Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

O Svazu

2017-04-05
Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. (dále jen SPVEZ, z.s.) je spolek vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 - Identifikační číslo: 00506494. Registrované stanovy SPVEZ, z.s. jsou k dispozici zde .

SPVEZ, z.s. vznikl počátkem devadesátých let a působí dnes více než 25 let v rámci celé ČR. Sdružuje zejména podnikatele v oblasti obnovitelných energetických zdrojů, především v oblasti malých vodních elektráren, výrobce příslušných technologických zařízení, projektanty a všechny ty, kteří mají zájem rozvíjet ekologicky šetrnou výrobu elektrické energie a tepla.

V současné době má cca 350 členů.

Poslání

Základním úkolem SPVEZ, z.s. je obhajoba oprávněných zájmů podnikatelů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

SPVEZ, z.s. se proto vyprofiloval především jako zájmová organizace podnikatelů spojených s projektováním, výstavbou a provozem zejména malých vodních elektráren (o instalovaném elektrickém výkonu do 10 MW) a v menší míře i ostatních obnovitelných energetických zdrojů.

SPVEZ, z.s. má nezastupitelné poslání v legislativním procesu jako připomínkové místo k energetickým a ostatním zákonům ovlivňujících podnikatelské prostředí v oboru obnovitelných zdrojů energie. Jde především o energetický zákon, zákon o hospodaření s energií, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů a o příslušnou doprovodnou legislativu (prováděcí vyhlášky, cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, projednávání výše výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů atd.).

SPVEZ, z.s. je při této své činnosti v neustálém kontaktu s příslušnými ministerstvy, Energetickým regulačním úřadem a zúčastňuje se i jednání na úrovni Parlamentu a Senátu ČR.

SPVEZ, z.s. poskytuje jak technické tak i ekonomické poradenství v oblasti energetických zdrojů (především obnovitelných zdrojů), dále i rozvodů, investic, cen energie, atd. Konzultace je nutno domluvit předem, nejlépe  telefonicky, poštou, nebo e-mailem.

Dále poskytujeme i konzultace občanům, podnikatelům, obcím a městům v oblasti energetiky s cílem identifikovat ztráty energie a navrhnout ekonomicky efektivní opatření k získání úspor energie.

SPVEZ, z.s. disponuje kvalifikovanými konzultanty a spolupracovníky ze všech energetických oborů – energetickými auditory a poradci uvedenými na Seznamu energetických specialistů, vedeném ministerstvem průmyslu a obchodu. Zpracovává energetické audity a posudky pro podnikatele, města, obce, průmyslové podniky, pro občanskou vybavenost atd.

SPVEZ, z.s. má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro provádění rekvalifikačních kurzů pro provozovatele malých energetických zdrojů do výkonu 1 MW.

Rekvalifikační kurz pro provozování malých energetických zdrojů je určen pro zájemce, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro získání státní licence podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích v platném znění. Kurz nahrazuje potřebnou kvalifikaci provozovatelů zdrojů do instalovaného výkonu 1 MW. Státní licence je nezbytná pro provozování těchto energetických zdrojů (živnostenská oprávnění v této oblasti se nevydávají).

Členství

Členem Svazu může být každý občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18 let, jakož i fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě příslušného oprávnění v České republice nebo v zahraničí.

Na základě projeveného zájmu o členství ve Svazu mu bude zaslána přihláška a Stanovy Svazu. Žadatel je povinen vyplnit  přihlášku do Svazu a písemně v ní prohlásit, že přistupuje ke stanovám Svazu (zde) a ostatním vnitřním předpisům a zavazuje se k jejich dodržování.

Orgány Svazu jsou:

a) valná hromada
b) předseda spolku
c) vedení Spolku
d) dozorčí rada
  tel. E-mail
Statutární zástupce Pavel Štípský +420 608747773
 
Členové vedení spolku  
Předseda Pavel Štípský +420 608747773
První místopředseda Robert Turinský +420 603730851
Místopředseda Ing. Svatopluk Bernášek +420 376582829
Místopředseda Jan Štěpánek +420 777240110
člen Jiří Berkovský +420 608631168
člen Jiří Studnička +420 606527518
člen Josef Mojžíš +420 605779673
člen Ing. Michal Stecher +420 602270862
člen Ing. Michal Douša +420 602940505
člen Martin Mikule +420 731455454
člen Ing. Vladan Mácha +420 556758712
člen Martin Galásek +420 602753464
člen Milan Mašek +420 724100846
člen Antonín Vochta +420 777145694
člen Ing. Ivo Frýdl ml. +420 777662635
člen Miroslav Veselovský +420 775664422
Pozn.: Vymezení regionů a odborná specializace členů spolku bude upřesněna dodatečně.
Dozorčí rada
Předseda DR Pavel Šmic +420 602325418  
člen Ing. Petr Pešek +420 724048844
člen Jan Sýkora  

Valná hromada konaná dne 18. 3. 2017 schválila změnu výše členských příspěvků členů takto:

Členské příspěvky od r. 2017

Kč/rok
Základní sazba pro všechny členy SPVEZ, z. s. 500,-
Pohyblivá sazba dle velikosti zdroje (hraniční hodnoty se zaokrouhlují směrem dolů)
Fyzické osoby bez zdroje 0,-
Právnická osoba bez zdroje 10 000,-
Fyzické osoby a právnické osoby se zdrojem 0 - 10 kW 0,-
10 - 20 kW 500,-
20 - 35 kW 1 500,-
35 - 50 kW 3 000,-
50 - 100 kW 5 000,-
100 - 200 kW 7 500,-
200 - 500 kW 10 000,-
500 - 1 000 kW 15 000,-
nad 1 000 kW 20 000,-