Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Cenové rozhodnutí ERÚ č.1/2003

ze dne 28. listopadu 2002, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Zkrácené znění - výtah důležitých ustanovení pro obnovitelné zdroje elektrické energie

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vydává cenové rozhodnutí o cenách elektřiny a souvisejících služeb.

Všeobecná ustanovení:

Ceny uvedené v bodech (1) až (14) neobsahují daň z přidané hodnoty. K uvedeným cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty ve výši 22 % podle zvláštního právního předpisu (zákon č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).

Subjekt zúčtování odchylek (dále jen "subjekt zúčtování") - účastník trhu s elektřinou, pro kterého Operátor trhu s elektřinou, a. s., na základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek.

Předávací místo - místo předání a převzetí elektřiny mezi dvěma účastníky trhu.

Závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy - závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy z vlastní výrobny elektřiny a smlouvou převzatý závazek na dodávku elektřiny do přenosové soustavy nebo distribučních soustav; na základě smlouvy o převzetí závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy jsou přiřazeny skutečné hodnoty k subjektu zúčtování.

Závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy - závazek vlastního odběru elektřiny z elektrizační soustavy a smlouvou převzatý závazek na odběr elektřiny v odběrném zařízení konečného zákazníka nebo závazek tuto elektřinu vyvézt z elektrizační soustavy; na základě smlouvy o převzetí závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy jsou přiřazeny skutečné hodnoty k subjektu zúčtování.

Smluvní dovoz elektřiny - elektřina sjednaná v celých MWh a dovezená na základě smlouvy o dodávce elektřiny do elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu; tato elektřina není v elektrizační soustavě vyrobena, ale je v ní spotřebována.

Smluvní vývoz elektřiny - elektřina sjednaná v celých MWh a vyvezená na základě smlouvy o dodávce elektřiny z elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu do sousedních přenosových soustav v daném období; tato elektřina je v elektrizační soustavě vyrobena, ale není v ní spotřebována.

Smluvní tranzit elektřiny - doprava elektřiny přenosovou soustavou, dopravovaná elektřina není v elektrizační soustavě vyrobena ani spotřebována; smluvní tranzit elektřiny nemá vliv na velikost smluveného salda zahraničních výměn.

Regionální distribuční soustava - distribuční soustava přímo připojená k přenosové soustavě.

Lokální distribuční soustava - distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě.

Obchodní hodina - základní časový úsek, ve kterém je smluvně vymezena dodávka nebo odběr elektřiny.

Obchodní den - 24 obchodních hodin dne, ve kterém se obchoduje, s výjimkou přechodu ze zimního na letní čas a zpět, v den, kdy dochází k přechodu na letní čas, se jedná o posloupnost 23 obchodních hodin, a pro den, ve kterém dochází k přechodu na zimní čas, o 25 obchodních hodin, první hodina obchodního dne začíná v 00:00:00 hodin a končí v 01:00:00 hodin.

Výrobce - výrobce 1. kategorie nebo výrobce 2. kategorie.

Výrobce 1. kategorie - výrobce, který elektřinu vyrobenou ve vlastním zařízení po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla z výrobny dodává do přenosové soustavy nebo do regionálních distribučních soustav ve výši nejméně 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny.

Výrobce 2. kategorie - výrobce, který není výrobcem 1. kategorie.

Samovýrobce - výrobce 2. kategorie, který vyrábí elektřinu především pro užití své fyzické či právnické osoby a který dodává po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla méně než 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny jinému účastníkovi trhu.

Lokální spotřeba výrobců 1. kategorie - cizí spotřeba v areálu výrobny a ostatní spotřeba výrobce v areálu výrobny nezahrnující vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla.

Lokální spotřeba výrobců 2. kategorie - elektřina vyrobená ve výrobně elektřiny a spotřebovaná tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy. Lokální spotřeba výrobců 2. kategorie nezahrnuje vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla.

Horizontální síť - část přenosové soustavy, která umožňuje mezinárodní výměnu elektrické energie a je definována provozovatelem přenosové soustavy.

Decentrální výroba - výroba elektřiny z výroben elektřiny připojených do jiné než přenosové soustavy.

Pokud výrobce uplatňuje právo dodávat elektřinu podle § 23 odst. 1 písm. d) energetického zákona, vztahují se na dotčená odběrná místa veškerá ustanovení platná pro oprávněné zákazníky.

(4) Pro elektřinu dodanou výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů do distribuční nebo přenosové soustavy platí tyto minimální výkupní ceny a určené podmínky:
(4.1.) Výkup elektřiny je zajišťován územně příslušným provozovatelem distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu (vyhláška MPO č.252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla)
(4.2.) Minimální výkupní ceny z obnovitelných zdrojů:
Druh obnovitelného zdroje Minimální výkupní cena elektřiny dodané do sítě v Kč za 1 MWh
Malé vodní elektrárny 1500
Větrné elektrárny 3000
Výroba elektrické energie spalováním biomasy 2500
Výroba elektrické energie spalováním bioplynu 2500
Výroba elektrické energie využitím geotermální energie 3000
Výroba elektrické energie využitím slunečního záření 6000
(4.3.) Pro měření a účtování dodávky elektrické energie z malých vodních elektráren za ceny podle bodu (4.2.) mohou být stanovena dvoutarifní pásma s těmito podmínkami, pokud se výrobce s provozovatelem distribuční soustavy nedohodne jinak:
pásmo platnosti vysokého tarifu (dále jen "VT") - pásmo stanovené provozovatelem distribuční soustavy v minimální délce 8 hodin denně za cenu 2300 Kč/MWh,
pásmo platnosti nízkého tarifu (dále jen "NT") - platí v době mimo pásmo platnosti VT. V době platnosti nízkého tarifu je energie účtována za cenu 1100 Kč/MWh.
(4.4.) Pokud se výrobce a provozovatel příslušné distribuční soustavy nedohodnou jinak, platí pro zdroje, u kterých bylo v předávacím místě naměřeno méně než 30 % z celkové vyrobené energie v daném kalendářním měsíci, snížení minimální výkupní ceny podle bodu (4.2.) o 50 %.
(4.5.) Pokud se výrobce a provozovatel příslušné distribuční soustavy nedohodnou jinak, je postup pro sjednání vykupovaného množství elektřiny z malých vodních elektráren a ze zdrojů spalujících biomasu nebo bioplyn s instalovaným výkonem větším než 1 MWe za ceny podle bodu (4.2.) následující:
  1. dva měsíce před začátkem kalendářního roku a pro rok 2003 do 11. 12. 2002 je výrobcem stanoveno a provozovateli příslušné distribuční soustavy předáno celkové množství elektřiny, které výrobce uplatní u provozovatele distribuční soustavy k povinnému výkupu, na celý následující rok s rozpisem na jednotlivé kalendářní měsíce,
  2. upřesněná množství formou hodinových diagramů na jednotlivé obchodní týdny jsou předávána výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do pondělí 10:00 hodin kalendářního týdne, v němž obchodní týden začíná; obchodní týden začíná v sobotu v 0:00:00 hodin a končí v pátek ve 24:00:00 hodin,
  3. upravený denní diagram dodávek je předáván výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do 10:00 hodin dne před obchodním dnem, ve kterém se dodávka uskutečňuje.
(4.6.) Skutečně vykázané množství elektřiny je množství vykázané na základě měsíčního výkazu o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle zvláštního právního předpisu.
(4.7.) Minimální výkupní cena elektřiny podle bodu (4.2.) a (4.3.) je kromě zdrojů spalujících biomasu nebo bioplyn uplatňována za celkové skutečně vykázané množství elektřiny v kalendářním měsíci.
(4.8.) Minimální výkupní cena elektřiny podle bodu (4.2.) a (4.3.) je uplatňována za skutečně vykázané množství elektřiny ze zdrojů spalujících biomasu nebo bioplyn v kalendářním měsíci, pokud toto množství není větší než sjednané množství za celý měsíc stanovené na základě denních diagramů podle bodu (4.5.) písm. c) o více než 5 %, nebo menší o více než 15 %.
(4.9.) Pokud je skutečně vykázané množství elektřiny ze zdrojů spalujících biomasu nebo bioplyn v kalendářním měsíci větší než sjednané množství za celý měsíc stanovené na základě denních diagramů podle bodu (4.5.) písm. c) o více než 5 %, nebo menší o více než 15 %, snižuje se minimální výkupní cena za vykázané množství elektřiny na 2000 Kč/MWh.
(4.10.) Ceny podle bodu (4.2.), (4.3.) a (4.9.) zahrnují náklady spojené s převzetím odpovědnosti za odchylku příslušným provozovatelem distribuční soustavy.
(4.11.) V případě spalování palivových směsí se ceny podle bodu (4.2.) vztahují pouze na část energie odpovídající podílu obnovitelné části v palivu.
(5)

Pevná cena pro decentrální výrobu a určené podmínky:

(5.1) Výrobce připojený do napěťové hladiny VVN distribuční soustavy účtuje územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy, za úsporu nákladů, za použití sítí na úrovni přenosové soustavy cenu 20,00 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny naměřené v předávacím místě výrobce.
(5.2) Výrobce připojený do napěťové hladiny VN distribuční soustavy účtuje územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy, za úsporu nákladů, za použití sítí na úrovni přenosové soustavy a vyšších napěťových hladin distribuční soustavy včetně transformace cenu 27,59 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny naměřené v předávacím místě výrobce.
(5.3) Výrobce připojený do napěťové hladiny NN distribuční soustavy účtuje územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy, za úsporu nákladů, za použití sítí na úrovni přenosové soustavy a vyšších napěťových hladin distribuční soustavy včetně transformace cenu 64,59 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny naměřené v předávacím místě výrobce.
(5.4) V případě přetoku elektřiny z lokální distribuční soustavy do regionální distribuční soustavy účtuje provozovatel lokální distribuční soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy za tento přetok na příslušné napěťové hladině cenu za decentrální výrobu podle bodu (5.1.) nebo (5.2.) nebo (5.3.) na základě smlouvy, ve které je dohodnut způsob úhrady a způsob vykazování velikosti přetoku elektřiny. Nedílnou součástí smlouvy je registrační číslo přidělené Operátorem trhu s elektřinou, a. s., podle zvláštního právního předpisu (Vyhláška ERÚ č.373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou, ve znění pozdějších úprav).
(5.5) Platby za ceny podle bodů (5.1.), (5.2.) a (5.3.) účtuje výrobce na základě smlouvy, ve které je dohodnut způsob úhrady a způsob vykazování množství elektřiny dodané výrobcem. Nedílnou součástí smlouvy u výrobců se součtovým instalovaným výkonem větším než 1 MW je registrační číslo přidělené Operátorem trhu s elektřinou, a. s., podle zvláštního právního předpisu (viz výše).
(14)

Závěrečná ustanovení

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti 1. 1. 2003, kromě bodů (1.5.) písm. a), (1.6.) písm. a), (2.4.) písm. a) a (4.5.) písm. a), které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda Energetického regulačního úřadu
Ing. Pavel Brychta, CSc.