Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2009
ze dne 4. listopadu 2009

Výkupní ceny elektřiny z OZE v povinném výkupu jsou stanoveny jako minimální dle §6 zákona č. 180/2005 Sb. pro rok 2010 Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č.4/2009 a č.5/2009. Jejich znění si zobrazíte kliknutím na čísla Cenového rozhodnutí.

Cenové rozhodnutí ERÚ č.7/2009 pak stanovuje pevnou cenu pro necentrální výrobu a určené podmínky.

Podrobněji uvádíme pouze výkupní ceny a zelené bonusy pro malé vodní elektrárny, větrné a fotovoltaické elektrárny.

Výkupní ceny pro malé vodní elektrárny (MVE):

Datum uvedení do provozu Výkupní ceny celkem Silová elektřina1) Zelené bonusy
Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh
MVE uvedená do provozu v nových lokalitách
od 1.1.2010 do 31.12.2010
3000 970 2030
MVE uvedená do provozu v nových lokalitách
od 1.1. 2008 do 31.12.2009
2760 970 1790
MVE uvedená do provozu v nových lokalitách
od 1.1.2006 do 31.12.2007
2600 970 1630
MVE uvedená do provozu po 1.1. 2005 včetně
a rekonstruovaná malá vodní elektrárna
2350 970 1380
MVE uvedená do provozu před 1.1. 2005 1830 970 860

1) Cena za silovou elektřinu byla dopočtena z Cenového rozhodnutí ERÚ. Pro rok 2010 byla po jednání s obchodníkem (prodej na trhu s elektřinou) dosažena cena za silovou elektřinu ve výši 1180 Kč/MWh.

Pokud výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, nenabídl tuto elektřinu k povinnému výkupu a prodal ji na trhu s elektřinou, je provozovatel příslušné regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinen hradit výrobci za tuto elektřinu zelený bonus vyjádřený v Kč/MWh (§4, odst.7 zákona č.180/2005 Sb.).

Malou vodní elektrárnou se rozumí vodní elektrárna s instalovaným výkonem do 10 MWe včetně. Rekonstruovanou malou vodní elektrárnou se rozumí stávající výrobna elektřiny, na které byla po 13. srpnu 2002 provedena a dokončena rekonstrukce nebo modernizace zařízení výrobny elektřiny zvyšující technickou, provozní, bezpečnostní a ekologickou úroveň zařízení na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny.

Za takovou rekonstrukci nebo modernizaci zařízení se považuje:

  1. výměna nebo generální oprava turbíny;
  2. výměna nebo převinutí generátoru;
  3. oprava elektročásti spočívající v zabránění působení zpětných vlivů na síť a vyhovující ČSN EN 50160;
  4. výměna regulačních zařízení;
  5. výměna nebo instalace nového automatizovaného systému řízení.

Rekonstrukce nebo modernizace zařízení výrobny elektřiny je dokončena provedením všech prací uvedených pod písmeny a) až e), přičemž jednotlivé výrobní technologické celky, kterými je nahrazeno stávající zařízení, nesmí být ke dni ukončení rekonstrukce nebo modernizace starší než 5 let.

Malou vodní elektrárnou uvedenou do provozu po 1. lednu 2005 a malou vodní elektrárnou uvedenou do provozu v nových lokalitách po 1. lednu 2008 včetně se rozumí malé vodní elektrárny, jejíchž jednotlivé technologické výrobní celky jsou v den uvedení do provozu mladší 5 let. V případě, že u malých vodních elektráren uvedených do provozu po 1. lednu 2005 budou využity technologické celky starší 5 let, spadají tyto zdroje do kategorie malých vodních elektráren uvedených do provozu před 1. lednem 2005.

Výkupní cena pro větrné elektrárny (VTE):

Datum uvedení do provozu Výkupní ceny celkem Zelené bonusy
Kč/MWh Kč/MWh
VTE uvedená do provozu od 1. ledna 2010
do 31. prosince 2010
2230 1830
VTE uvedená do provozu od 1. ledna 2009
do 31. prosince 2009
2390 1990
VTE uvedená do provozu od 1. ledna 2008
do 31. prosince 2008
2610 2210
VTE uvedená do provozu od 1. ledna 2007
do 31. prosince 2007
2680 2280
VTE uvedená do provozu od 1. ledna 2006
do 31. prosince 2006
2730 2330
VTE uvedená do provozu od 1. ledna 2005
do 31. prosince 2005
2990 2590
VTE uvedená do provozu od 1. ledna 2004
do 31. prosince 2004
3140 2740
VTE uvedená do provozu před 1. lednem 2004 3480 3080

U větrných elektráren uvedených do provozu po 1. lednu 2005 včetně se výkupní ceny a zelené bonusy podle bodu (1.7.) uplatňují pouze pro nově zřizované výrobny elektřiny, jejichž výrobní technologické celky (zejména rotor a generátor) nejsou starší než dva roky.

Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření:

Datum uvedení do provozu Výkupní ceny celkem Zelené bonusy
Kč/MWh Kč/MWh
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 12 250 11 280
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedeným do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 12 150 11 180
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 13 150 12 180
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedeným do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 13 050 12 080
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1.1. 2008 do 31.12.2008 14 010 13 040
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1.1.2006 do 31.12.2007 14 370 13 400
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 6850 5880

Výrobci elektřiny ještě náleží pevná cena za decentrální výrobu podle Cenového rozhodnutí ERÚ č.7/2009. Jeho výtah uvádíme dále:

(1.1) Výrobce elektřiny, jehož zařízení je připojeno do napěťové hladiny VVN distribuční soustavy, účtuje na základě smlouvy územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy cenu 20,00 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny do distribuční soustavy naměřené v předávacím místě výrobce elektřiny.

(1.2.) Výrobce elektřiny, jehož zařízení je připojeno do napěťové hladiny VN distribuční soustavy, účtuje na základě smlouvy územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy cenu 27,00 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny do distribuční soustavy naměřené v předávacím místě výrobce elektřiny.

(1.3.) Výrobce elektřiny, jehož zařízení je připojeno do napěťové hladiny NN distribuční soustavy, účtuje na základě smlouvy územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy cenu 64,00 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny do distribuční soustavy naměřené v předávacím místě výrobce elektřiny.

(1.4.) V případě přetoku elektřiny z lokální distribuční soustavy do regionální nebo do jiné lokální distribuční soustavy účtuje na základě smlouvy provozovatel lokální distribuční soustavy provozovateli regionální nebo provozovateli jiné lokální distribuční soustavy za každou MWh skutečně dodané elektřiny do distribuční soustavy naměřené v předávacím místě mezi distribučními soustavami na příslušné napěťové hladině cenu za decentrální výrobu podle bodů (1.1.) až (1.3.).