Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Státní program
na podporu úspor energie a využití OZE - 2003

NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE
A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
PRO ROK 2003

Část A
Program Ministerstva průmyslu a obchodu
Zkrácené znění - výtah důležitých ustanovení pro obnovitelné zdroje elektrické energie

ČÁST PRVNÍ

HLAVA II

Čl. 4
Předmět a účel poskytování podpory

1. Státní program podporuje realizace opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže životního prostředí se zaměřením na co nejvyšší efektivitu vynaložených prostředků státního rozpočtu, rozšíření využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, poradenství, vzdělávání, osvětu a propagaci pro nejširší veřejnost.
2. Poskytnutí a čerpání dotace je podmíněno dodržením ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, všech ve znění pozdějších předpisů.
3. Dotace může být poskytnuta podnikatelským subjektům, neziskovým organizacím, vysokým školám zřízeným podle zákona č. 111/ 1998 Sb., městům, obcím a krajům a jimi zřízeným organizacím. Příjemce dotace musí mít trvalé sídlo na území ČR.
4. Žadatel o dotaci musí mít k datu podání žádosti vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům republiky.
5. Poskytnuté státní prostředky musí být vyčerpány v daném rozpočtovém roce, ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
6. Na dotaci není právní nárok.
7. Veškerá dokumentace, vztahující se k podpořeným řešením a použité materiály, včetně provedení stavebních a montážních prací, musí odpovídat současně platným předpisům a ČSN.

Čl. 5
Žádost o poskytnutí dotace

1. Žádost musí být předložena v předepsané písemné formě a v elektronické formě na disketě. V žádostech musí být vyplněny údaje identifikující žadatele a požadované technické a finanční údaje, včetně nákladů na provoz a nákladů na realizaci akce.
2. Žádosti o dotaci dle Čl. 10 odst. IV.1. a IV.2. je i s předepsanými přílohami nutno podat či zaslat do 17.1.2003.
3. Žádosti o dotaci dle Čl. 10 odst. II.4. a III.4. je i s předepsanými přílohami nutno podat či zaslat do 30.6.2003.
4. Ostatní žádosti o dotaci je i s předepsanými přílohami nutno podat či zaslat do 28.2.2003.
5. Žádosti včetně požadovaných příloh se podávají osobně nebo poštou, v uzavřených obálkách označených "Státní program". Každá obálka může obsahovat pouze jednu žádost. Rozhodujícím datem zaregistrování žádosti je datum osobního podání kontaktní adrese, resp. datum uvedené na poštovním razítku.
6. Požadované přílohy k žádosti o dotaci :
 1. Energetický audit - vztahuje se pouze na žádosti dle odstavců Čl. 10. odst. II.1., II.2., II.3. a II.4. (výrobní a rozvodná zařízení energie), dle Čl. 10. odst. III.1. (komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti), III.2. (projekty financované z úspor energie) a III.4.(zvyšování energetické účinnosti vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů). Energetický audit musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.
 2. Odborný posudek vědeckého pracoviště nebo státní zkušebny dokončovaného vývoje nebo připravovaného využívání moderních technologií a materiálů z hlediska dosahované úrovně energetických úspor a možností obchodního uplatnění - pouze k žádosti dle Čl. 10 odst. II.4. (pilotní projekty využití moderních technologií) a III.3. (vývoj a využívání moderních technologií a materiálů pro opatření ke zvýšení účinnosti užití energie).
 3. Prohlášení o způsobu zadání veřejné zakázky dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na Čl. 10 odst. IV.1. a IV.2.).
 4. U investičních akcí formuláře RA 80 a RA 81 dle vyhlášky ministerstva financí č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
 5. Ukazatel dluhové služby - pouze města a obce.
 6. Výpis z obchodního rejstříku nebo kopie Živnostenského listu - pouze podnikatelské subjekty.
 7. Výpis z katastru nemovitostí - u akcí, při kterých dochází k pořízení nebo technickému zhodnocení staveb a zařízení vedených v katastru nemovitostí.
 8. Časový harmonogram realizace akce a provozu tepelného hospodářství podnikem energetických služeb - pouze k žádosti o dotaci dle Čl. 10 odst. III.2. (projekty financované z úspor energie).
 9. Propočet dosažitelných redukcí emisí skleníkových plynů podle metodiky č.3 - pouze žádosti dle Čl. 10 odst. II.4. a III.4.( snižování emisí skleníkových plynů).
 10. Podrobnou osnovu, harmonogram a kalkulaci nákladů na realizaci akce - pouze k žádostem o dotaci dle Čl. 10. odst.IV.3. a IV.4.
7. Příslušné soubory žádostí, Prohlášení o způsobu zadání veřejné zakázky a formuláře RA 80 a 81 budou k dispozici na kontaktní adrese a ve střediscích EKIS (viz Příloha 1 - "Kontaktní místa").

Čl. 6
Projednání žádosti o dotaci

1. Dotace je poskytována na základě výsledku výběrového řízení. Výběr akcí pro poskytnutí dotace provedou hodnotitelské komise jmenované vyhlašovatelem. O výsledku výběrového řízení bude žadatel písemně informován do 30-ti dnů od rozhodnutí hodnotitelské komise.
2. Z výběrového řízení budou vyřazeny žádosti neobsahující předepsané náležitosti či nesplňující požadovaná kriteria. O vyřazení žádosti bude žadatel písemně informován.
3. Žádosti o zařazení do poradenské sítě (Čl. 10 odst. IV.1.- poradenství) pro rok 2003 budou hodnotitelskou komisí vyhodnoceny a výsledky budou písemně oznámeny do 28. 2. 2003.
4. Proti rozhodnutí hodnotitelské komise je možné podat odvolání na kontaktní adresu v termínu do 30 dnů od oznámení hodnotitelské komise.
5. Žadatelé, jejichž žádosti o poskytnutí dotace budou hodnotitelskými komisemi vybrány, předloží do 30 dnů od oznámení rozhodnutí hodnotitelské komise (neplatí pro dotace v rámci Čl. 10 IV.):
 1. Stavební povolení nebo stavební ohlášení u akcí, u kterých jsou tyto dokumenty požadovány dle zákona č. 109/2001 Sb., stavební zákon.
 2. Doklad o zajištění finančních prostředků na realizaci akce nad rámec poskytnuté dotace tak, aby bylo jednoznačně prokázáno krytí potřebných nákladů průběžně po celou dobu realizace akce.
 3. Harmonogram realizace akce, ze kterého vyplývá, že v roce 2003 bude kromě dotace proinvestována minimálně jedna třetina vlastních prostředků.
 4. Souhlas zřizovatele u příspěvkových a rozpočtových organizací.
6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo požadovat dodání doplňujících podkladů či informací.

Čl. 7
Čerpání dotací

1. Čerpání dotace se řídí vládním nařízením č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.
2. Dotace bude použita výhradně k úhradě nákladů přímo souvisejících s financováním vybrané akce. Za dodržení podmínek účelovosti použití dotace a dosažení cílů a parametrů akce odpovídá příjemce dotace.
3. Dotace se přiděluje vydáním Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen Rozhodnutí). Nedílnou součástí Rozhodnutí jsou Podmínky čerpání dotace.
4. Účetní doklady, na jejichž základě bude příjemce dotace čerpat dotaci, nesmí být vystaveny před datem 1.1.2003. Dotace bude vedena na zvláštním účtu.
5. Příjemce dotace je povinen realizovat akci :
 1. Zpracování energetického auditu (dle Čl. 10 odst. I.2.) nejpozději do 12 měsíců ode dne vydání Rozhodnutí. Navržená beznákladová opatření musí být realizována do tří měsíců po schválení auditu, jejich přínosy musí být vyhodnoceny do 31.8.2005. Do 3 let od zpracování auditu musí být zahájena realizace auditem doporučené varianty úsporných opatření, resp. do 5 let v případě auditů podpořených u nepodnikatelských subjektů.
 2. Zpracování produktu dle Čl. 10 odst. IV.4. včetně posouzení v oponentním řízení nejpozději do 31.10.2003.
 3. Organizace semináře nebo konference dle Čl. 10 odst. IV.3. nejpozději do 12.12.2003.
 4. U ostatních akcí do 18 měsíců ode dne vydání Rozhodnutí. Akce je považována za dokončenou, je-li protokolárně převzata a je-li vydáno kolaudační rozhodnutí, nebo je objekt či zařízení uvedeno do zkušebního provozu.

Čl. 9
Společná ustanovení

1. Účelné a hospodárné využití dotace bude předmětem kontroly ze strany vyhlašovatele, který je oprávněn pověřit další právnické i fyzické osoby výkonem činností pro zajištění realizace Státního programu. Těmto subjektům budou poskytnuty potřebné údaje pro daný účel a budou je považovat za obchodně důvěrné. Tímto bodem nejsou dotčena práva ostatních kontrolních orgánů. Finanční kontrola musí být provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
2. Příjemce dotace je povinen do doby definitivního přiznání dotace umožnit vyhlašovateli nebo jím pověřené osobě provádět kontroly související s věcným plněním podmínek čerpání obsažených v Rozhodnutí, a to v technické i ekonomické části.
3. Dotace poskytnutá na zpracování samostatného energetického auditu nezakládá povinnost vyhlašovatele Státního programu finančně přispět na náklady spojené s realizací doporučených opatření.
4. Příjemce dotace je povinen při jakékoliv změně majetkoprávních vztahů zajistit převedení veškerých svých závazků a práv vyplývajících z Rozhodnutí právní formou na svého nástupce. Příjemce dotace je povinen o této skutečnosti písemně informovat vyhlašovatele a vyžádat si jeho písemný souhlas ještě před podpisem smlouvy o převodu.
5.

Kontaktní adresa:

Česká energetická agentura
U Sovových mlýnů 9
118 00 Praha 1
tel.: 257 099 011
www.ceacr.cz, e-mail: cea@ceacr.cz

Česká energetická agentura zajišťuje pro Ministerstvo průmyslu a obchodu agendu spojenou s realizací a vyhodnocením přínosů Státního programu, včetně poradenství pro žadatele.

Přílohy jsou k dispozici na www.mpo.cz a www.ceacr.cz (zde jsou umístěny i formuláře žádostí).

HLAVA III.
PODPORY A JEJICH KRITERIA

Čl. 10

II.3. Vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
II.3.1. Instalace souboru zařízení pro využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, jako jediného zdroje tepelné a elektrické energie potřebné pro krytí energetické spotřeby obce, resp. obytného celku.
II.3.2. Výstavba, obnova nebo rekonstrukce zařízení na využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Požadovaná doba návratnosti vložených finančních prostředků je max. do poloviny životnosti zařízení a dále musí být splněny následující základní podmínky:
 1. Naměřená roční průměrná rychlost větru musí být u větrných elektráren vyšší než 4,8 m/s.
 2. Nově instalovaná turbina u malých vodních elektráren musí dosáhnout v provozním optimu minimálně účinnost 85% (měřeno na spojce turbiny). U renovací starších typů je nutno dosáhnout minimálně účinnost 80%, při nezbytnosti jejich koncepce automatického provozu jako průtočné MVE.
 3. Tepelná čerpadla by měla mít následující topné faktory garantované výrobcem pro teplotu vstupu / výstupu :

  země-voda - 0°C / 35°C - topný faktor vyšší než 3,9
  voda-voda - 10°C / 35°C - topný faktor vyšší než 4,8
  vzduch-voda - 7°C / 35°C - topný faktor vyšší než 3,9

  Tepelná čerpadla do výkonu 100 kW nesmí obsahovat chladivo s tzv. "tvrdými" freony např. R22.

 4. U solárních kolektorů (mimo kolektorů s fresnelovými čočkami) musí být dodržena optická účinnost min. 80% při jejich klidové teplotě min. 115 °C (při teplotě vzduchu +25°C).

Dotace může činit až 15% celkových investičních nákladů na úsporná opatření, max. 3 mil. Kč na jednu akci.

II.4. Projekty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů

Cílem podpory je realizace souborů opatření vedoucích k takovému zvýšení účinnosti ve výrobních a rozvodných zařízení energie, které zajistí odpovídající snížení emisí skleníkových plynů.

Projekty budou zaměřeny na:

modernizaci zdrojů a rozvodů centrálního zásobování teplem se snížením emisí min. 1000 t CO2 ekv. ročně,
výstavbu malých vodních elektráren se snížením emisí min. 200 t CO2 ekv. ročně,
využití skládkových a důlních plynů se snížením emisí min. 1000 t CO2 ekv. ročně,
výstavbu nebo rekonstrukci zdrojů na spalování biomasy se snížením emisí min. 600 t CO2 ekv. ročně.

Dotace bude stanovena podle výše ročního snížení emisí skleníkových plynů a doby životnosti navržených opatření, max. 3 mil. Kč na jednu akci.