Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2010
ze dne 8. listopadu 2010

Výkupní ceny pro rok 2011 jsou stanoveny Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č.2/2010 ze dne 8.11.2010. Jeho znění najdete klepnutím na zvýraznění čísla Cenového rozhodnutí.

Výkupní ceny elektřiny z OZE v povinném výkupu jsou stanoveny jako minimální dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Zelené bonusy jsou stanoveny jako pevné ceny. Ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty. K uvedeným cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. V rámci jedné výrobny elektřiny nelze kombinovat režim výkupních cen a režim zelených bonusů.

Podrobněji uvádíme pouze výkupní ceny a zelené bonusy pro malé vodní elektrárny, větrné a fotovoltaické elektrárny.

Výkupní ceny pro malé vodní elektrárny (MVE):

Datum uvedení do provozu Výkupní ceny celkem Silová elektřina1) Zelené bonusy
Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh
MVE uvedená do provozu v nových lokalitách
od 1.1.2011 do 31.12.2011
3000 970 2030
MVE uvedená do provozu v nových lokalitách
od 1.1. 2010 do 31.12.2010
3060 970 2090
MVE uvedená do provozu v nových lokalitách
od 1.1.2008 do 31.12.2009
2820 970 1850
MVE uvedená do provozu v nových lokalitách
od 1.1.2006 do 31.12.2007
2660 970 1690
MVE uvedená do provozu po 1.1. 2005 včetně
a rekonstruovaná malá vodní elektrárna
2400 970 1430
MVE uvedená do provozu před 1.1. 2005 1870 970 900

1) Výše ceny za silovou elektřinu byla dopočtena SPVEZ.

Malou vodní elektrárnou se rozumí vodní elektrárna s instalovaným výkonem do 10 MWe včetně. Rekonstruovanou malou vodní elektrárnou se rozumí stávající výrobna elektřiny, na které byla po 13. srpnu 2002 provedena a dokončena rekonstrukce nebo modernizace zařízení výrobny elektřiny zvyšující technickou, provozní, bezpečnostní a ekologickou úroveň zařízení na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny. Rekonstrukce nebo modernizace zařízení výrobny elektřiny je dokončena provedením všech prací uvedených v Cenovém rozhodnutí v bodu 1.4.3 pod písmeny a) až e), přičemž jednotlivé výrobní technologické celky, kterými je nahrazeno stávající zařízení, nesmí být ke dni ukončení rekonstrukce nebo modernizace starší než 5 let.

Malou vodní elektrárnou uvedenou do provozu po 1. lednu 2005 včetně se rozumí taková malá vodní elektrárna, která byla poprvé uvedena do provozu v roce 2005, Přičemž v okamžiku uvedení do provozu nebyly žádné technologické výrobní celky malé vodní elektrárny starší 5 let. Malou vodní elektrárnou uvedenou do provozu v nové lokalitě se rozumí taková malá vodní elektrárna, jejíž jednotlivé technologické výrobní celky nebyly v okamžiku uvedení malé vodní elektrárny do provozu v nové lokalitě starší 5 let. V případě, že u malých vodních elektráren uvedených do provozu po 1. lednu 2005 včetně budou využity technologické výrobní celky starší 5 let, spadají tyto zdroje do kategorie malých vodních elektráren uvedených do provozu před 1. lednem 2005.

Výkupní cena pro větrné elektrárny (VTE):

Datum uvedení do provozu Výkupní ceny celkem Zelené bonusy
Kč/MWh Kč/MWh
VTE uvedená do provozu od 1. ledna 2011
do 31. prosince 2011
2230 1830
VTE uvedená do provozu od 1. ledna 2010
do 31. prosince 2010
2280 1880
VTE uvedená do provozu od 1. ledna 2009
do 31. prosince 2009
2440 2040
VTE uvedená do provozu od 1. ledna 2008
do 31. prosince 2008
2670 2270
VTE uvedená do provozu od 1. ledna 2007
do 31. prosince 2007
2740 2340
VTE uvedená do provozu od 1. ledna 2006
do 31. prosince 2006
2790 2390
VTE uvedená do provozu od 1. ledna 2005
do 31. prosince 2005
3050 2650
VTE uvedená do provozu od 1. ledna 2004
do 31. prosince 2004
3210 2810
VTE uvedená do provozu před 1. lednem 2004 3550 3150

Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření:

Datum uvedení do provozu Výkupní ceny celkem Zelené bonusy
Kč/MWh Kč/MWh
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 7500 6500
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW do 100 kW včetně a uvedeným do provozu od 1.ledna 2011 do 31.prosince 2011 5900 4900
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 100 kW a uvedeným do provozu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 5500 4500
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 12500 11500
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedeným do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 12400 11400
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 13420 12420
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedeným do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 13320 12320
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1.1. 2008 do 31.12.2008 14300 13300
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1.1.2006 do 31.12.2007 14660 13660
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 6990 5990

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2009, které stanovilo pevnou cenu pro necentrální výrobu a určené podmínky a Cenové rozhodnutí č. 9/2009 bylo nahrazeno Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2010 s účinností od 1. 1. 2011. Pro necentrální výrobu platí:

(1.1.) Výrobce elektřiny, jehož zařízení je připojeno do napěťové hladiny VVN distribuční soustavy, účtuje na základě smlouvy územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy cenu 20,00 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny do distribuční soustavy naměřené v předávacím místě výrobce elektřiny.

(1.2.) Výrobce elektřiny, jehož zařízení je připojeno do napěťové hladiny VN distribuční soustavy, účtuje na základě smlouvy územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy cenu 27,00 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny do distribuční soustavy naměřené v předávacím místě výrobce elektřiny.

(1.3.) Výrobce elektřiny, jehož zařízení je připojeno do napěťové hladiny NN distribuční soustavy, účtuje na základě smlouvy územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy cenu 64,00 Kč/MWh za každou MWh skutečně dodané elektřiny do distribuční soustavy naměřené v předávacím místě výrobce elektřiny.

(1.4.) V případě přetoku elektřiny z lokální distribuční soustavy do regionální nebo do jiné lokální distribuční soustavy účtuje na základě smlouvy provozovatel lokální distribuční soustavy provozovateli regionální nebo provozovateli jiné lokální distribuční soustavy za každou MWh skutečně dodané elektřiny do distribuční soustavy naměřené v předávacím místě mezi distribučními soustavami na příslušné napěťové hladině cenu za decentrální výrobu podle bodů (1.1.) až (1.3.).


Dosavadní přehled cen najdete zde >>>