První novela OZ a ZOK
Legislativní požadavky a podněty praxe
Evidentní legislativně technické chyby NOZ
jsou v celém (a v každém) právním řádu
představují reálný problém?
je vhodné řešit novelizací? Srov. způsob doprovodné novelizace v z. č.
303/2013 Sb. – dle rozhodnutí LRV přímo novelizováno jen nezbytné
Terminologie
neverending story
někomu se líbí, někomu ne
co je reálná změna terminologie a proč? Např. právní úkon → jednání
Věcné požadavky a koncepční otázky a rozpory
je vydiskutováno jiné, lepší řešení?
pokud by bylo, je vhodné je měnit a kdy?
Legislativně technické chyby; pouze příklady:
nesprávná interpunkce 561/2, hraniční případy 76/1
nesprávné vnitřní odkazy § 3034 (všechny špatně)
záměny domněnek a fikcí § 2204/2, hraniční případy 26/2 věta 2, 71/2
nesprávné využití vyvratitelné domněnky § 1813
záměna spojek „a“ a „nebo“ s významovým posunem § 447
záměny skupinového nadpisu s nadpisem paragrafu § 992
chybějící text v poznámce pod čarou § 3015 (chybí 2011/83/EU)
záměny pojmů, např. závazek a dluh v § 141/1, § 278 písm. c) aj.
záměny smluvních stran, např. 2072/2, 2438
záměna slov „obdobně“ a „přiměřeně“ § 2249/4, 2311
nesprávné užití slova odvolat v § 572, tam kde jde o zrušení (viz § 1737)
absence záporu § 2426/2
záměna různých práv § 1341/1
Věcné a koncepční připomínky; pouze příklady:
§ 441/2 věta 3 – zrušit shodu formy plné moci s formou právního jednání
§ 506 – zrušit koncept dočasných staveb v § 506 („superedifikáty“)?
§ 1111, 1112, 1343/2 – doplnit nemovité věci (nezapsané v seznamu)
§ 1195/2 – zbytečné zákazy (nemožnost zajištění ze strany SVJ)
§ 1212 – není žádný důvod k autogramu, elektronické jednání!
§ 1453 – správcem svěřenského fondu by měla být i právnická osoba
vyřešit otázku existence dvouleté záruky - § 2165 vers. 2161/2 – MPO
§ 2234 – nahradit retenční právo pronajímatele zástavním právem
§ 2254/2 ve vazbě na 1802 – úročit kauci vkladovou sazbou, ne úvěrovou
§ 2286 – je poučení, ale chybí námitkové řízení, § 2314 – naopak
§ 3033 – prodloužit lhůtu pro přezkum svéprávnosti
řešit problém nedostatku publicity a účinků rejstříku zástav
řešit materiální publicitu veřejných rejstříků v jiných zákonech
sjednotit liberaci v jednotlivých typech povinnosti náhrady újmy
změnit implementaci směrnic 2011/7/EU a 2011/83/EU – MPO atd. …
Měnící se záměry Ministerstva spravedlnosti a vlády
Programové prohlášení vlády, 2014: průběžná analýza uplatňování NOZ,
technická novela k 1. 1. 2015 (nesplněno)
Od přijetí NOZ 3 záměry exekutivy a 4 poslanecké návrhy (odklad účinnosti 5,
umělé oplodnění 371, poskytování dávek 487, náhradní výživné 780)
NM Marvanová: dílčí novela, jaro 2014 (nesplněno)
NM Pelikán: do 1.9.2014 velká novela (nesplněno)
zveřejněna ¼ textu návrhu novely na www.justice.cz
stažena, zapomenuta, místo ní však novela ZOK – podzim 2016 MPŘ
M. Válková: podzim 2014 „urgentní technická“ novela
Cca 10 okruhů změn s doprovodnými novelami
s řadou zásadních rozporů předložena v dubnu 2015 vládě
opakovaně projednána v LRV, 3.11.2015 předložena PS P ČR, tisk 642
schválena po 2 letech jako zákon č. 460/2016 Sb.
Obecné informace o novelách
Novela OZ: z. č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a další související zákony
Platnost 30. 12. 2016
Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti šedesátým dnem po jeho vyhlášení,
s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 31 a čl. II bodu 6, která nabývají
účinnosti dnem jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů
13 22 a čl. II bodů 3 5, části druhé čl. III bodů 2 4, části páté čl. VI,
části šesté čl. VII, části sedmé čl. VIII bodu 2 a části osmé čl. IX, která
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Novela ZOK: z. č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích)
Platnost 30. 12. 2016
Účinnost: Patnáctým dnem po vyhlášení zákona.
6
Rozsah novelizací
Novela OZ
33 novelizačních bodů + 8 přechodných ustanovení + změny
dalších 8 předpisů (zákona o soudních poplatcích, notářského řádu,
zákoníku práce, zákona o základních registrech, zákona o katastru
nemovitostí, zákona o zvláštních řízeních soudních a zákona o
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Novela ZOK
2 novelizační body + 1 přechodné ustanovení
7
8
JEDNOTLIVÉ ZMĚNY V OZ
Změny v OZ
§ 35
(1) Nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní
docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného
právního předpisu.
(2) Zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl věku šestnáct let,
může rozvázat jeho pracovní poměr nebo smlouvu o výkonu práce
zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný
závazek, pokud to je nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví
nezletilého, způsobem stanoveným jiným právním předpisem.
Nové znění: § 35 Nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat
k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den
nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy
nezletilý ukončí povinnou školní docházku.
9
Změny v OZ
§ 59 Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí
na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu,
nejdéle však na tři roky; uplynutím doby právní účinky omezení
zanikají. Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby
omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do vydání
nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok.
Nové znění: § 59 (1) Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s
určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak
určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav
člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu
delší, nejdéle však na pět let.
(2) Uplynutím doby omezení svéprávnosti právní účinky omezení
zanikají. Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby
omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí do nového
rozhodnutí, nejdéle však jeden rok.
10
Změny v OZ
§ 113 (1) Člověk právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s
jeho tělem. (2) Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti člověka pro
potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům bez souhlasu
zemřelého lze jen, pokud tak stanoví jiný zákon.
Zrušují se:
§ 115 Zemře-li člověk, aniž projeví souhlas s pitvou nebo s použitím
svého těla po smrti způsobem podle § 113, platí, že s provedením pitvy
nebo s takovým použitím svého těla nesouhlasí.
§ 116 Kdo souhlasí, aby po jeho smrti bylo jeho tělo pitváno nebo použito
způsobem podle § 113, zapíše své stanovisko do rejstříku vedeného
podle jiného právního předpisu; tento souhlas lze projevit i ve veřejné
listině, nebo vůči poskytovateli zdravotních služeb s účinky vůči tomuto
poskytovateli.
§ 117 Souhlas s pitvou nebo s použitím svého těla po smrti pro potřeby
lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům lze odvolat. Odvolá-li
souhlas člověk ve zdravotnickém zařízení, může tak učinit prohlášením v
písemné formě.
11
Změny v OZ
§ 164
(1) Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve
všech záležitostech.
(2) Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří
kolektivní statutární orgán. Neurčí-li zakladatelské právní jednání, jak
jeho členové právnickou osobu zastupují, činí tak každý člen
samostatně. Vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové
statutárního orgánu jednali společně, může člen právnickou osobu
zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému
právnímu jednání.
(3) Má-li právnická osoba s kolektivním statutárním orgánem
zaměstnance, pověří jednoho člena statutárního orgánu právním
jednáním vůči zaměstnancům; jinak tuto působnost vykonává
předseda statutárního orgánu.
12
Změny v OZ
§ 441
(1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném
rozsahu jako zmocněnec.
(2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li
se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné
formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže
formě i plná moc. Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny,
postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné
formě s úředně ověřeným podpisem.
§ 498 (1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se
samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která
za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis zákon, že
určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa
na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.
13
Změny v OZ
§ 509 Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo
energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku. se za to, že
součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s
nimi provozně souvisí.
Nové znění: § 509 Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace
nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy
pravidelně zasahují více pozemků, nejsou součástí pozemku. se
za to, že součástí liniových staveb jsou i stavby a technická zařízení,
která s nimi provozně souvisí.
14
Změny v OZ
§ 709 (3) Součástí společného jmění je také podíl manžela v
obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době
trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem
družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl
způsobem zakládajícím podle odstavce 1 jeho výlučné vlastnictví.
Nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na této
společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.
15
Změny v OZ
§ 901 (1) Povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zaniká
prohlášením úpadku konkursu na majetek rodiče nebo
zastavením insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení
věřitelů je majetek rodiče zcela nepostačující. Není-li tu druhý
rodič, který by mohl pečovat o jmění dítěte, soud jmenuje i bez
návrhu opatrovníka pro správu jmění dítěte.
(2) Po uplynutí tří let od zrušení konkursu nebo zastavení
insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je
majetek dlužníka zcela nepostačující může soud na návrh rodiče
nebo opatrovníka pro správu jmění dítěte omezení rodičovské
odpovědnosti zrušit, ledaže by obnovení povinnosti a práva rodiče
pečovat o jmění dítěte bylo v rozporu se zájmy dítěte.
16
Změny v OZ
§ 921
(1) Výživné se plní v pravidelných dávkách a je splatné vždy na
měsíc dopředu, ledaže soud rozhodl jinak nebo se osoba výživou
povinná dohodla s osobou oprávněnou jinak.
(2) Po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením
výživného, může osoba oprávněná požadovat zaplacení úroku z
prodlení.
17
Změny v OZ
§ 1124 (1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo
jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti
od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají
ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku
spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému
spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě
přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo
vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. (2) Předkupní právo mají
spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl
bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.
To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.
Nové znění: § 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci,
mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké.
Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo
vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. (2) Odstavec 1 se použije i v
případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají
spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.
18
Změny v OZ
§ 1125
(1) Vzniklo-li spoluvlastnictví k zemědělskému závodu pořízením pro případ
smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a
povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl,
mají ostatní spoluvlastníci k podílu předkupní právo; předkupní právo se
vztahuje i na dědický podíl. Neujednají-li si spoluvlastníci nebo spoludědicové,
jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle
velikosti podílů.
(2) Převádí-li spoluvlastník svůj podíl osobě, která by byla jeho dědicem podle
ustanovení o zákonné posloupnosti dědiců, nebo jinému spoluvlastníku,
odstavec 1 se nepoužije. To platí i v případě, že se spoluvlastník předkupního
práva v písemné formě vzdal.
Nové znění: § 1125 Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle §
1124 s účinky pro své právní nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do
veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.
19
Změny v OZ
§ 1451
(1) Svěřenský fond vznikne je zřízen, když svěřenský správce přijme
pověření k jeho správě; je-li svěřenských správců více, postačí, pokud
pověření přijme alespoň jeden z nich. Byl-li však svěřenský fond
zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí zůstavitele.
(2) Svěřenský fond vzniká dnem zápisu do evidence svěřenských
fondů.
(3) Byl-li však svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti,
vznikne smrtí zůstavitele. Do evidence svěřenských fondů se zapíše
po svém vzniku.
20
Změny v OZ
§ 1452 (1) Každý svěřenský fond musí mít statut. Statut svěřenského fondu
vydává zakladatel. Zřizuje-li se svěřenský fond pořízením pro případ smrti,
použije se přiměřeně § 311.
(2) Statut obsahuje alespoň
a) označení svěřenského fondu,
b) označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku,
c) vymezení účelu svěřenského fondu,
d) podmínky pro plnění ze svěřenského fondu,
e) údaj o době trvání svěřenského fondu; není-li uvedena, platí, že fond byl
zřízen na dobu neurčitou, a
f) má-li být ze svěřenského fondu plněno určité, osobě jako obmyšlenému,
určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen, a
g) počet svěřenských správců a způsob jejich jednání.
(3) Statut vyžaduje formu veřejné listiny.
21
Změny v OZ
§ 1457
(1) Zakladatel právo jmenovat obmyšleného a určit mu plnění ze
svěřenského fondu, ledaže statut svěřenského fondu určí něco jiného.
(2) Nevyužije-li zakladatel práva podle odstavce 1, jmenuje
obmyšleného a určí mu plnění ze svěřenského fondu svěřenský
správce. Jedná-li se o svěřenský fond zřízený k soukromému účelu,
může svěřenský správce vykonat toto právo, jestliže statut určí okruh
osob, ze kterého lze obmyšleného jmenovat.
(3) Jmenování nebo jiné určení obmyšleného svěřenského fondu
zřízeného k soukromému účelu je účinné dnem, kdy byl obmyšlený
zapsán do evidence svěřenských fondů.
( 3 4 ) Obmyšlenému lze přiznat právo na plody nebo užitky ze
svěřenského fondu nebo právo na majetek ze svěřenského fondu,
případně na podíly na nich.
22
Změny v OZ
§ 1474 Naloží-li svěřenský správce při zániku správy s majetkem
podle statutu, popřípadě vydá-li majetek podle § 1472 nebo převede-li
jej podle § 1473, svěřenský fond zanikne. Svěřenský správce podá
návrh na výmaz svěřenského fondu z evidence svěřenských fondů do
třiceti dnů od zániku svěřenského fondu.
1537 Zůstavitel může projevit poslední vůli ve veřejné listině. Pořizuje-
li závěť v této formě osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým
postižením, která nemůže číst nebo psát, použije se § 1535 obdobně.
23
Změny v OZ
1867 Uzavřel-li spotřebitel na období delší než jeden rok smlouvu,
kterou nabyl za úplatu právo na výhodu spojenou s ubytováním,
popřípadě s dopravou nebo jinými službami, a zaplatil-li druhou
splátku, právo kdykoli poté a bez uvedení důvodu od smlouvy v
písemné formě odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy ho
podnikatel vyzval k zaplacení kterékoli další platby nebo splátky.
Nové znění: § 1867 Uzavřel-li spotřebitel na období delší než jeden
rok smlouvu, kterou nabyl za úplatu právo na výhodu spojenou s
ubytováním, popřípadě s dopravou nebo jinými službami, má právo ve
lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel výzvu podle § 1866 odst. 2,
počínaje obdržením výzvy k zaplacení druhé splátky, vypovědět
smlouvu bez výpovědní doby, a to bez uvedení důvodu a bez
jakékoliv sankce. Toto ustanovení se nedotýká jiných způsobů zániku
závazku stanovených zákonem nebo smlouvou.
24
Změny v OZ
§ 1988 (1) Zakazuje se započtení proti pohledávce výživného pro
nezletilého, který není plně svéprávný.
(2) Zakazuje se započtení proti pohledávce na náhradu újmy
způsobené na zdraví, ledaže se jedná o vzájemnou pohledávku na
náhradu téhož druhu , a proti pohledávce mzdy , platu , odměny ze
smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem obdobný závazek a náhradě mzdy nebo platu ve
výši přesahující jejich polovinu.
25
Změny v OZ
§ 2045 (1) Dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze
mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce
zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný
závazek nebo z náhrady mzdy nebo platu ve výši nepřesahující jejich
polovinu . Nejde-li o srážky podle věty první k uspokojení práva
zaměstnavatele, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu
zaměstnavatele.
26
Změny v OZ
§ 2254 (1) Ujednají-li strany, že nájemce pronajímateli peněžitou
jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu,
nesmí být jistota vyšší než šestinásobek trojnásobek měsíčního
nájemného.
27
Změny v OZ
2301 (1) Ustanovení § 2279 se u bytu zvláštního určení nepoužije. Zemře-li
nájemce, nájem bytu zvláštního určení skončí a pronajímatel vyzve osoby,
které bydlely v bytě společně s nájemcem, aby byt vyklidily nejpozději do tří
měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží; nejsou-li v bytě takové osoby, pronajímatel
vyzve obdobně nájemcovy dědice. (2) Nájem bytu zvláštního určení může
pronajímatel vypovědět pouze s předchozím souhlasem toho, kdo takový byt
svým nákladem zřídil, popřípadě jeho právního nástupce.
Nové znění: § 2301 (1) Zemře-li nájemce, nájem bytu zvláštního určení skončí
a pronajímatel vyzve členy nájemcovy domácnosti, kteří v bytě žili ke dni smrti
nájemce a nemají vlastní byt, aby byt vyklidili nejpozději do šesti měsíců ode
dne, kdy výzvu obdrží. Nejsou-li v bytě takové osoby, pronajímatel vyzve
nájemcovy dědice, aby byt vyklidili nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu
obdrží. (2) Pokud v bytě zvláštního určení žila ke dni smrti nájemce osoba
zdravotně postižená nebo osoba, která dosáhla věku sedmdesáti let, která žila
s nájemcem nejméně jeden rok ve společné domácnosti a nemá vlastní byt,
přejde na ni nájem ke dni smrti nájemce, pokud se pronajímatel s touto osobou
nedohodnou jinak. (3) Nájem bytu zvláštního určení může pronajímatel
vypovědět pouze s předchozím souhlasem toho, kdo takový byt svým
nákladem zřídil, popřípadě jeho právního nástupce."
28
Změny v OZ
§ 3025
(1) Ustanovení tohoto zákona o právnických osobách a spolku
se použijí na odborové organizace a organizace
zaměstnavatelů přiměřeně jen v tom rozsahu, v jakém to
neodporuje jejich povaze zástupců zaměstnanců a
zaměstnavatelů podle mezinárodních smluv, kterými je Česká
republika vázána a které upravují svobodu sdružování a
ochranu práva svobodně se sdružovat.
(2) Odborová organizace , a organizace zaměstnavatelů a
jejich pobočné organizace vznikají dnem následujícím po dni, v
němž bylo doručeno příslušnému orgánu veřejné moci
oznámení o jejich založení; to platí obdobně, pokud dochází ke
změně nebo zániku odborové organizace.
29
Změny v OZ
§ 3033 (1) Osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním
úkonům přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo
jejichž způsobilost k právním úkonům byla přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona omezena, nabudou svéprávnosti
nejpozději uplynutím tří pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, ledaže soud rozhodne jinak.
Účinnost dnem vyhlášení 30. 12. 2016
30
Změny v OZ
§ 3041 – nový odst. 3
(3) Ustanovení odstavce 2 části věty druhé za středníkem se
na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů
nevztahuje.
§ 3046 Odborová organizace, organizace zaměstnavatelů
včetně organizací mezinárodních a jejich organizační jednotky
evidované podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů, se považují za odborové
organizace , a organizace zaměstnavatelů , mezinárodní
odborové organizace a jejich pobočné organizace podle tohoto
zákona.
31
Přechodná ustanovení ke změnám OZ
1. Vyžaduje-li se přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro
právní jednání, k němuž dojde po dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
forma veřejné listiny, postačí, vyhovuje-li forma plné moci k tomuto
právnímu jednání požadavkům zákona č. 89/2012 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Předkupní právo podle § 3056 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., ke
stavbě podle § 509 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i předkupní právo, které takto
vzniklo k pozemku, na němž je tato stavba zřízena, zaniká dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
32
Přechodná ustanovení ke změnám OZ
3. Svěřenský fond, který vznikl přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se zapíše do evidence svěřenských fondů do šesti měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nebude-li návrh na zápis
podán v této lhůtě, správa svěřenského fondu zanikne.
4. Obmyšlený svěřenského fondu zřízeného k soukromému účelu,
který vznikl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byl
jmenován nebo jinak určen přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se zapíše do evidence svěřenských fondů do šesti měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nebude-li návrh na zápis
podán v této lhůtě, účinky jeho jmenování nebo jiného určení zanikají.
5. Zahájí-li se ve lhůtě podle bodu 3 nebo 4 řízení o jmenování
svěřenského správce, neskončí tato lhůta dříve než za šest měsíců
ode dne, kdy byl svěřenský správce jmenován.
33
Přechodná ustanovení ke změnám OZ
6. Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013
nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést
označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132
odst. 2, § 216 a § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.
Účinnost dnem vyhlášení 30. 12. 2016
7. Prohlášení o započtení a ujednání o započtení učiněná přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními
předpisy.
8. Dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů, uzavřené přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními
předpisy. To nebrání ujednání stran, že se jejich práva a povinnosti
budou řídit tímto zákonem nejdříve od nabytí jeho účinnosti.
34
35
JEDNOTLIVÉ ZMĚNY V ZOK
Změny v ZOK
V § 448 odstavce 1 a 2 znějí: "(1) Neurčí-li stanovy jinak, dozorčí rada
tři členy. Počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi, jde-li o
společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru. (2) Členy
dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, nestanoví-li tento zákon
nebo jiný právní předpis jinak. Jde-li o společnost s více než 500
zaměstnanci v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady
valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. Stanovy mohou
určit vyšší počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci, avšak tento
počet nesmí být větší, než počet členů volených valnou hromadou;
mohou rovněž určit, že zaměstnanci volí část členů dozorčí rady i při
menším počtu zaměstnanců společnosti.“
V § 448 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: "(3)
Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke
společnosti v pracovním poměru. (4) Člen dozorčí rady zvolený
zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Na odvolání zaměstnance z
dozorčí rady se použije obdobně ustanovení odstavce 3.“
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.
36
Přechodné ustanovení ke změnám ZOK
Společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru uvede
ujednání stanov a složení dozorčí rady do souladu s tímto zákonem
do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Neučiní-li tak,
rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou
přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti, jinak může soud
společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.
37
38
VYBRANÉ ZMĚNY DALŠÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Vybrané změny dalších právních předpisů
Části druhá až osmá novely
Část druhá 4 změny ZSP – osvobození zápisu a výmazu SF do/z
veřejného rejstříku a reakce na zrušení pobočných organizací odborů
Část třetí 1 změna NotŘ vyloučení účasti svědků dle § 1535 OZ při
sepisu závěti notářem (§ 65/3 NozŘ)
Část čtvrtá 2 změny ZPr – zrušen § 56a a § 77/5, 6 o výpovědi pracovní
smlouvy rodičem
Část pátá 3 změny ZRR reakce na doplnění SF mezi subjekty (!)
evidované v základních registrech
Část šestá 1 změna ZKN umožnění zápisu vzdání se předkupního
práva spoluvlastníka
39
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
§ 38 (1) Soud vyslechne posuzovaného, znalce, podle okolností ošetřujícího
lékaře posuzovaného, jeho opatrovníka a provede popřípadě další vhodné
důkazy.
(2) Od výslechu posuzovaného může soud upustit, nelze-li tento výslech
provést vůbec nebo bez újmy pro zdravotní stav posuzovaného; soud však
posuzovaného vždy zhlédne. Pokud posuzovaný sám požádá, soud ho
vyslechne.
(3) Na návrh znalce může soud nařídit, aby posuzovaný byl po dobu nejvýše 4
týdnů vyšetřován ve zdravotním ústavu, jestliže je to nezbytně třeba k
vyšetření zdravotního stavu a nelze-li toho dosáhnout jinak.
(4) Rozhoduje-li soud o prodloužení doby omezení svéprávnosti a je-li zjevné,
že stav posuzovaného se oproti rozhodnutí o omezení svéprávnosti či
poslednímu rozhodnutí o prodloužení nezměnil, může upustit od provedení
důkazu novým znaleckým posudkem a výslechem znalce a nahradit jej jiným
důkazem, zejména písemnou zprávou ošetřujícího lékaře ve spojení s
naposledy vypracovaným znaleckým posudkem; výslech znalce, který jej
vypracoval, se v takovém případě nevyžaduje.
40
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících FO a PO
25 změn včetně změny názvu zákona ("a o evidenci svěřenských fondů“)
Doplnění svěřenských fondů do veřejné evidence MF ČR (ARES) - § 7
Vypuštění údajů o členech orgánu odborové organizace z veřejné části
OR a pobočných organizací odborů
§ 65a 65g Evidence svěřenských fondů a zahraničních svěřenských
fondů (obdobně jako u právnických osob; z části však neveřejná)
§ 118a – Řízení ve věcech evidence svěřenských fondů a zápis notářem
41