Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Soukromý energetik
Ročník XVIII. 1/2008 Březen 2008. Řádná valná hromada

2008-02-21

SVAZ PODNIKATELŮ PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Na Mlejnku 2/781, 147 00 Praha 4, tel.: 244463687, fax.: 244463687
e-mail.:
18. ročník č. 1/2008

SOUKROMÝ
ENERGETIK

Informační bulletin Březen 2008

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů
se koná v sobotu dne 12.4.2008 v přednáškovém sále budovy
Svazu českých a moravských bytových družstev
(vedle plaveckého stadionu Podolí)
na adrese: Podolská 50, Praha 4
od 10.00 – do 14.00 hodin

ZVEME VŠECHNY ČLENY NAŠEHO SVAZU


Vážení přátelé,

dostává se Vám do rukou první číslo našeho bulletinu v roce 2008. V letních měsících minulého roku byly kanceláře Svazu vyplaveny spodní vodou z kanalizační přípojky objektu, ve kterém Svaz sídlí. Tato událost zapříčinila naší omezenou funkčnost a bylo nutné kanceláře Svazu přestěhovat do náhradních provizorních prostor. Ve druhé polovině prosince loňského roku, po celkové opravě původních kanceláří, jsme se přestěhovali zpět a byla tak obnovena plná funkčnost Svazu.

Tato nepříjemná událost ovlivnila i naší vzájemnou komunikaci prostřednictvím svazového bulletinu. Činnost Svazu směrem ke státní správě zůstala v rámci možností zachována. Zúčastnili jsme se všech důležitých setkání se zástupci státní správy a organizací, které mají podstatný vliv na podnikatelském dění v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

Nejzávažnější témata, která jsme v loňském roce projednávali a jejichž řešení bude překlenovat i do letošního roku jsou následující:

 1. Novelizace metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR)ke stanovení minimálních zůstatkových průtoků,
 2. způsob výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a výše minimálních cen elektřiny z jednotlivých obnovitelných zdrojů,
 3. dotační tituly ze strukturálních fondů EU v rámci programu OPPI ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR).

O novelizaci metodického pokynu ke stanovení minimálních zůstatkových průtoků, vydaného MŽP ČR v roce 1998, vás podrobně informujeme. S touto problematikou se zabýváme od počátku roku 2004, kdy nám byl předán Ministerstvem životního prostředí k připomínkování materiál vypracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK). Tento materiál měl být novelizací metodického pokynu MŽP z roku 1998, ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. Novelizaci metodického pokynu, tak jak jej vypracovala AOPK, jsme vám otiskli v bulletinu č. 1 z roku 2004.

Schválení tohoto pro nás zásadního materiálu se na MŽP podařilo zabránit s tím, že novelizaci tohoto metodického pokynu bude předcházet odborná diskuse za účasti odborné veřejnosti, zástupců orgánů ochrany přírody a zástupců dotčené státní správy. O vývoji v této problematice jsme vás informovali prostřednictvím bulletinů a na společných setkáních provozovatelů malých vodních elektráren. Taktéž jsme vás informovali a poukazovali na skutečnost, že ač materiál předložený AOPK nebyl nikdy jako novelizace metodického pokynu z roku 1998 schválen, velká většina vodoprávních úřadů podle tohoto materiálu při vodoprávních řízeních postupuje.

Příkladem je snaha krajského úřadu v Ústí nad Labem o direktivní, násilné zvýšení zůstatkových průtoků na Ploučnici a na Ohři. Tento z našeho pohledu násilný a ve svých důsledcích nebezpečný akt pro všechny provozovatele malých vodních elektráren na těchto řekách, se podařilo zažehnat díky aktivní pomoci a znalostem pana JUDr. Vrby.

V současné době stále probíhá na MŽP připomínkovací řízení zmíněného metodického pokynu. K tomuto řízení jsme MŽP zaslali své připomínky. Následovat bude věcná diskuse s odbornou veřejností, do které je náš Svaz taktéž přizván. Definitivní znění novelizace metodického pokynu ani termín od kdy bude tato novelizace v platnosti není znám. Stále tudíž platí metodický pokyn zveřejněný MŽP v roce 1998.

V prosinci loňského roku jsme vás na našich webových stránkách informovali o možnosti změny obchodování vyrobené elektřiny v malých vodních elektrárnách. Dále jsme na těchto stránkách zveřejnili cenové nabídky výkupu elektřiny a smluvní podmínky od nejvýznamnějších obchodníků s elektřinou, kteří náš Svaz oslovili.

Výrobci elektřiny z OZE mají podle zákona č. 180/2005 Sb. povinnost zvolit si druh podpory, který budou uplatňovat na svou produkci elektřiny.

 • první možností je prodej elektřiny provozovateli regionální distribuční soustavy za minimální výkupní ceny (§ 4 odst. 4 zákona) včetně zeleného bonusu,
 • druhou možností je prodej vyrobené elektřiny na trhu (prostřednictvím obchodníka), přičemž u příslušného provozovatele distribuční soustavy budete uplatňovat nárok na zelené bonusy (§ 4 odst. 7 zákona). Zelený bonus je také možno uplatňovat na ostatní vlastní spotřebu výrobce elektřiny.

V bulletinu na konci roku 2006 jsme vám psali, že z našeho pohledu je systém obchodování vyrobené elektřiny z OZE prostřednictvím obchodníků stále ještě dostatečně neprověřený. V rámci liberalizace trhu s elektřinou již existuje celá řada registrovaných obchodníků, ale zájem o elektřinu z OZE je u těchto subjektů minimální. Pro výrobce elektřiny z OZE je prodej elektřiny za minimální výkupní ceny jistotou.

K současné situaci můžeme s plnou odpovědností prohlásit, že přístup významných obchodníků s elektřinou (ČEZ, a.s., E.ON, a.s. a PRE, a.s.) o nákup „zelené“ elektřiny se podstatně změnil. Cenové a především smluvní podmínky pro výrobce elektřiny z OZE představují výhodnější podmínky a garance.

Nabídky pro naše členy na prodej elektřiny na trhu prostřednictvím jednotlivých obchodníků jsme obdrželi od společností ČEZ, a.s., E.ON, a.s. a PRE, a.s. v polovině prosince loňského roku, tedy pár dní před termínem do kdy bylo možno způsob obchodování dle zákona č. 180/2005 Sb. změnit.

Z tohoto důvodu nebylo možno členskou základnu našeho Svazu oslovit s touto nabídkou jinak než prostřednictvím našich webových stránek.

Na téma možnosti změny obchodování elektřiny z OZE bylo obsáhle diskutováno na sekání majitelů a provozovatelů MVE v Poděbradech, které organizoval pan Pavel Štípský. Na tomto setkání byla prezentována nabídka společnosti E.ON, a.s., která ovšem byla podmíněna organizací pro E.ON, a.s. dostatečného počtu provozovatelů s dostatečným smluvním součtovým výkonem MVE.

Jedním ze základních hledisek, kterými se náš Svaz řídí, je svobodná volba našich členů při vlastním podnikatelském rozhodování. Nemohli jsme proto členům našeho Svazu doporučovat jako variantu uzavření smlouvy s obchodníkem E.ON, a.s. podmíněnou vstupem do společnosti, která by tento obchod zastřešovala.

Náš názor na změnu obchodování elektřiny z OZE prostřednictvím obchodníků s elektřinou jsme vám prezentovali až v době, kdy bylo zřejmé, že smlouvu s obchodníkem může uzavřít každý výrobce samostatně a měli jsme možnost návrhy smluv jednotlivých obchodníků prostudovat. Od všech výše uvedených obchodníků máme závazný příslib, že podmínky obchodování prostřednictvím změny způsobu výkupu elektřiny z OZE budou známy s dostatečným časovým předstihem tak, aby bylo možno se na tuto změnu připravit a včas vás o podmínkách informovat.

Cenové výměry ERÚ v posledních letech zvýhodňují nové malé vodní elektrárny, včetně těch které prošly rekonstrukcí, vyšší výkupní cenou. Z nového cenového výměru ERÚ je patrné, že tento trend bude pokračovat i nadále.

Výtah z cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2007 ze dne 20.listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů je otištěn uvnitř tohoto bulletinu. Dále v bulletinu otiskujeme výtah z cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2007 za dne 26. listopadu 2007, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb.

Více informací je možno získat na www.eru.cz v sekci Cenová rozhodnutí.

V minulých číslech našeho bulletinu, ale i na společných setkáních jsme vás informovali o možnostech a podmínkách čerpání finančních prostředků při výstavbě OZE nebo rekonstrukci MVE z programu strukturálních fondů EU v rámci Operačního Programu Průmysl a Inovace (OPPI).

V rámci „první výzvy“ programu OPPI „EKO energie“ se na nás obrátila řada členů Svazu se žádostí o pomoc při vyplnění registrační žádosti do tohoto dotačního titulu a současně jsme pro řadu našich členů vypracovali energetické audity, které jsou přílohou k podání plné žádosti o dataci.

Celkový počet žádostí o finanční prostředky z tohoto dotačního titulu několikanásobně (12x) převýšil možnosti finančních prostředků pro první výzvu programu „EKO energie“ OPPI alokovaných. Největší objem finančních prostředků byl žadateli požadován na výstavbu fotovoltaických (slunečních) elektráren.

Vzhledem k tomu, že výstavba slunečních elektráren je v rámci vnitřních priorit tohoto programu vyhlašovatelem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, řazena až za projekty do oblasti úspor energie a za projekty na výstavbu a rekonstrukci malých vodních elektráren, nedá se předpokládat uspokojení žadatelů o výstavbu těchto zdrojů.

Oproti tomu mají žadatelé, kteří dotační prostředky žádají na výstavbu nebo rekonstrukci malé vodní elektrárny poměrně vysoké procento úspěšnosti, že jejich žádost bude hodnotící komisí kladně vyhodnocena.

V tuto chvíli nám však není znám termín, kdy budou všechny projekty hodnotící komisí programu posouzeny a do kterého termínu budou úspěšní žadatelé o dotační prostředky žádat jejich vyplacení. Na MPO ČR se již připravuje „druhá výzva“ programu „EKO energie“, které se budou moct zúčastnit i neúspěšní žadatelé z první výzvy. O termínech a postupu vás budeme informovat.

Více informací je možno získat na www.czechinvest.org.

Uvnitř tohoto bulletinu otiskujeme formulář pro členy našeho Svazu, ve kterém žádáme naší členskou základnu o vyplnění několika základních údajů. Cílem, který rozesláním tohoto formuláře sledujeme je postupný přechod na vzájemnou elektronickou komunikaci. Vydávání tištěné formy tohoto bulletinu je příliš zdlouhavé a ve své podstatě i nákladné. Prostřednictvím elektronické komunikace by se k vám, v podobě hromadné e-mailové korespondence, dostala aktuální řešená problematika a zprávy z vedení Svazu.

V dnešní době již elektronickou komunikaci vyžaduje celá řada partnerů v naší oblasti podnikání jako jsou např. distribuční společnosti, orgány státní správy atd. Naším cílem je postupně na vzájemnou elektronickou komunikaci přecházet a tištěnou formu bulletinu postupně omezovat.

Předem děkujeme za vyplnění vloženého formuláře. Detailní body této problematiky budou diskutovány na valné hromadě.

Součástí tohoto bulletinu je i pozvánka a program valné hromadu Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů. Valná hromada je volební a pro následující tříleté volební období se bude volit vedení Svazu, členové dozorčí rady Svazu a jednotlivý regionální zástupci Svazu (mluvčí Svazu), kteří zastupují Svaz v bližší komunikaci s členskou základnou v regionech.

Společně s tímto bulletinem vám zasíláme složenky na zaplacení členského příspěvku Svazu. Dle platných stanov je nutno členský příspěvek uhradit do konce měsíce dubna roku 2008. Výše členských příspěvků pro rok 2008 je následující:

Členské příspěvky od r. 2017

Kč/rok
Základní sazba pro všechny členy SPVEZ, z. s. 500,-
Pohyblivá sazba dle velikosti zdroje (hraniční hodnoty se zaokrouhlují směrem dolů)
Fyzické osoby bez zdroje 0,-
Právnické osoby 10 000,-
Fyzické osoby a právnické osoby se zdrojem 0 - 10 kW 0,-
10 - 20 kW 500,-
20 - 35 kW 1 500,-
35 - 50 kW 3 000,-
50 - 100 kW 5 000,-
100 - 200 kW 7 500,-
200 - 500 kW 10 000,-
500 - 1 000 kW 15 000,-
nad 1 000 kW 20 000,-

Vedení Svazu


ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů
se koná v sobotu dne 12.4.2008 v přednáškovém sále budovy
Svazu českých a moravských bytových družstev
(vedle plaveckého stadionu Podolí)
na adrese: Podolská 50, Praha 4
od 10.00 – do 14.00 hodin

ZVEME VŠECHNY ČLENY NAŠEHO SVAZU

Program valné hromady
 1. Zahájení
 2. Volba
  - mandátové komise
  - návrhové komise
  - volební komise
 3. Zpráva předsedy Svazu o činnosti
 4. Zpráva dozorčí rady
 5. Volba: vedení Svazu členů dozorčí rady Svazu regionálních mluvčích Svazu
 6. Diskuse
 7. Usnesení valné hromady
 8. Závěr

Dopravní spojení:

 • stanice metra „B“ Karlovo náměstí (výstup Palackého náměstí) a dále tramvaj č. 3, 16, 17, výstup ve stanici Dvorce.
 • stanice metra „C“ Budějovická a dále autobus č. 118 a 124 do konečné stanice Dvorce.