Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Samoztuhnitelný beton

2002-04-22

Pavel Štípský

Samozhutnitelný beton SCC (Self - Compacting concrete)- je beton s vysokou pohyblivostí a schopností tečení bez působení vnějších dynamických sil, s velkou odolností proti rozměšování a segregaci hrubých složek betonové směsi. Hrubé kamenivo je udržováno stále ve vznosu a viditelně plave na povrchu betonu, bez známek odlučování vody. Těchto vlastností je dosaženo použitím speciálních superplastifikačních přísad na bázi polykarbo-xylátů a vhodným složením kameniva a příměsí. Samozhutnitelný beton je vhodný zejména pro konstrukce složitých tvarů, které jsou velmi hustě vyztuženy. K vývoji samozhutnitelného betonu přispěly problémy s výslednou kvalitou betonové konstrukce. První výzkumné práce na samozhutnitelném betonu započaly v Japonsku (v roce 1983 prof. Okamura na Kochi University of Technology a v roce 1986 prof. Ozawa na University of Tokio). K rozvoji samozhutnitelného betonu došlo v roce 1992, kdy se začal používat na běžných stavbách a v roce 1997 bylo v Japonsku uloženo 167 mil. m3 samozhutnitelného betonu. Z ostatních zemí jmenujme Kanadu, kde se tohoto betonu vyrábí 25 % z celkové produkce betonu. První rozsáhlou aplikací na území ČR je betonáž železničního mostu na trati Praha -- Plzeň. Zde se prokázalo, že samozhutnitelný beton představuje plnohodnotnou alternativu ke klasickému betonu. Bez jakékoli vibrace a hutnění beton dokázal zaplnit bednění a vyplnil všechna místa s hustou armaturou, hrubé kamenivo bylo stále ve vznosu a beton nejevil známky segregace. Vlastnosti vyzrálého samozhutnitelného betonu se výrazně neodlišují od běžného betonu. Vlivem nízkého vodního součinitele tyto betony dosahují vyšších pevností v tlaku. Vzhledem k velkému podílu jemných částic, které zaručují hutnou strukturu, jsou vodotěsné.Vývoji samozhutnitelného betonu se již téměř rok věnuje TBG Metrostav, s.r.o. na svých betonárnách ve spolupráci s dodavateli přísad. Pro výrobu samozhutnitelných betonů používá běžné dostupné materiály, které splňují požadavky platných norem. Složky používané pro výrobu samozhutnitelného betonu.:

Cement: obvykle se používá portlandský cement.
Kamenivo: drobné těžené kamenivo 0 - 4 mm a hrubé kamenivo s max. velikostí zrna 16 mm a vhodným tvarovým indexem.
Jemnozrnné příměsi: typickými představiteli jsou mleté vápence, popílky, strusky a silika.
Přísada: superplastifikační přísada na bázi polykarboxylátů.

Výroba samozhutnitelného betonu nevyžaduje žádná mimořádná a technická opatření, výjimku tvoří doba míchání betonové směsi, která je prodloužena na dvojnásobek. Doba zpracovatelnosti čerstvé směsi je min. 2 hod. v závislosti na vnějších klimatických podmínkách. Na základě provedených zkoušek se počátek tvrdnutí pohybuje v rozmezí 10 až 15 hodin. Po této inkubační době nastává strmý nárůst počátečních pevností (pevnost po 7dnech dosahuje obvykle cca 75 % výsledné pevnosti v tlaku).