Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Soukromý energetik
16. ročník č. 1+2/2006 Červenec 2006

2006-08-28

SVAZ PODNIKATELŮ PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Na Mlejnku 2/781, 147 00 Praha 4, tel.: 244463687, fax.: 244463687
e-mail.:
 
16. ročník č. 1+2/2006

SOUKROMÝ
ENERGETIK

Informační bulletin Červenec 2006

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

první svazový bulletin v tomto roce vychází poměrně později, než bylo v minulých letech obvyklé. Za toto opoždění se všem členům omlouváme. Zpoždění bylo způsobeno neustálým přílivem nových informací, které se snažíme prostřednictvím bulletinu sdělit aktuálně našim členům. Proto toto vydání bulletinu vychází jako číslo 1 a 2 s tím, že je poněkud obsáhlejší.

Společně s tímto vydáním svazového bulletinu se vám dostává do ruky nabídka společnosti GE Money Bank na financování rekonstrukcí a výstavby malých vodních elektráren. Tuto nabídku jsme pro vás připravili společně s touto bankou s vědomím toho, že problematika finančního zajištění vašich podnikatelských aktivit se stala v poslední době stěžejním předmětem zájmu.

Při sestavování této nabídky jsme vycházeli z vašich konkrétních dotazů k této problematice a také v návaznosti na cenové výměry Energetického regulačního úřadu.

Cenové výměry ERÚ v posledních letech zvýhodňují nové malé vodní elektrárny včetně těch které prošly rekonstrukcí, vyšší výkupní cenou. Dle našich informací bude tento trend pokračovat i nadále.

Při výstavbě nebo rekonstrukci MVE je možno využít i dotačních titulů z programu strukturálních fondů EU v rámci Operačního Programu Průmysl a Podnikání (OPPP). V minulých číslech našeho bulletinu, ale i na společných setkáních jsme vás informovali o podmínkách čerpání finančních prostředků z těchto dotačních fondů EU. Součástí nabídky od GE Money Bank je i vystavení nezávazného úvěrového příslibu, který budete k žádosti o dotaci potřebovat.

Upozorňujeme, že indikativní nabídka GE Money Bank se vztahuje na financování projektů s finanční náročností od 1,5 mil Kč výše. Na projekty s finanční náročností pod 1,5 mil platí jiné podmínky i schvalovací procesy banky.

Přijímání žádostí do OPPP, který byl vyhlášen na období let 2004 – 2006 v letošním roce končí. Na období let 2007 – 2013 je již připraven nový dotační program s názvem „Operační program Podnikání a Inovace (OPPI)“. Dle našich informací navazuje tento program na OPPP. Termín startu tohoto programu a přesné podmínky pro žádosti o dotační zdroje z tohoto programu budou známy ve druhém pololetí tohoto roku. Předpokládáme, že podrobné informace o tomto programu vám budou sděleny na semináři, který připravujeme společně s Českou energetickou agenturou na měsíc říjen tohoto roku.

Již delší dobu vás informujeme o skutečnosti, že zákon č. 20/2004 Sb. (novela vodního zákona č. 254/2001 Sb.) v Čl. II (závěrečná a přechodná ustanovení) ukončuje platnost povolení k odběru povrchových vod, která nabyla právní moci do dne účinnosti zákona č. 254/2001 Sb., dnem 1.1.2008.

V tomto bulletinu otiskujeme k této problematice „Výklad úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR č. 72“. Z tohoto „Výkladu“ jasně vyplývá, že povinnost žádat o revizi vodoprávního povolení se na provozovatele MVE nevztahuje. Doporučujeme všem členům, kterých se tato problematika týká, aby tento výklad použili při jednání na vodoprávních úřadech.

V této věci i nadále jednáme. K výše uvedenému „Výkladu č. 72“ žádáme i písemné vyjádření rozkladové komise odboru státní správy ve vodním hospodářství při Ministerstvu zemědělství.

Dále v tomto bulletinu otiskujeme vyhlášku č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Na našich stránkách www.spvez.cz jsme pro vás zveřejnili soubor nejdůležitějších smluv, žádostí, dotazníků a dalších vzorových tiskopisů potřebných pro jednání s distribuční společností. Tyto tiskopisy naleznete na našich stránkách v kolonce legislativa. Jednotlivé tiskopisy jsou ve formátu PDF a Word. Součástí zveřejněného souboru jsou taktéž kontakty na pracovníky společnosti ČEZ, kteří mají jednotlivé smluvní vztahy na starost. Doufáme, že vám tento dokument pomůže v lepší orientaci při vyřizování vašich žádostí ve složité struktuře jednotlivých společností společnosti ČEZ, a.s.

Upozorňujeme naše členy na povinnost výrobců elektřiny, jako účastníků trhu s elektřinou, registrovat se u Operátora trhu s elektřinou (OTE). Od počátku tohoto roku se setkáváme při korespondenci s distributory, při uzavírání smluvních vztahů na výkup elektřiny, ale i při zasílání faktur a statistických výkazů o výrobě elektřiny se skutečností, že je na příslušných formulářích po výrobcích vyžadováno číslo registrace OTE.

Toto číslo registrace musí mít každý účastník trhu s elektřinou, tedy i výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů přesto, že veškerou elektřinu obchodují (včetně zeleného bonusu) prostřednictvím regionálního distributora.

Registrační číslo účastníka vám bude přiděleno po vyplnění Žádosti o registraci účastníka trhu (RÚT) „FORMULÁŘ A“. Přístup k tomuto formuláři je pouze elektronicky na webových stránkách OTE www.ote-cr.cz. V našem bulletinu pro vás otiskujeme tento formulář pro vaši představu jak tento formulář vypadá s tím, že je nutno vyplnit tento formulář pouze elektronicky.

Na tento formulář se dostanete na stránkách OTE následujícím způsobem:

otevřít www.ote-cr.cz

 • registrace, smlouvy
 • kategorie účastníka trhu
  • výrobce
  • licence na výrobu (vyplnit číslo vaší licence)
  • jste registrováni? (kdo není registrován vyplní NE)
 • další
  • typ registrace (registrovaný účastník trhu RÚT)
 • další
  • typ registrace
  • registrační formulář „A

Vyplněný formulář se odešle kliknutím na odkaz v elektronické podobě na e-mail. adresu Operátora trhu registrace@ote-cr.cz Následně s vámi OTE již komunikuje prostřednictvím e-mailu.

Při komunikaci s OTE jsme se snažili prosadit, zda by bylo možno vyplněný formulář „A“ zasílat poštou. Bohužel nám bylo sděleno, že OTE na tento způsob komunikace není vybaven. Prosíme vás proto o vaši trpělivost při komunikaci v elektronické podobě. Jak již bylo v úvodu uvedeno, číslo registrace OTE by měl mít každý výrobce elektřiny. Nevyplnění žádosti o přidělení čísla registrace není zatím zatíženo žádnou sankcí. Co však není dnes, nemusí být později. Proto vás žádáme o vstřícný postoj k této věci.

Jak již bylo výše uvedeno, připravujeme společně s Českou energetickou agenturou (ČEA) odborný seminář pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Naší snahou je informovat vás členy Svazu, ale i ostatní odbornou veřejnost prostřednictvím tohoto semináře o aktuálním vývoji podnikání v tomto oboru a dalších důležitých informacích především v současné a budoucí legislativě. Jako přednášející vystoupí zástupci našeho Svazu, ČEA, Energetického regulačního úřadu, Státní energetické inspekce, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a další.

Tento seminář se bude konat v Praze ve druhé polovině října tohoto roku. Pozvánka na tento seminář bude rozesílána s měsíčním předstihem společně s dalším číslem našeho bulletinu nebo zvlášť Českou energetickou agenturou. Předem upozorňujeme zájemce o tento seminář na omezenou kapacitu přednáškového sálu (cca 120 míst).

Společně s pozvánkou vám bude doručena i tzv. vrácenka. Po vyplnění a odeslání této vrácenky budete zaregistrováni. Upozorňujeme naše členy, kteří se tohoto semináře chtějí zúčastnit, aby vrácenky k registraci odesílali pokud možno ihned po jejich doručení. Na tento seminář nebude vybírán žádný účastnický poplatek a je tedy pro zúčastněné zcela zdarma.

V prvním pololetí letošního roku jsme pořádali další, v pořadí již 18 rekvalifikační kurz pro provozovatele malých energetických zdrojů. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o tento rekvalifikační kurz předpokládáme zahájení dalšího kurzu ještě koncem letošního roku.

Přejeme všem našim členům příjemnou dovolenou v letních měsících k dočerpání potřebných fyzických a psychických sil.

Vedení Svazu