Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů
Na Mlejnku 2/781, 147 00 Praha 4, 
Tel.: 24446 7062, Fax: 24446 3687, E-mail:

V Praze dne 9.4.2004

Stanovisko Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů k metodickému pokynu ke stanovení minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích v souvislosti s provozem vodních elektráren a dalších podobných zařízení

Metodický pokyn nám byl předán k vyjádření ze strany Ministerstva životního prostředí ČR k zaujetí stanoviska dne 5.4.2004. Tento metodický pokyn byl zpracován Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) a je datován "duben 2002".

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů (SPVEZ) sdružuje převážnou část soukromých podnikatelů provozujících malé vodní elektrárny (MVE). SPVEZ vznikl již v roce 1990 a mezi jeho spolupracovníky patří význační odborníci působící v této oblasti. V současné době je na území ČR v provozu cca 1300 MVE, kterých se tento metodický pokyn bezprostředně dotýká.

Naše stanovisko k předloženému metodickému pokynu je následující:

bod 4 : povolování nového odběru

Ukládá se nový požadavek, aby k žádosti o povolení nového odběru bylo zpracováno biologické (zoologické a botanické) hodnocení. Nehledě na to, že tento požadavek znamená další prodloužení povolovacího řízení a další náklady na příslušné studie, vůbec nechápeme proč např. při obnově nebo rozšíření bývalých nebo stávajících MVE má být toto hodnocení prováděno. V těchto případech jde o absurdní požadavek a zřejmě ještě bude požadováno, aby investor hradil náklady na zpracování těchto hodnocení.

Nelze s tímto požadavkem souhlasit , pokud by došlo k prodloužení povolovacího řízení a pokud by měl toto hodnocení platit soukromý podnikatel (investor) u MVE, které jsou mimo CHKO.

bod 5.1.2. stanovení průtoku pro funkční rybí přechod

Je samozřejmé, že průtok pro rybí přechod musí být zajištěn, avšak pod jezem se tento průtok stává součástí minimálního zůstatkového průtoku (MZP). MZP při Q355d však již nelze zvýšit pro rybí přechod, protože v řece už větší množství vody neteče. Dále je nesmysl toto větší množství vody při Q30d - Q355d požadovat, když je v toku vody dostatek. Jde tedy o základní neznalost provozu MVE a hydrauliky toku.

Do dnešního dne nám nebyl nikdo při povolovacích řízeních MVE schopen sdělit, kolik má být průtok rybím přechodem !!

S tímto požadavkem nelze souhlasit.

bod 5.1.4. sezónní navýšení MZP

Nevidíme důvod k navýšení hodnoty MZP jako sezónní nad stanovenou hodnotu MZP podle bodu 5.1.1. Tento požadavek by mohl vést k dalšímu šikanování provozovatelů MVE.

bod 5.2.1. vtok vody do náhonu

Jde o hydraulický nesmysl a o neznalost provozu MVE. Pokud regulujeme uzávěrem vodu před vstupem do turbíny, tak tím samozřejmě je regulován přítok vody do náhonu nad vzdouvacím objektem.

bod 5.2.3. zábrany proti vnikání ryb

ad.a) běžně se zajišťuje (hrubé česle, odpuzovače)

ad.b) nelze nařídit jednotné průliny 20 mm pro všechny turbíny. To by znamenalo znemožnit provoz turbin od výkonu cca 40 kW (průtoky od cca 3m3/s). Tento požadavek by v zásadě znemožnil provoz drtivé většiny MVE a znamenal by konec tohoto oboru podnikání a provozu těchto obnovitelných zdrojů. Běžně se používá průlina 30mm - 50 mm, pouze u velmi malých a starých turbin 20 mm - 25 mm, to jsou turbiny jejichž četnost je minimální.

Dále je konstatováno, že o povolení odběru na základě stanoviska orgánu ochrany přírody rozhoduje vodohospodářský orgán!! Stanovisko ochrany přírody je však pouze jedním ze stanovisek dotčených orgánů a vodohospodářský orgán k němu může, ale také nemusí plně přihlédnout. Nelze tedy zavádět diktát bez možnosti rozhodovací pravomoci vodoprávního úřadu. Toto by bylo v rozporu se zákonem o správním řízení.

bod 8. kontrola objektů souvisejících s odběrem

ad.a) nelze souhlasit u stávajících MVE, aby byly doplňovány nesmyslné česle a regulační stavidla na vtoku do náhonu a toto pak bylo kontrolováno orgány státní správy.

Závěr

Takto předložený metodický pokyn nelze přijmout. Má formu přikazovací a jednostranně vychází z názorů a přání "čistých ekologů" nerespektujících problematiku MVE a základní fyzikální vztahy. Celý tento metodický pokyn je v přímém rozporu s § 5 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, neboť by jeho aplikací došlo k znehodnocování energetického potenciálu toků.

Přijetí tohoto metodického pokynu v tomto předkládaném znění by znamenalo v podstatě zánik oboru MVE v ČR. Dále by nebylo možno plnit závazky přijaté ČR v přístupových smlouvách k EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/EC o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektrickou energií by se v tomto případě netýkala malých vodních elektráren v ČR. Přitom tento obor výroby elektrické energie má v ČR letitou tradici.

Řada příkazů tohoto metodického pokynu (jednotné průliny jemných česlic 20 mm, povinné biologické hodnocení, rozhodování vodoprávního orgánu na základě stanoviska orgánu ochrany přírody) nemá obdoby v žádné zemi EU.

Domníváme se, že by místo metodického pokynu bylo účelné vydat novou normu na výstavbu a provoz MVE pod záštitou státní správy (MPO ČR, MŽP ČR) a řádně ji projednat za účasti odborníků státní správy a SPVEZ.

Pokud k tvorbě nové normy nebude přistoupeno, požadujeme aby tento metodický pokyn byl projednán na společném jednání na MŽP ČR za naší účasti.

Proti jednostrannému schválení tohoto předloženého metodického pokynu se budeme bránit všemi možnými prostředky.

Za Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Pavel Šedivý