Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 26/2003
ze dne 26. listopadu 2003

kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí o cenách elektřiny a souvisejících služeb.

Všeobecná ustanovení:

Ceny uvedené v bodech (1) až (11) neobsahují daň z přidané hodnoty. K uvedeným cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty ve výši 22 % podle zvláštního právního předpisu1).

(1) Pro elektřinu dodanou výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů do distribuční nebo přenosové soustavy platí tyto minimální výkupní ceny a určené podmínky:

(3.1.) Výkup elektřiny je zajišťován územně příslušným provozovatelem distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu.

(3.2.) Minimální výkupní ceny z obnovitelných zdrojů:

Druh obnovitelného zdroje Minimální výkupní cena elektřiny dodané do sítě v Kč za 1 MWh
Malé vodní elektrárny 1 550
Větrné elektrárny uvedené do provozu po 1. 1. 2004 2 700
Větrné elektrárny uvedené do provozu před 1. 1. 2004 3 000
Výroba elektrické energie spalováním biomasy 2 500
Výroba elektrické energie společným spalováním palivových směsí biomasy a fosilních paliv 2 000
Výroba elektrické energie spalováním bioplynu ve výrobnách uvedených do provozu po 1. 1. 2004 2 400
Výroba elektrické energie spalováním bioplynu ve výrobnách uvedených do provozu před 1. 1. 2004 2 500
Výroba elektrické energie využitím geotermální energie 3 000
Výroba elektrické energie využitím slunečního záření 6 000

(3.3.) Pro měření a účtování dodávky elektrické energie z malých vodních elektráren za ceny podle bodu (3.2.) mohou být stanovena dvoutarifní pásma s těmito podmínkami, pokud se výrobce s provozovatelem distribuční soustavy nedohodne jinak:

  • pásmo platnosti vysokého tarifu (dále jen "VT") - pásmo stanovené provozovatelem distribuční soustavy v minimální délce 8 hodin denně za cenu 2 450 Kč/MWh,
  • pásmo platnosti nízkého tarifu (dále jen "NT") - platí v době mimo pásmo platnosti VT. V době platnosti nízkého tarifu je energie účtována za cenu 1 100 Kč/MWh.

(3.4.) Podmínkou pro uplatnění ceny podle bodu (3.2.) a je předávání údajů výrobcem, provozovateli příslušné distribuční soustavy, o předpokládaném vyrobeném množství elektřiny v malých vodních elektrárnách a ze zdrojů spalujících biomasu a palivové směsi za jednotlivé výrobny s instalovaným výkonem nad 1 MWe postupem, že:

a) čtyři měsíce před začátkem kalendářního roku a pro rok 2004 do 12. 12. 2003 je výrobcem stanoveno a provozovateli příslušné distribuční soustavy předáno celkové množství elektřiny, které výrobce uplatní u provozovatele distribuční soustavy k povinnému výkupu, na celý následující rok s rozpisem na jednotlivé kalendářní měsíce, pokud se nedohodnou jinak,

b) upřesněná množství formou hodinových diagramů na jednotlivé týdny jsou předávána výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do pondělí 10:00 hodin před kalendářním týdnem, ve kterém se dodávka uskutečňuje, pokud se nedohodnou jinak,

c) upravený denní diagram dodávek je předáván výrobcem provozovateli příslušné distribuční soustavy do 8:00 hodin dne před dnem, ve kterém se dodávka uskutečňuje, pokud se nedohodnou jinak.

(3.5.) Minimální výkupní cena elektřiny podle bodu (3.2.) a (3.3.) je kromě zdrojů spalujících biomasu nebo palivové směsi nebo bioplyn uplatňována za celkové skutečně vykázané množství elektřiny v kalendářním měsíci.

(3.6.) Minimální výkupní cena elektřiny podle bodu (3.2.) a (3.3.) je uplatňována za skutečně vykázané množství elektřiny ze zdrojů spalujících biomasu nebo palivové směsi nebo bioplyn v kalendářním měsíci, pokud toto množství není větší než sjednané množství za celý měsíc stanovené na základě denních diagramů podle bodu (3.4.) písm. c) o více než 5 %, nebo menší o více než 15 %.

(3.7.) Pokud je skutečně vykázané množství elektřiny ze zdrojů spalujících biomasu nebo palivové směsi nebo bioplyn v kalendářním měsíci větší než sjednané množství za celý měsíc stanovené na základě denních diagramů podle bodu (3.4.) písm. c) o více než 5 %, nebo menší o více než 15 %, snižuje se minimální výkupní cena podle bodu (3.2.) za vykázané množství elektřiny o 20 %.

(3.8.) Ceny podle bodu (3.2.), (3.3.) a (3.7.) zahrnují náklady spojené s převzetím odpovědnosti za odchylku příslušným provozovatelem distribuční soustavy.

(3.9.) V případě spalování palivových směsí se ceny podle bodu (3.2.) vztahují pouze na část energie odpovídající podílu obnovitelné části v palivu.

(3.10.) V případě, že elektřina vyrobená v obnovitelných zdrojích a vykázaná podle zvláštního právního předpisu není dodána do regionální distribuční soustavy a je spotřebována stejnou právnickou osobou nebo prodána jiné právnické osobě bez použití regionální distribuční soustavy, jsou minimální výkupní ceny uplatněné u provozovatele regionální distribuční soustavy podle bodu (3) sníženy o cenu 1 000 Kč/MWh.

(2) Pevná cena pro decentrální výrobu a určené podmínky:

(4.1) Výrobce připojený do napěťové hladiny VVN distribuční soustavy účtuje na základě smlouvy územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy, za úsporu nákladů, za použití sítí na úrovni přenosové soustavy cenu 20,00 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny naměřené v předávacím místě výrobce.

(4.2) Výrobce připojený do napěťové hladiny VN distribuční soustavy účtuje na základě smlouvy územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy, za úsporu nákladů, za použití sítí na úrovni přenosové soustavy a vyšších napěťových hladin distribuční soustavy včetně transformace cenu 27,00 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny naměřené v předávacím místě výrobce.

(4.3) Výrobce připojený do napěťové hladiny NN distribuční soustavy účtuje na základě smlouvy územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy, za úsporu nákladů, za použití sítí na úrovni přenosové soustavy a vyšších napěťových hladin distribuční soustavy včetně transformace cenu 64,00 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny naměřené v předávacím místě výrobce.

(4.4) V případě přetoku elektřiny z lokální distribuční soustavy do regionální distribuční soustavy účtuje na základě smlouvy provozovatel lokální distribuční soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy za tento přetok na příslušné napěťové hladině cenu za decentrální výrobu podle bodu (4.1.) nebo (4.2.) nebo (4.3.).

Předseda Energetického regulačního úřadu
Ing. Pavel Brychta, CSc.

1) Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.