Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Soukromý energetik
16. ročník č. 4/2006 Prosinec 2006

2006-12-28

SVAZ PODNIKATELŮ PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Na Mlejnku 2/781, 147 00 Praha 4, tel.: 244463687, fax.: 244463687
e-mail.:
 
16. ročník č. 4/2006

SOUKROMÝ
ENERGETIK

Informační bulletin Prosinec 2006

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

Dne 10.11.2006 se uskutečnila ODBORNÁ KONFERENCE pod názvem VODNÍ ENERGIE V ČR. Tuto konferenci jsme pro vás připravili společně s Českou energetickou agenturou. Cílem této konference bylo seznámit podnikatelskou veřejnost s rozvojem a problematikou malých vodních elektráren, což se dle našeho názoru podařilo. Na této konferenci vystoupili zástupci orgánů státní správy, kteří mají z našeho pohledu, přímý vliv na podnikatelské prostředí v oboru výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Konference se zúčastnilo 150 zájemců, převážně členů našeho Svazu. Tuto konferenci jsme v letošním roce pojali jako první ročník a hodláme ji pravidelně, vždy ke konci kalendářního roku, opakovat i v budoucnu.

Přednášky prezentované na této konferenci budou zveřejněny na webových stránkách České energetické agentury www.ceacr.cz počátkem příštího roku.

Ihned po skončení odborné konference se na stejném místě, kde konference probíhala, uskutečnila řádná Valná hromada našeho Svazu. Uvnitř tohoto bulletinu otiskujeme Usnesení valné hromady.

V další části bulletinu otiskujeme Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů na rok 2007. Pevná cena pro decentrální výrobu je stejná jako v letošním roce (27,-Kč/MWh pro vn a 64,-Kč/MWh pro nn) a je uvedena v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 9/2006 ze dne 27. listopadu 2006, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb.

Více informací je možno získat na www.eru.cz v sekci Cenová rozhodnutí.

Výrobci elektřiny z OZE mají podle zákona č. 180/2005 Sb. povinnost zvolit si druh podpory, který budou uplatňovat na svou produkci elektřiny.

  • první možností je prodej elektřiny provozovateli regionální distribuční soustavy za minimální výkupní ceny (§ 4 odst. 4 zákona) včetně zeleného bonusu,
  • druhou možností je prodej vyrobené elektřiny na trhu (prostřednictvím obchodníka), přičemž u příslušného provozovatele distribuční soustavy budete uplatňovat nárok na zelené bonusy (§ 4 odst. 7 zákona). Zelený bonus je také možno uplatňovat na ostatní vlastní spotřebu výrobce elektřiny.

V letošním roce však provozovatelé regionálních distribučních soustav propláceli zelený bonus za ostatní vlastní spotřebu výrobce elektřiny i v případě prodeje elektřiny za minimální výkupní ceny (§ 4 odst. 4 zákona). Dle sdělení ERÚ tento způsob již v roce 2007 nebude možný a zelený bonus za vlastní ostatní spotřebu výrobce bude možno uplatnit pouze pro obchodování při volbě druhé možnosti (§ 4 odst. 7 zákona). ERÚ tento krok zdůvodňuje tím, že v době nabytí platnosti zákona č. 180/2005 Sb. nebyly k tomuto zákonu schváleny všechny prováděcí vyhlášky, které vymezují způsob obchodování elektřiny z OZE a proto byl rok 2006 jakýmsi přechodným obdobím.

Z našeho pohledu je systém obchodování vyrobené elektřiny z OZE prostřednictvím obchodníků stále ještě dostatečně neprověřený. V rámci liberalizace trhu s elektřinou již existuje celá řada registrovaných obchodníků, ale zájem o elektřinu z OZE je u těchto subjektů minimální. Pro výrobce elektřiny z OZE je prodej elektřiny za minimální výkupní ceny jistotou. V případě vyšší ostatní vlastní spotřeby u některých výroben bude nutno oslovit některého z obchodníků a smluvně zajistit prodej elektřiny jeho prostřednictvím, aby vznikl nárok na proplacení zelených bonusů za ostatní vlastní spotřebu.

Cenové výměry ERÚ v posledních letech zvýhodňují nové malé vodní elektrárny, včetně těch které prošly rekonstrukcí, vyšší výkupní cenou. Z nového cenového výměru ERÚ je patrné, že tento trend bude pokračovat i nadále.

Při výstavbě nebo rekonstrukci MVE je možno využít i dotačních titulů z programu strukturálních fondů EU v rámci Operačního Programu Průmysl a Podnikání (OPPP). V minulých číslech našeho bulletinu, ale i na společných setkáních jsme vás informovali o podmínkách čerpání finančních prostředků z těchto dotačních fondů EU. Na období let 2007 – 2013 je již připraven nový dotační program s názvem „Operační program Podnikání a Inovace (OPPI)“.

Tento program navazuje na OPPP. Termín startu tohoto programu a přesné podmínky pro podávání žádostí o dotační zdroje z tohoto programu budou známy počátkem příštího roku. Předpokládáme, že podrobné informace o tomto programu vám přineseme v dalším čísle našeho bulletinu.

MPO ČR vyhlásilo Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 „PROGRAM EFEKT“ zajišťovaný Českou energetickou agenturou. Maximální výše podpory je zde stanovena na 40% nákladů projektu maximálně však 2 mil. Kč. Tento program je určen pro méně nákladné projekty, které s ohledem na menší náklady nemohou být zařazeny do programu OPPI. Informace o tomto programu naleznete na webových stránkách České energetické agentury www.ceacr.cz. Upozorňujeme, že uzávěrka podání žádostí do tohoto programu je 31.1.2007.

U obou těchto dotačních programů je třeba doložit, jako nezbytnou přílohu, zpracovaný energetický audit.

Již delší dobu vás informujeme o skutečnosti, že zákon č. 20/2004 Sb. (novela vodního zákona č. 254/2001 Sb.) v Čl. II (závěrečná a přechodná ustanovení) ukončuje platnost povolení k odběru povrchových vod, která nabyla právní moci do dne účinnosti zákona č. 254/2001 Sb., dnem 1.1.2008.

V bulletinu č. 1+2/2006 jsme pro vás otiskli „Výklad úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR č. 72“. Z tohoto „Výkladu“ jasně vyplývá, že povinnost žádat o revizi vodoprávního povolení se na provozovatele MVE nevztahuje. Tento „Výklad“ je možno pro vaši potřebu taktéž nalézt na stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz .

Po nástupu paní MVDr. Mileny Vicenové do úřadu ministra Ministerstva zemědělství se nám dostal do rukou k vyjádření dokument pod názvem „Zásady koncepce rozvoje a výstavby malých vodních elektráren v působnosti s.p. Povodí do roku 2010“.

Tento materiál měl legalizovat stav se kterým se spousta našich členů setkala a to, že s.p. Povodí blokují volné lokality pro výstavbu MVE ve svůj prospěch. Tyto zásady měly navíc zavázat náš Svaz k souhlasu s tímto pro nás nepřijatelným stavem.

Po našich intervencích na vedení Ministerstva zemědělství nebyl tento materiál schválen k přijetí. Otázkou však zůstává, zda se tento materiál nepokusí prosadit s.p. Povodí při případné změně ve vedení ministerstva, ke kterému by mohlo při ustavení nové vlády a rozdělování postů mezi politickými stranami dojít. Naše stanovisko k této problematice zůstává neměnné a budeme si jej obhajovat i nadále. Pro vaši informaci otiskujeme náš dopis paní ministryni uvnitř tohoto bulletinu.

Další dokumenty, které vám otiskujeme uvnitř tohoto bulletinu se týkají stanovení minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. S touto problematikou se zabýváme od počátku roku 2004, kdy nám byl předán Ministerstvem životního prostředí k připomínkování materiál vypracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK). Tento materiál měl být novelizací metodického pokynu MŽP z roku 1998, ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. Novelizaci metodického pokynu, tak jak jej vypracovala AOPK, jsme vám otiskli v bulletinu č. 1 z roku 2004.

Schválení tohoto pro nás zásadního materiálu se na MŽP podařilo zabránit s tím, že novelizaci tohoto metodického pokynu bude předcházet odborná diskuse za účasti odborné veřejnosti, zástupců orgánů ochrany přírody a zástupců dotčené státní správy. O vývoji v této problematice jsme vás informovali prostřednictvím bulletinů a na společných setkáních provozovatelů malých vodních elektráren. Taktéž jsme vás informovali a poukazovali na skutečnost, že ač materiál předložený AOPK nebyl nikdy jako novelizace metodického pokynu z roku 1998 schválen, velká většina vodoprávních úřadů podle tohoto materiálu při vodoprávních řízeních postupuje.

Uvnitř bulletinu pro vás otiskujeme dokument pod názvem „Metodický pokyn ministerstva životního prostředí ke stanovení minimálních zůstatkových průtoků a dalších podmínek provozu vodních elektráren a dalších podobných zařízení“. Autorem tohoto dokumentu je opět AOPK a tento dokument dokonce vydává za oficiální materiál MŽP. Srovnáte-li si tento dokument s tím, který jsme otiskli v bulletinu v dubnu roku 2004 zjistíte, že se jedná o naprosto shodný materiál a že v přístupu a myšlení „ochránců přírody“ z AOPK se nezměnilo vůbec nic.

Nutno podotknout, že odpovědní zástupci MŽP o existenci tohoto materiálu, který má být oficiálním dokumentem ministerstva nemají žádnou informaci. Tato skutečnost sama o sobě vypovídá s kým máme ze strany AOPK tu čest a komu na jeho činnost jako daňoví poplatníci přispíváme.

Závěrem k této problematice uvádíme, že žádný materiál, který by nahrazoval metodický pokyn z roku 1998 nebyl schválen a tudíž oficiálně neexistuje. Vodoprávní úřady tudíž musí při stanovení minimálního zůstatkového průtoku v řece postupovat podle metodického pokynu z roku 1998. V případě, že se setkáte při vodoprávním řízení s jinou skutečností, neprodleně nás o této skutečnosti informujte. Pro vaši informovanost vám uvnitř bulletinu rovněž otiskujeme již zmiňovaný a platný metodický pokyn MŽP z roku 1998.

Uvnitř bulletinu dále uvádíme zprávu pana Štípského ze společného setkání majitelů a provozovatelů MVE, které se konalo ve dnech 10. – 12. listopadu 2006. Jednalo se již o 11 ročník těchto setkání pod organizačním zajištěním pana Pavla Štípského. V předstihu si vás dovolujeme informovat, že zhruba na přelom měsíce března a dubna bude pan Štípský organizovat každoroční odborný seminář k problematice MVE. Pozvánky na tento seminář vám rozešleme v dostatečném časovém předstihu prostřednictvím bulletinu počátkem příštího roku.

Společně s tímto bulletinem vám zasíláme složenky na zaplacení členského příspěvku Svazu. Dle platných stanov je nutno členský příspěvek uhradit do konce měsíce dubna roku 2007. Výše členských příspěvků pro rok 2007 je následující:

Členské příspěvky od r. 2017

Kč/rok
Základní sazba pro všechny členy SPVEZ, z. s. 500,-
Pohyblivá sazba dle velikosti zdroje (hraniční hodnoty se zaokrouhlují směrem dolů)
Fyzické osoby bez zdroje 0,-
Právnická osoba bez zdroje 10 000,-
Fyzické osoby a právnické osoby se zdrojem 0 - 10 kW 0,-
10 - 20 kW 500,-
20 - 35 kW 1 500,-
35 - 50 kW 3 000,-
50 - 100 kW 5 000,-
100 - 200 kW 7 500,-
200 - 500 kW 10 000,-
500 - 1 000 kW 15 000,-
nad 1 000 kW 20 000,-

Dovolte nám, abychom Vám jménem vedení Svazu popřáli spokojené prožití vánočních svátků a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2007.

Vedení Svazu


11. ročník setkání majitelů a příznivců MVE.

Ve dnech 10. – 12. listopadu 2006 se v Radešově u Kašperských hor konalo 11. setkání majitelů a příznivců MVE.

Po skončení odborného semináře a valné hromady Svazu v pátek 10. listopadu v Praze se účastníci přesunuli do hotelu Radešov v Radešově u Kašperských hor.

Páteční večer strávili účastníci společným posezením a diskusí nad tématy, které se probíraly dopoledne na semináři v Praze.

Na sobotu byly naplánovány exkurze na MVE v blízkém okolí. Účastníci setkání si prohlédli MVE Radešov pana Bernáška, která se nachází v sousedství hotelu. Následně byla navštívena expozice v informačním centru společnosti ČEZ na MVE Vydra a Čeňkova pila.

Po přejezdu do Sušice navštívili účastníci setkání MVE Annín a po společném obědě dále MVE bratří Ludvíků, MVE Pelantův mlýn a MVE Páteček.

Sobotní večer byl opět ve znamení společného posezení. Organizátoři akce zajistili opékání selete, které se podávalo po druhé večeři a po kterém se jen zaprášilo.

I přes skutečnost, že se setkání konalo již na sklonku podzimu, bylo krásné počasí a ten, kdo poctil setkání svou účastí určitě nelitoval.

Pavel Štípský