - 500 kW 10 000,-
500 - 1 000 kW 15 000,-
nad 1 000 kW 20 000,-

Dovolte nám, abychom Vám jménem vedení Svazu popřáli spokojené prožití vánočních svátků a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2006.

Vedení Svazu

Vedení Svazu


Do poslední chvíle jsme čekali na vydání cenového rozhodnutí ERÚ č. 10/2005 s výkupními cenami pro rok 2006. Proto se omlouváme našim členům za strohost tohoto čísla našeho bulletinu. Úplné znění cenového výměru, vyhlášky ERÚ k zákonu č. 180/2005 Sb. a další informace Vám zašleme prostřednictvím dalšího čísla bulletinu na počátku příštího roku. Vzhledem k časové tísni je tento bulletin zpracován a spěšně rozesílán s důrazem doručit Vám formulář pro výběr možnosti zvolit si jeden ze dvou způsobů podpory výroby elektřiny. Ještě jednou upozorňujeme, že tento vyplněný formulář musí být odeslán do 31.12.2005!!


Důležité upozornění pro členy, kteří budou žádat v příštím roce o dotaci v rámci programu OPPP.

Česká energetická agentura (ČEA) žádá investory, kteří chtějí čerpat dotace na realizaci energetických projektů v rámci OPPP opatření Energetika, aby do konce února 2006 ohlásili svůj záměr ČEA. Důvodem je následné jednání monitorovacího výboru OPPP, v rámci kterého se bude hodnotit výše alokace finančních prostředků u jednotlivých programů OPPP. Registrace projektů do OPPP u regionálních kanceláří CzechInvestu bude probíhat do září 2006.

Vedení Svazu